Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

2017. szeptember 1-től felmenőrendszerben

Képzési cél

A képzés célja a műszaki és informatikai területen az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain a szakiskolai, szakközépiskolai, a szakgimnáziumi, az iskolai rendszerű, illetve az iskolarendszeren kívüli oktatásban, a felnőttek át- és továbbképzésében, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben az elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak végzésére, a műszaki és informatikai szakképzés területén a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatokra, valamint a szakképzésben résztvevők korosztályi problémáinak, speciális nevelési feladatainak ellátására képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Valamennyi szakirányon felkészítés a

 • szakközépiskolákban, szakgimnáziumokban és szakiskolákban a műszaki szakterület szerinti elméleti és elméletigényes gyakorlati tárgyak oktatására
 • szakközépiskolákban, szakgimnáziumokban, szakiskolákban az adott mérnöktanári szakiránynak megfelelő szakmacsoportos alapozó oktatásban az elméleti és elméletigényes gyakorlati tárgyak oktatására
 • felnőttek át- és továbbképzésében az adott szakiránynak megfelelő tárgyak oktatására, elméletigényes gyakorlatok vezetésére
 • érettségi és szakmai bizottsági tagként vizsgáztatási feladatok ellátására

Egyes szakirányok esetében:

 • a polgári és biztonságvédelmi mérnöktanári szakirányon az egyéb szolgáltatások szakmacsoport polgári- és biztonságvédelmi tárgyai oktatására
 • a műszaki-gazdasági mérnöktanári szakirányon az egészségügyi, a műszaki, a gazdasági-szolgáltatási és az agrár szakterület gazdasági tárgyai oktatására
 • az informatika mérnöktanári szakirányon az egészségügyi, a műszaki, a gazdasági-szolgáltatási és az agrárterület informatikai tárgyai oktatására

A képzés formája

nappali tagozat

Képzési idő:

4 félév (2 tanulmányi + 2 gyakorlati félév)

Megjegyzés: Lásd „Szakmai gyakorlat”

A megszerzendő kreditek száma

210 kredites alapképzésre építve 70+50 kredit

A mérnöktanár szak az alábbi alapképzési szintű szakképzettségekkel választható

 • gépészmérnöki
 • had- és biztonságtechnikai mérnöki
 • villamosmérnöki
 • mérnök informatikai
 • műszaki menedzseri
 • könnyűipari mérnöki

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

 • okleveles mérnöktanár gépészet-mechatronika szakirány
 • okleveles mérnöktanár polgári és biztonságvédelmi szakirány
 • okleveles mérnöktanár elektrotechnika-elektronika szakirány
 • okleveles mérnöktanár informatikai szakirány
 • okleveles mérnöktanár műszaki-gazdasági szakirány
 • okleveles mérnöktanár könnyűipari szakirány

A képzés főbb területei

Képesítési követelmény Kredit pont Kredit pont %
Szakterületi ismeretek 10 8,33
Tanári felkészítés - Pedagógiai-pszichológiai ismeretek 31 25,83
Tanári felkészítés – Szakmódszertani ismeretek 15 12,5
Tanári felkészítés – Egyéni, összefüggő iskolai gyakorlatok 50 41,67
Szabadon választható ismeretek 6 5
Szakdolgozat 8 6,67
Összesen: 120 100

Megjegyzés: Szakiránynak megfelelő MSc végzettség esetén a Szakterületi ismeretek elfogadásra kerülnek.

Szakmai gyakorlat

2 félév egyéni, összefüggő iskolai gyakorlat

Megjegyzés: Köznevelési vagy felsőoktatási munkatapasztalat esetén az egyik gyakorlati félév elfogadásra kerül

Az ismeretek ellenőrzése

A tantervben előírt követelmények teljesítéséből, a diplomamunka és a portfólió elkészítéséből és a záróvizsga (tanári képesítő vizsga) letételéből tevődik össze.

A tanári záróvizsgára bocsátás feltételei

 • végbizonyítvány (abszolutórium), ami az előírt kreditek teljesítésével tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeknek mindenben eleget tett,
 • a bíráló(k) által védésre javasolt szakdolgozat és portfólió.

A tanári záróvizsga részei

 • a szakdolgozat és a portfólió bemutatása és védése,
 • a komplex szóbeli vizsga, amely legalább 20, legfeljebb 30 kredit értékű ismeretekből áll.

A tanári záróvizsga eredménye

TZV=(P+PBV+DM+DMV+KPPV)/5

TZV: tanári záróvizsga átlagolt érdemjegye
P: portfolió – értékeli az egyetemi oktató
PBV: portfolió bemutatása és védése – értékeli a záróvizsga bizottság
DM: diplomamunka – értékeli a bíráló
DMV: diplomamunka bemutatása és védése – értékeli a záróvizsga bizottság
KPPV: komplex pedagógia-pszichológia szóbeli vizsga – értékeli a záróvizsga bizottság

A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése

A záróvizsga eredménye szerint kiszámított átlageredmény (ZV) alapján az oklevelet a következők szerint kell minősíteni:

Magyar Angol ZV
kiváló outstanding 5,00
jeles excellent 4,51 - 4,99
good 3,51 - 4,50
közepes satisfactory 2,51 - 3,50
elégséges pass 2,00 - 2,50

Idegen nyelvi követelmények

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítvány vagy oklevél bemutatása.

Megjegyzések:
Az Európai Unió hivatalos nyelvei (kivéve magyar): angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének hivatalos nyelvei: angol, arab, francia, orosz, kínai, spanyol


Tanulmányaikat 2017 előtt megkezdett mérnöktanár szakos hallgatók vonatkozásában:

Képzési cél

a műszaki képzettségre építve az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben a hallgató szakirányának megfelelő tantárgyak tanítására (elméleti órák, laboratóriumi és gyakorlati foglalkozások vezetésére) és önálló, alkotó tanári munkára való felkészítés, továbbá a szakképzési irányultságú tudományos minősítés megszerzésének megalapozása.

A képzés formája

nappali tagozat

Képzési idő:

4 félév (3 tanulmányi + 1 gyakorlati félév)

A megszerzendő kreditek száma

210 kredites alapképzésre építve 90+30 kredit

A mérnöktanár szak az alábbi alapképzési szintű szakképzettségekkel választható

 • gépészmérnöki
 • had- és biztonságtechnikai mérnöki
 • villamosmérnöki
 • mérnök informatikai
 • műszaki menedzseri
 • könnyűipari mérnöki

A mérnöktanári szakon második szakként választható szakképzettség

szaktárgyat angol nyelven oktató mérnöktanári

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

 • okleveles mérnöktanár (gépészmérnök)
 • okleveles mérnöktanár (had- és biztonságtechnikai mérnök)
 • okleveles mérnöktanár (villamosmérnök)
 • okleveles mérnöktanár (mérnök informatikus)
 • okleveles mérnöktanár (műszaki menedzser)
 • okleveles mérnöktanár (könnyűipari mérnök)
 • szaktárgyat angol nyelven oktató mérnöktanár

A képzés főbb területei

Képesítési követelmény Kredit pont Kredit pont %
Szakterületi ismeretek 50 41,7
Pedagógiai-pszichológiai ismeretek 40 33,3
Összefüggő nevelési-oktatási gyakorlat 30 25
Összesen: 120 100

Szakmai gyakorlat

1 félév összefüggő nevelési-oktatási gyakorlat

Az ismeretek ellenőrzése

A tantervben előírt követelmények teljesítéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsga (tanári képesítő vizsga) letételéből tevődik össze.

A tanári záróvizsgára bocsátás feltételei

 • végbizonyítvány (abszolutórium), ami az előírt kreditek teljesítésével tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeknek mindenben eleget tett,
 • a bíráló(k) által védésre javasolt szakdolgozat.

A tanári záróvizsga részei

 • a szakdolgozat bemutatása és védése,
 • a komplex szóbeli vizsga, amely legalább 25, legfeljebb 50 kredit értékű ismeretekből áll.

A tanári záróvizsga eredménye

A szakdolgozatra és a portfólióra (SZD),
a záróvizsga komplex szóbeli részére (Z),
a szakmódszertani-szaktárgyi zárószigorlatra (SZM),
valamint összefüggő nevelési-oktatási gyakorlatra (ÖGY)
kapott érdemjegyek – a vizsgatárgyak számát figyelembe vevő – súlyozott átlaga az alábbiak szerint:
ZV = (SZD + Z + SZM + ÖGY) / 4.

A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése

A záróvizsga eredménye szerint kiszámított átlageredmény (ZV) alapján az oklevelet a következők szerint kell minősíteni:

Magyar Angol ZV
kiváló outstanding 5,00
jeles excellent 4,51 - 4,99
good 3,51 - 4,50
közepes satisfactory 2,51 - 3,50
elégséges pass 2,00 - 2,50

Az oklevél kiadásának feltétele

Az alapfokozat megszerzéséhez idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. Az egyetem az angol, német, spanyol, olasz, francia, portugál, orosz nyelvek valamelyikéből letett nyelvvizsgát fogadja el.

Mb. tanszékvezető:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2017.01.05 © 2007-2018 VA