Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Mérnöktanár (MA - osztott, levelező kiegészítő) / Tájékoztató

2017. szeptember 1-től felmenőrendszerben

Képzési cél

A képzés célja a műszaki és informatikai területen az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain a szakiskolai, szakközépiskolai, a szakgimnáziumi, az iskolai rendszerű, illetve az iskolarendszeren kívüli oktatásban, a felnőttek át- és továbbképzésében, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben az elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak végzésére, a műszaki és informatikai szakképzés területén a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatokra, valamint a szakképzésben résztvevők korosztályi problémáinak, speciális nevelési feladatainak ellátására képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Valamennyi szakirányon felkészítés a

 • szakközépiskolákban, szakgimnáziumokban és szakiskolákban a műszaki szakterület szerinti elméleti és elméletigényes gyakorlati tárgyak oktatására
 • szakközépiskolákban, szakgimnáziumokban, szakiskolákban az adott mérnöktanári szakiránynak megfelelő szakmacsoportos alapozó oktatásban az elméleti és elméletigényes gyakorlati tárgyak oktatására
 • felnőttek át- és továbbképzésében az adott szakiránynak megfelelő tárgyak oktatására, elméletigényes gyakorlatok vezetésére
 • érettségi és szakmai bizottsági tagként vizsgáztatási feladatok ellátására

Egyes szakirányok esetében:

 • a polgári és biztonságvédelmi mérnöktanári szakirányon az egyéb szolgáltatások szakmacsoport polgári- és biztonságvédelmi tárgyai oktatására
 • a műszaki-gazdasági mérnöktanári szakirányon az egészségügyi, a műszaki, a gazdasági-szolgáltatási és az agrár szakterület gazdasági tárgyai oktatására
 • az informatika mérnöktanári szakirányon az egészségügyi, a műszaki, a gazdasági-szolgáltatási és az agrárterület informatikai tárgyai oktatására

A felvétel során elfogatott végzettség

1993. évi felsőoktatási törvény (ftv.) szerinti (vagy azt megelőző) szakiránynak megfelelő főiskolai szintű szakmai tanári vagy mérnöktanári végzettség

A képzés formája

levelező kiegészítő tagozat

Képzési idő:

2 félév (2 tanulmányi + 0 gyakorlati félév)

A megszerzendő kreditek száma

60 kredit

A mérnöktanár szak az alábbi alapképzési szintű szakképzettségekkel (főiskolai szintű mérnöktanári/műszaki tanári végzettségre építve) választható

 • gépészmérnöki
 • had- és biztonságtechnikai mérnöki
 • villamosmérnöki
 • mérnök informatikai
 • műszaki menedzseri
 • könnyűipari mérnöki

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

 • okleveles mérnöktanár gépészet-mechatronika szakirány
 • okleveles mérnöktanár polgári és biztonságvédelmi szakirány
 • okleveles mérnöktanár elektrotechnika-elektronika szakirány
 • okleveles mérnöktanár informatikai szakirány
 • okleveles mérnöktanár műszaki-gazdasági szakirány
 • okleveles mérnöktanár könnyűipari szakirány

A képzés főbb területei

Képesítési követelmény Kredit pont Kredit pont %
Szakterületi ismeretek 46 76,67
Tanári felkészítés - Pedagógiai-pszichológiai ismeretek 3 5
Tanári felkészítés – Szakmódszertani ismeretek 3 5
Tanári felkészítés – Egyéni, összefüggő iskolai gyakorlatok 8 13,33
Szabadon választható ismeretek 0 0
Szakdolgozat 0 0
Összesen: 60 100

Szakmai gyakorlat

Az 1993. évi ftv. szerinti (vagy azt megelőző) szakiránynak megfelelő főiskolai szintű szakmai tanári vagy mérnöktanári végzettség esetén: 0 félév egyéni, összefüggő iskolai gyakorlat

Az ismeretek ellenőrzése

A tantervben előírt követelmények teljesítéséből, a portfólió elkészítéséből és a záróvizsga letételéből tevődik össze.

A tanári záróvizsgára bocsátás feltételei

 • végbizonyítvány (abszolutórium), ami az előírt kreditek teljesítésével tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeknek mindenben eleget tett,
 • a bíráló(k) által védésre javasolt portfólió.

A tanári záróvizsga részei

 • a portfólió bemutatása és védése,
 • a komplex szóbeli vizsga, amely legalább 20, legfeljebb 30 kredit értékű ismeretekből áll.

A tanári záróvizsga eredménye

Az 1993. évi ftv. szerinti (vagy azt megelőző) szakiránynak megfelelő főiskolai szintű szakmai tanári vagy mérnöktanári végzettség esetén:

TZV=(P+PBV+PV+SZV)/4

Jelölések:
TZV: tanári záróvizsga átlagolt érdemjegye
P: portfolió – értékeli az egyetemi oktató
PBV: portfolió bemutatása és védése – értékeli a záróvizsga bizottság
PV: pedagógiai szóbeli vizsga – értékeli a záróvizsga bizottság
SZV: szakiránynak megfelelő szakmai ismeretekből szóbeli – értékeli a záróvizsga bizottság

Megjegyzés: A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése

A záróvizsga eredménye szerint kiszámított átlageredmény (TZV) alapján az oklevelet a következők szerint kell minősíteni:

Magyar Angol TZV
kiváló outstanding 5,00
jeles excellent 4,51 - 4,99
good 3,51 - 4,50
közepes satisfactory 2,51 - 3,50
elégséges pass 2,00 - 2,50

Idegen nyelvi követelmények

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítvány vagy oklevél bemutatása.

Megjegyzések:
Az Európai Unió hivatalos nyelvei (kivéve magyar): angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének hivatalos nyelvei: angol, arab, francia, orosz, kínai, spanyol


Tanulmányaikat 2017 előtt megkezdett mérnöktanár szakos hallgatók vonatkozásában:

Képzési cél

a műszaki képzettségre építve az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben a hallgató szakirányának megfelelő tantárgyak tanítására (elméleti órák, laboratóriumi és gyakorlati foglalkozások vezetésére) és önálló, alkotó tanári munkára való felkészítés.

A képzés formája

levelező tagozat

Képzési idő:

3 félév, 280 óra

A megszerzendő kreditek száma

90 kredit

A mérnöktanár szak az alábbi alapképzési szintű szakképzettségekkel (főiskolai szintű mérnöktanári/műszaki tanári végzettségre építve) választható

 • gépészmérnöki
 • biztonságtechnikai mérnöki
 • villamosmérnöki
 • mérnök informatikai
 • műszaki menedzseri
 • könnyűipari mérnöki

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

 • mérnöktanár (gépészmérnök)
 • mérnöktanár (had- és biztonságtechnikai mérnök)
 • mérnöktanár (villamosmérnök)
 • mérnöktanár (mérnök informatikus)
 • mérnöktanár (műszaki menedzser)
 • mérnöktanár (könnyűipari mérnök)

A képzés főbb területei

Képesítési követelmény Kredit pont Kredit pont %
Szakterületi ismeretek 60 66,7
Pedagógiai-pszichológiai ismeretek 10 11,1
Összefüggő nevelési-oktatási gyakorlat 20 22,2
Összesen: 90 100

Szakmai gyakorlat

összefüggő nevelési-oktatási gyakorlat

Az ismeretek ellenőrzése

A tantervben előírt követelmények teljesítéséből és a záróvizsga letételéből tevődik össze.

A tanári záróvizsgára bocsátás feltételei

Végbizonyítvány (abszolutórium), ami az előírt kreditek teljesítésével tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeknek mindenben eleget tett.

A tanári záróvizsga

A záróvizsga a portfólió bemutatásából, valamint védéséből és a tantervben előírt tárgyakból tett komplex szóbeli vizsgákból áll (felkészülési idő tantárgyanként legalább 30 perc), amelyet a hallgatónak egy napon, folyamatosan kell letennie.

A tanári záróvizsga eredménye

A portfólióra (P),
a záróvizsga komplex szóbeli részére (Z),
a szakmódszertani-szaktárgyi zárószigorlatra (SZM),
valamint összefüggő nevelési-oktatási gyakorlatra (ÖGY)
kapott érdemjegyek – a vizsgatárgyak számát figyelembe vevő – súlyozott átlaga az alábbiak szerint:
ZV = (P + Z + SZM + ÖGY) / 4.

A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése

A záróvizsga eredménye szerint kiszámított átlageredmény (ZV) alapján az oklevelet a következők szerint kell minősíteni:

Magyar Angol ZV
kiváló outstanding 5,00
jeles excellent 4,51 - 4,99
good 3,51 - 4,50
közepes satisfactory 2,51 - 3,50
elégséges pass 2,00 - 2,50

Az oklevél kiadásának feltétele

Az alapfokozat megszerzéséhez idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. Az egyetem az angol, német, spanyol, olasz, francia, portugál, orosz nyelvek valamelyikéből letett nyelvvizsgát fogadja el.

Mb. tanszékvezető:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2017.01.05 © 2007-2018 VA