Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

A szakirányú továbbképzési szak angol megnevezése

Public education leader and pedagogical professional examination

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

Képzési cél

A közoktatás- vezetői feladatokra való tudatos felkészülés eredményeképpen a leendő közoktatási vezető – a fenntartó megbízásából – a közoktatási intézmény vezetését, menedzselését, az adott intézmény működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos vezetői feladatokat láthatja el.

A szakképzettség alkalmazási területei

  • az iskolák, oktatási-, nevelési intézmények vezetői, vezető-helyettesi, szakmai munkaközösség-vezetői, a szakképzés tovább- és átképző intézmények vezetői munkakörei,
  • a szaktanácsadói, szakértői, vizsgaelnöki feladatok,
  • a pedagógia intézetek és szakszolgálatok munkatársi feladatai,
  • továbbá valamennyi pedagógus munkakörben dolgozó szakmai szervezési, nevelőtestületi munkája során.

Képzés helye

Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ,
1081 Budapest, Népszínház utca 8.

Képzés munkarendje és a képzési idő félévekben, kontaktórák száma

Levelező, 4 félév, 120 kredit, összesen 360 kontaktóra

Jelentkezés feltétele

a) alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben (MSc/MA) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat,

vagy

b) egyetemi/főiskolai szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat.

Finanszírozási forma

Önköltséges

A megszerzendő kreditek száma

120 kredit

A képzés főbb területei

KKK szerinti ismeretkörök: Kredit
Kötelező ismeretkörök 55
Vezetési- és szervezetfejlesztési ismeretek 5
Közigazgatási ismeretek 18
A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet 18
Pszichológiai és pedagógiai alapismeretek 15
Speciális módszertani ismeretek 10
Szakirányhoz kapcsolódó ismeretkörök 55
Nevelési-oktatási intézményvezetői ismeretek 16
Oktatásirányítási gyakorlat 14
Tréning I-II. 20
Választdató tárgy 5
Diplomamunka 10
Összesen: 120

Értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások

A tantárgyak vizsgával, illetve évközi jeggyel és aláírással zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele tantárgyanként különböző: írásbeli dolgozat, illetve egyéni feladat beadása egyaránt lehetséges.

A vizsga írásbeli vagy szóbeli lehet. A negyedik félév teljesítése során diplomatervet kell készíteni, majd az abszolutórium megszerzése után azt a záróvizsgán meg kell védeni, és a záróvizsga tárgyakból eredményes vizsgát kell tenni.

A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje

A korábban, hasonló témában szerzett érdemjegyet az egyetem általános eljárási rendje szerint számítjuk be, azaz a félév kezdetén, index és megfelelő tematika alapján a hallgató kérésére a Kreditátviteli bizottság tesz javaslatot a beszámítás lehetőségére.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állítja ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket – diplomamunka elkészítése kivételével – teljesítette és az előírt krediteket megszerezte.

A záróvizsga részei

  • A záróvizsga a diplomamunka védéséből és a két szóbeli vizsgarészből áll.
  • Az első szóbeli vizsgatárgy kérdései a Kötelező ismeretkörökből, míg a második a Szakirányhoz kapcsolódó ismeretkörökből kerülnek összeállításra.
  • A záróvizsgát a hallgatónak egy napon, folyamatosan kell letennie.

A záróvizsga eredménye

A diplomamunkára (DM), a diplomamunka védésére (DMV) és a záróvizsga szóbeli részére (SZ1, SZ2) kapott érdemjegyek átlaga az alábbiak szerint:

Z =(DM + DMV + SZ1 + SZ2) / 4

Az oklevél minősítése

A záróvizsga eredménye alapján az oklevelet a következők szerint kell minősíteni:

Magyar Angol ZV
kiváló outstanding 5,00
jeles excellent 4,51 - 4,99
good 3,51 - 4,50
közepes satisfactory 2,51 - 3,50
elégséges pass 2,00 - 2,50

A jelentkezés módja

A szakra, a „Jelentkezési lap” kitöltésével- és postacímünkre való visszaküldésével lehet jelentkezni. (A jelentkezőket – a regisztrációs határidő után – a további teendőikről értesíteni fogjuk. A programmal kapcsolatos további információkat a jelentkezési címen lehet kérni.)

Jelentkezési határidő

A jelentkezési határidő meghosszabbításra került: 2020. július 10-ig (a szeptemberben induló képzésre)

Képzési költség a vállalati mentor szakirányú továbbképzési szakon

125.000,-Ft/félév

A jelentkezési laphoz csatolni kell

  • a tanári végzettséget igazoló oklevél fénymásolatát,
  • legalább 3 éves tanári szakmai gyakorlatról szóló munkáltatói igazolást,
  • továbbá szakmai önéletrajzot.

Letölthető dokumentumok

További aktuális információk

Kapcsolattartó: Czigler Éva,
1081 Budapest, Népszínház u. 8. II. 218.,
tel/fax: (1) 666-5389, (1) 666-5491,
email: czigler.eva@tmpk.uni-obuda.hu
www.felvi.hu

Mb. tanszékvezető:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2022.01.05 © 2007-2018 VA