Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Oktatástervezés és digitálistananyag-fejlesztés területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (4 félév)

A képzés célja

A képzés célja olyan digitális tananyag- és tartalomfejlesztő szakemberek képzése, akik az ötlettől a tananyag tervezésén, kivitelezésén, megvalósításán és értékelésén át az egész fejlesztési folyamatot képesek menedzselni. A képzés során a résztvevők megtapasztalhatják, hogy a tananyagfejlesztés neveléstudományi, pszichológiai és oktatástervezési alapokra építve hatékonyabb lehet, mintha a technológiai lehetőségekből indulnának ki. A külső partnerekkel támogatott, valós piaci környezet biztosítja a hallgatók számára a tananyagok e- learning keretében történő fejlesztéséhez szükséges, gyakorlatban megnyilvánuló (alkalmazható) hatékony, komplex tudásrendszer elsajátítását. A képzéstartalom független, bármilyen képzési ötletre, nevelési-oktatási területre, illetve életkorra alkalmazható – a megfelelő szakemberek bevonásával. Alkalmas továbbá kontakt, kevert vagy teljes távoktatási képzésben felhasználható digitális képzés kifejlesztésére való felkészítésre.

Ezen ismeretek megszerzésével képesek felelősséggel ellátni az alábbi feladatokat:

 • digitális tananyagok tervezése,
 • kivitelezése,
 • értékelése,
 • a fejlesztési folyamat menedzselés

E képességek alapján alkalmasak lesznek arra, hogy az ötlettől a tananyag tervezésén, kivitelezésén, megvalósításán és értékelésén át az egész digitális tananyag- és tartalomfejlesztési folyamatot menedzseljék.

Szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősség)

Tudás

 • oktatási rendszerek, irányítás, eredményesség, hatékonyság, jogi szabályozás;
 • szervezetelmélet, szervezetfejlesztés, innováció, intézményértékelés;
 • gazdálkodás és igazgatás, minőségfejlesztés;
 • helyi tanterv, hatékony iskola;
 • az e-learning fogalma, ezen oktatási megoldások jellemzői;
 • az e-learninges oktatás lebonyolításának folyamatai, kihívásai, az online oktatásmenedzsment technológiai és tanulási környezete, az e-learning képzések (tartalmi, oktatási és technológiai) támogatási lehetőségei (teljesítményértékelés, mérési technikák, teljesítettség-ellenőrzési stratégiák, szabványok, SCORM);
 • az e-learning tananyag-fejlesztési projekt személyi, infrastrukturális, anyagi környezete;
 • hatékony kommunikáció a projektek szereplőivel (külső szakértők, megrendelő, beszállítók stb.);
 • a tevékenységtervezés elemei, lépései és a tananyag szempontjából képviselt hasznossága, a tananyag céljaihoz illeszkedő tevékenységterv elkészítése;
 • a tananyagszerkesztő rendszer;
 • a tananyag (mint termék) életciklusa (modell előtt és után);
 • user experience, a vizuális kommunikáció és a web ergonómia fogalmai és alapelvei;
 • az online tanulási környezetek és tartalomkezelő keretrendszerek működése;
 • az intézményi jó gyakorlatok elemzésének elméleti alapjai;
 • a mentorálás elméleti alapjai és a mentorálás folyamatához szükséges személyi és tárgyi feltételek;
 • a lektorálás szakmai, oktatási, nyelvi, tesztelési folyamatai.

Képesség

Képes:

 • a stratégiai tervezés és operatív megvalósítás összehangolására;
 • pedagógus kollégáinak segítséget adni alapvető oktatásjogi kérdésekben;
 • a hazai és külföldi (elsősorban EU-tagországok) közigazgatási rendszerek összehasonlítására, elemzésére, értékelésére;
 • a pedagógiai menedzsment kérdéskörébe tartozó feladatok megoldására;
 • alapvető oktatásstatisztikai feladatok megoldására;
 • magabiztosan használni a tananyag fejlesztési modellt;
 • a tananyag fejlesztési projekt lépéseit követni, hozzájuk kapcsolódó idő- és feladattervet készíteni;
 • a tevékenységtervből egy tananyagszerkesztő szoftverben megvalósítható forgatókönyvet írni;
 • szinopszist írni, és a benne szereplő információkat értelmezni;
 • a lektorálás szakmai, oktatási, nyelvi, tesztelési folyamatainak megszervezésére és koordinálására;
 • hatékonyan kommunikálni, konzultációs, tanácsadó tevékenységet folytatni;
 • IKT- stratégiát tervezni, készíteni és azt értékelni;
 • az oktatási folyamatok elemzésére és az arra irányuló reflexió kialakítására;
 • mások fejlődésére irányuló eljárásokat felismerni.

Attitűd

 • elkötelezett a távoktatás mellett, ugyanakkor elfogadja azt, hogy az más képzési formákba illeszthető, más képzési formákkal kombinálható;
 • elfogadja a tanulási-tanítási folyamat időben és térben való kiterjesztését;
 • elkötelezett a digitális eszközök kulturált, konstruktív, produktív használatára és a digitális kultúra formálására, kialakításának elkötelezett és aktív szereplője;
 • nyitott a technológiai innovációkra, új technológiai megoldásokra;
 • nyitott a pedagógiai innovációra és a részvételen alapuló, produktív és információmegosztó számítógép- és internethasználatra;
 • elfogadja, hogy a szakmai tevékenysége során kezdeményezőkészségre lesz szüksége, mind a kommunikációja, mind pedig a munkavégzése során.

Autonómia és felelősség

 • elkötelezett egy csapat tagjaként az aktív és hatékony munkára;
 • nyitott az újszerű, kreatív megoldásokra munkája során;
 • alkalmazza az együttműködést támogató, motiváló módszereket;
 • nyitott az önálló munkavégzésre;
 • elkötelezett a szakmai feladatok sikeres elvégzésére;
 • szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos szaktudományi, szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra;
 • felelős a munkavégzés során meghatározott minőség indikátorainak érvényesítéséért;
 • ön-reflektív módon értékeli a lezárt munkafolyamatokat, felelősséget vállal a minőséget befolyásoló hibákért;
 • felelősséggel gondol a technológiahasználat, a környezettudatosság és a környezetvédelem kapcsolatára, munkájában mindezt lehetőség szerint érvényesíti.

A képzés főbb területei

Kredit
Kötelező ismeretkörök 55
Általánosan alapozó ismeretek 21
Szakmai alapozó ismeretek 34
Választáson alapuló ismeretkörök 55
Általánosan alapozó ismeretek 9
Az oktatástervezés és a digitális tartalomfejlesztés neveléstudományi és oktatás-lélektani alapjai 15
Szakmai alapozó ismeretek 6
A digitális tartalomfejlesztés technológiai alapjai 9
A digitális tananyag és tartalomfejlesztés gyakorlata 6
Oktatástervezés és tananyagfejlesztés piaci környezetben 6
Választható 4
Szakdolgozat 10
Összesen: 120

A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje

A korábbi felsőfokú tanulmányok során ekvivalens tárgyakból szerzett ismeretek kreditértékét az Egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzata alapján van lehetőség – a kreditátviteli eljárás keretében - beszámítani.

Értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások

A tantárgyak vizsgával, illetve évközi jeggyel zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele tantárgyanként különböző: írásbeli dolgozat, illetve egyéni feladat beadása egyaránt lehetséges. A vizsga írásbeli vagy szóbeli lehet. A harmadik és negyedik félév teljesítése során szakdolgozatot kell készíteni, majd az abszolutórium megszerzése után azt a záróvizsgán meg kell védeni, és a záróvizsga tárgyakból eredményes vizsgát kell tenni.

A Szakdolgozat tárgy felvételére és teljesítésére, illetve a szakdolgozati téma (feladatlap) kiadására az első két oktatási félév eredményes lezárása, a mintaterv szerint előírt tantárgyak teljesítése után van lehetőség.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket – szakdolgozat elkészítése kivételével – teljesítette és az előírt krediteket megszerezte.

A záróvizsga részei

A záróvizsga a szakdolgozat védéséből és a tantervben előírt tárgyakból tett szóbeli vizsgákból áll. A záróvizsgát a hallgatónak egy napon, folyamatosan kell letenni. A záróvizsga szóbeli vizsgákból áll; a felkészülési idő tantárgyanként legalább 20 perc.

A záróvizsga tárgyai

Az első szóbeli vizsgatárgy kérdései a Kötelező ismeretkörökből, míg a második a Szakirányhoz kapcsolódó ismeretkörökből kerülnek összeállításra.

A záróvizsga eredménye

A szakdolgozat védésére, valamint a záróvizsga tárgyainak szóbeli részére kapott érdemjegyek - a vizsgatárgyak számát figyelembe vevő - átlaga az alábbiak szerint:

Z =(SZD + Z1 + Z2)/3

Az oklevél minősítése

A záróvizsga eredménye alapján az oklevelet a következők szerint kell minősíteni:

Magyar Angol ZV
kiváló outstanding 5,00
jeles excellent 4,51 - 4,99
good 3,51 - 4,50
közepes satisfactory 2,51 - 3,50
elégséges pass 2,00 - 2,50

Letölthető dokumentumok


A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Oktatástervezés és digitálistananyag-fejlesztés szakirányú továbbképzési szak (2 félév)

A képzés célja

A képzés célja, olyan digitális tananyag- és tartalomfejlesztő szakemberek képzése, akik az ötlettől a tananyagtervezésén, kivitelezésén, megvalósításán és értékelésén át az egész fejlesztési folyamatot képesek menedzselni.

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

A képzést elvégző hallgató ismeri:

 • az e-learning fogalmát, ezen oktatási megoldások jellemzőit, előnyeit, nehézségeit;
 • az e-learninges oktatás lebonyolításának folyamatait, kihívásait, az online oktatásmenedzsment technológiai és tanulási környezetét, az e-learning képzések (tartalmi, oktatási és technológiai) támogatási lehetőségeit (teljesítményértékelés, mérési technikák, teljesítettség-ellenőrzési stratégiák, szabványok, SCORM);
 • az e-learning tananyag-fejlesztési projekt személyi, infrastrukturális, anyagi környezetét, és képes hatékonyan kommunikálni a projektek szereplőivel (külső szakértők, megrendelő, beszállítók stb.);
 • a tevékenységtervezés elemeit, lépéseit és a tananyag szempontjából képviselt hasznosságát, valamint képes a tananyag céljaihoz illeszkedő tevékenységterv elkészítésére;
 • a tananyagszerkesztő rendszert;
 • a tananyag (mint termék) életciklusát (modell előtt és után);
 • a user experience, a vizuális kommunikáció és a web ergonómia fogalmait és alapelveit;
 • és magabiztosan használja a tananyag-fejlesztési modellt;
 • az online tanulási környezetek és tartalomkezelő keretrendszerek működését;
 • az intézményi jó gyakorlatok elemzésének elméleti alapjait;
 • a mentorálás elméleti alapjait és a mentorálás folyamatához szükséges személyi és tárgyi feltételeket;
 • a lektorálás szakmai, oktatási, nyelvi, tesztelési folyamatait.

Személyes adottságok, készségek

Képességek:

A képzést elvégző hallgató képes:

 • a tananyag-fejlesztési projekt lépéseit követni, hozzájuk kapcsolódó idő- és feladattervet készíteni;
 • a tevékenységtervből egy tananyagszerkesztő szoftverben megvalósítható forgatókönyvet írni;
 • szinopszist írni, és a benne szereplő információkat értelmezni;
 • a lektorálás szakmai, oktatási, nyelvi, tesztelési folyamatainak megszervezésére és koordinálására;
 • hatékonyan kommunikálni, konzultációs, tanácsadó tevékenységet folytatni;
 • IKT-stratégiát tervezni, készíteni és azt értékelni;
 • az oktatási folyamatok elemzésére és az arra irányuló reflexió kialakítására;
 • mások fejlődésére irányuló eljárásokat felismerni.

Attitűdök

A képzést elvégző hallgató:

 • elkötelezett a távoktatás mellett, ugyanakkor elfogadja azt, hogy az más képzési formákba illeszthető, más képzési formákkal kombinálható;
 • elfogadja a tanulási-tanítási folyamat időben és térben való kiterjesztését;
 • elkötelezett a digitális eszközök kulturált, konstruktív, produktív használatára és a digitális kultúra formálására, kialakításának elkötelezett és aktív szereplője;
 • nyitott a technológiai innovációkra, új technológiai megoldásokra;
 • nyitott a pedagógiai innovációra és a részvételen alapuló, produktív és információmegosztó számítógép- és internethasználatra;
 • elkötelezett egy csapat tagjaként az aktív és hatékony munkára;
 • elkötelezett egy projekt megtervezése és megvalósítása iránt;
 • nyitott az újszerű, kreatív megoldásokra munkája során;
 • alkalmazza az együttműködést támogató, motiváló módszereket;
 • szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos szaktudományi, szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra;
 • nyitott az önálló munkavégzésre;
 • elkötelezett a szakmai feladatok sikeres elvégzésére;
 • elfogadja, hogy a szakmai tevékenysége során kezdeményezőkészségre lesz szüksége mind a kommunikációja, mind pedig a munkavégzése során.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A képzés során a résztvevők megtapasztalhatják, hogy a tananyagfejlesztés neveléstudományi, pszichológiai és oktatástervezési alapokra építve hatékonyabb lehet, mintha a technológiai lehetőségekből indulnának ki. A külső partnerekkel támogatott, valós piaci környezet biztosítja a hallgatók számára a tananyagok e-learning keretében történő fejlesztéséhez szükséges, gyakorlatban megnyilvánuló (alkalmazható) hatékony, komplex tudásrendszer elsajátítását. A képzéstartalom független, bármilyen képzési ötletre, nevelési-oktatási területre, illetve életkorra alkalmazható – a megfelelő szakemberek bevonásával. Alkalmas továbbá kontakt, kevert vagy teljes távoktatási képzésben felhasználható digitális képzés kifejlesztésére való felkészítésre.

A képzés főbb területei

Kredit
Oktatástervezés és tartalomfejlesztés neveléstudományi és pszichológiai alapja 16
Digitális tartalomfejlesztés technológiai alapjai 12
Digitális tananyag és tartalomfejlesztés gyakorlata 14
Oktatástervezés és tananyagfejlesztés piaci környezetben 10
Szakdolgozat 8
Összesen: 60

A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje

A korábbi felsőfokú tanulmányok során ekvivalens tárgyakból szerzett ismeretek kreditértékét az Egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzata alapján van lehetőség – a kreditátviteli eljárás keretében - beszámítani.

Értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások

A tantárgyak vizsgával, illetve évközi jeggyel zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele tantárgyanként különböző: írásbeli dolgozat, illetve egyéni feladat beadása egyaránt lehetséges. A vizsga írásbeli vagy szóbeli lehet. A második félév teljesítése során szakdolgozatot kell készíteni, majd az abszolutórium megszerzése után azt a záróvizsgán meg kell védeni, és a záróvizsga tárgyakból eredményes vizsgát kell tenni.

A Szakdolgozat tárgy felvételére és teljesítésére, illetve a szakdolgozati téma (feladatlap) kiadására az első oktatási félév eredményes lezárása, a mintaterv szerint előírt tantárgyak teljesítése után van lehetőség.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket – szakdolgozat elkészítése kivételével – teljesítette és az előírt krediteket megszerezte.

A záróvizsga részei

A záróvizsga a szakdolgozat védéséből és a tantervben előírt tárgyakból tett szóbeli vizsgákból áll. A záróvizsgát a hallgatónak egy napon, folyamatosan kell letenni. A záróvizsga szóbeli vizsgákból áll; a felkészülési idő tantárgyanként legalább 20 perc.

A záróvizsga tárgyai

Az első szóbeli vizsgatárgy kérdései a képzés fő területeinek ismeretköreiből kerülnek összeállításra.

A záróvizsga eredménye

A szakdolgozatra, a szakdolgozat védésére, valamint a záróvizsga tárgyainak szóbeli részére kapott érdemjegyek - a vizsgatárgyak számát figyelembe vevő - átlaga az alábbiak szerint:

Z =(SZD+SZDV + Z)/3.

Az oklevél minősítése

A záróvizsga eredménye alapján az oklevelet a következők szerint kell minősíteni:

Magyar Angol ZV
kiváló outstanding 5,00
jeles excellent 4,51 - 4,99
good 3,51 - 4,50
közepes satisfactory 2,51 - 3,50
elégséges pass 2,00 - 2,50

Letölthető dokumentumok

Mb. tanszékvezető:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2022.06.29 © 2007-2018 VA