Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

A „Pályaorientáció szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak” képzési tartalma:

A KÉPZÉS SORÁN ELSAJÁTÍTANDÓ KOMPETENCIÁK, TUDÁSELEMEK, MEGSZEREZHETŐ ISMERETEK:

Kötelező ismeretek:

 • a közigazgatás felépítése eljárási szabályok az oktatásügyben, a közoktatási intézmény működése;
 • az intézmények pedagógiai fejlesztési, szervezési és minőségbiztosítási rendszerei és lehetőségei;
 • a nevelési és oktatási intézmény hatékonyságának mérési lehetőségei, az esélyegyenlőség elvének érvényesítése az eltérő fenntartói megoldások tükrében.

Választható ismeretek:

 • alkalmazott pszichológiai ismeretek a tanulók és a felnőttek megismeréséhez;
 • szociálpszichológiai ismeretek a munkavilágához kapcsolódóan a pályaorientáció elméletének alapjai, különös tekintettel a nemzetközi fejlesztési tendenciákra;
 • az életúttervezés folyamat modellje.

SZEMÉLYES ADOTTSÁGOK, KÉSZSÉGEK:

Kötelező ismeretek:

 • a kapcsolattartás kompetenciája a családok körében;
 • az intézmények közötti kapcsolattartás készsége;
 • a pedagógiai folyamattervezésben való jártasság;
 • az önértékelés jelentőségének elfogadása;
 • az integráció, az esélyegyenlőség elvének, gyakorlatának megvalósítása.

Választható ismeretek:

 • csoportmunkához szükséges kommunikációs készségek;
 • hangulatteremtési és támogató pedagógusi magatartás;
 • a munka, mint érték elfogadása.

A SZAKKÉPZETTSÉG ALKALMAZÁSA KONKRÉT KÖRNYEZETBEN, TEVÉKENYSÉGRENDSZERBEN:

Kötelező ismeretek:

 • előítélettől mentesen, az egyéni igényeknek megfelelően, adekvát kommunikációval fordulnak a célcsoport felé;
 • kapcsolataikra jellemző az aktív elfogadás;
 • szociális érzékenységgel látják el feladataikat;
 • Megvalósítják a mérések szervezését és lebonyolítását;
 • aktívan együttműködnek a társintézményekkel és a fenntartókkal;
 • elkötelezettek a pályaorientáció, valamint az élethosszig tartó tanulás filozófiájának és módszertanának átadásában.

Választható ismeretek:

A végzett hallgatók a megszerzett ismeretek birtokában

 • felelősségteljes és önálló munkavégzést folytatnak a pedagógiai pályán;
 • képesek az egyéni és csoportos pályaválasztási döntés-előkészítésben, tanácsadásban aktívan támogatni a tanulót;
 • ismerik a döntés-előkészítés folyamatát és képesek operatív folyamatirányítási feladatok ellátására, összehangolására;
 • felkészültek a szakképzési rendszerre, valamint a munka világára vonatkozó ismeretek átadására;
 • képessé válnak a folyamatos önképzésre, az adekvát szóbeli és írásos kommunikációra, a speciális nevelési igényű tanulók támogatására, valamint önmaguk szakmai identitásának fejlesztésére.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

 • Közigazgatási vezetési ismeretek;
 • Az intézmény és környezete;
 • A nevelés és oktatás hatékonysága;
 • Az integráció és szegregáció kérdései;
 • A pedagógus a nevelési oktatási intézmény szervezetében;
 • A sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket, módszereket igénylő személyek oktatása.

Választható ismeretkörök: 55 kredit:

A pedagógiai és pszichológiai általános és elméleti ismeretek képességek bővítését, illetve megszerzését szolgáló ismeretkörök:

 • Alkalmazott pszichológia;
 • Pályaorientáció elmélete;
 • Pályaorientáció módszertana;
 • A munkavilágának megismerése, munkaerő-piaci ismeretek

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

Mb. főigazgató:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2017.11.21 © 2007-2018 VA