Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Képzési cél

A képzés célja a műszaki és informatikai területen az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain a szakiskolai, szakközépiskolai, a szakgimnáziumi, az iskolai rendszerű, illetve az iskolarendszeren kívüli oktatásban, a felnőttek át- és továbbképzésében, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben az elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak végzésére, a műszaki és informatikai szakképzés területén a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatokra, valamint a szakképzésben résztvevők korosztályi problémáinak, speciális nevelési feladatainak ellátására képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Valamennyi szakirányon felkészítés a

 • szakközépiskolákban, szakgimnáziumokban és szakiskolákban a műszaki szakterület szerinti elméleti és elméletigényes gyakorlati tárgyak oktatására
 • szakközépiskolákban, szakgimnáziumokban, szakiskolákban az adott mérnöktanári szakiránynak megfelelő szakmacsoportos alapozó oktatásban az elméleti és elméletigényes gyakorlati tárgyak oktatására
 • felnőttek át- és továbbképzésében az adott szakiránynak megfelelő tárgyak oktatására, elméletigényes gyakorlatok vezetésére
 • érettségi és szakmai bizottsági tagként vizsgáztatási feladatok ellátására

Egyes szakirányok esetében:

 • a polgári és biztonságvédelmi mérnöktanári szakirányon az egyéb szolgáltatások szakmacsoport polgári- és biztonságvédelmi tárgyai oktatására
 • a műszaki-gazdasági mérnöktanári szakirányon az egészségügyi, a műszaki, a gazdasági-szolgáltatási és az agrár szakterület gazdasági tárgyai oktatására
 • az informatika mérnöktanári szakirányon az egészségügyi, a műszaki, a gazdasági-szolgáltatási és az agrárterület informatikai tárgyai oktatására

A felvétel során elvárt végzettség

a felvételi tájékoztatóban megadott tárgyakból és szinten tett érettségi vizsga (Lásd felvi.hu)

A képzés formája

osztatlan, nappali tagozat

Képzési idő:

10 félév (8 tanulmányi + 2 gyakorlati félév)

A megszerzendő kreditek száma

300 kredit

A mérnöktanár szak az alábbi alapképzési szintű szakképzettségekkel választható

 • gépészmérnöki
 • had- és biztonságtechnikai mérnöki
 • villamosmérnöki
 • mérnök informatikai
 • műszaki menedzseri
 • könnyűipari mérnöki

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

 • okleveles mérnöktanár gépészet-mechatronika szakirány
 • okleveles mérnöktanár polgári és biztonságvédelmi szakirány
 • okleveles mérnöktanár elektrotechnika-elektronika szakirány
 • okleveles mérnöktanár informatikai szakirány
 • okleveles mérnöktanár műszaki-gazdasági szakirány
 • okleveles mérnöktanár könnyűipari szakirány

A képzés főbb területei

Képesítési követelmény Kredit pont Kredit pont %
Szakterületi ismeretek 192 64
Tanári felkészítés - Pedagógiai-pszichológiai ismeretek 25 8,33
Tanári felkészítés - Szabadon választható ismeretek 6 2
Tanári felkészítés – Szakmódszertani ismeretek 19 6,33
Tanári felkészítés – Egyéni, összefüggő iskolai gyakorlatok 50 16,67
Szakdolgozat 8 2,67
Összesen: 300 100

Szakmai gyakorlat

2 félév egyéni, összefüggő iskolai gyakorlat

Az ismeretek ellenőrzése

A tantervben előírt követelmények teljesítéséből, a diplomamunka és a portfólió elkészítéséből és a záróvizsga (tanári képesítő vizsga) letételéből tevődik össze.

A tanári záróvizsgára bocsátás feltételei

 • végbizonyítvány (abszolutórium), ami az előírt kreditek teljesítésével tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeknek mindenben eleget tett,
 • a bíráló(k) által védésre javasolt szakdolgozat és portfólió.

A tanári záróvizsga részei

 • a szakdolgozat és a portfólió bemutatása és védése,
 • a komplex szóbeli vizsga, amely legalább 20, legfeljebb 30 kredit értékű ismeretekből áll.

A tanári záróvizsga eredménye

TZV=(P+PBV+DM+DMV+KPPV)/5

TZV: tanári záróvizsga átlagolt érdemjegye
P: portfolió – értékeli az egyetemi oktató
PBV: portfolió bemutatása és védése – értékeli a záróvizsga bizottság
DM: diplomamunka – értékeli a bíráló
DMV: diplomamunka bemutatása és védése – értékeli a záróvizsga bizottság
KPPV: komplex pedagógia-pszichológia szóbeli vizsga – értékeli a záróvizsga bizottság

Megjegyzés: A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése

A záróvizsga eredménye szerint kiszámított átlageredmény (ZV) alapján az oklevelet a következők szerint kell minősíteni:

Magyar Angol ZV
kiváló outstanding 5,00
jeles excellent 4,51 - 4,99
good 3,51 - 4,50
közepes satisfactory 2,51 - 3,50
elégséges pass 2,00 - 2,50

Idegen nyelvi követelmények

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítvány vagy oklevél bemutatása.

Megjegyzések:
Az Európai Unió hivatalos nyelvei (kivéve magyar): angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének hivatalos nyelvei: angol, arab, francia, orosz, kínai, spanyol

Hatálybalépés ideje

2017. szeptember

Mb. tanszékvezető:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2017.01.05 © 2007-2018 VA