Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Pályaorientáció szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Képzési cél

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az interdiszciplináris szemlélet birtokában, megfelelő szociális kompetenciákkal rendelkezve, az iskolaválasztás, a pályaválasztás, valamint a későbbi munkavállalás hátterében álló döntési mechanizmusok birtokában segítik a tanulókat. Rendelkeznek az oktatási rendszer, a továbbtanulási lehetőségek, a munkaerőpiac, valamint a különböző speciális igényekkel bíró célcsoportokról szóló ismeretekkel, szociális kapcsolatrendszerük működtetésére kiválóan alkalmasak. A képzés felkészítést nyújt a tanároknak az intézmények pedagógiai fejlesztési, szervezési, és teljesítményértékelési rendszerével összefüggésben, változás-menedzsmenttel kapcsolatban. Digitális kompetenciáik fejlesztése révén naprakész, adekvát ismeretek szerzésére, feldolgozására válnak alkalmassá.

Képzési idő:

levelező tagozaton 4 félév, összesen 320 óra

A megszerzendő kreditek száma:

120 kredit

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

szakvizsgázott pedagógus (pályaorientáció szakterületen)

A képzés főbb területei

Kredit pont
Kötelező ismeretkörök 55
Közigazgatási vezetési ismeretek 13
Az intézmény és környezete 7
A nevelés és oktatás hatékonysága 7
Az integráció és szegregáció kérdései 7
A pedagógus a nevelési oktatási intézmény szervezetében 8
A sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket, módszereket igénylő személyek oktatása 13
Szakirányhoz kapcsolódó ismeretkörök 55
Alkalmazott pedagógia-pszichológia 8
Pályaorientáció elmélete 14
Pályaorientáció módszertana 11
A munkavilágának megismerése, munkaerő-piaci ismeretek 8
Kötelezően választható 10
Gyakorlat 4
Szakdolgozat 10
Összesen: 120

Szakmai gyakorlat

Közoktatási intézményben vagy szakszolgálatnál teljesítendő gyakorlat

Az ismeretek ellenőrzése

Évközi jegy, vizsga, záróvizsga

A diplomamunka téma kiadásának feltétele:

A mintatanterv első két félévi követelményeinek teljesítése.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket – diplomamunka elkészítése kivételével – teljesítette, és az előírt krediteket megszerezte.

A záróvizsga részei:

A záróvizsga a diplomamunka védéséből és a két szóbeli vizsgarészből áll.

Az első szóbeli vizsgatárgy kérdései a Kötelező ismeretkörökből, míg a második a Szakirányhoz kapcsolódó ismeretkörökből kerülnek összeállításra.

A záróvizsgát a hallgatónak egy napon, folyamatosan kell letennie.

A záróvizsga eredménye:

A diplomamunkára (SZD), a diplomamunka védésére (SZDV) és a záróvizsga szóbeli részére (SZ1, SZ2) kapott érdemjegyek súlyozott átlaga az alábbiak szerint:

Z =(SZD + SZDV + SZ1 + SZ2) / 4

Az oklevél minősítése

A záróvizsga eredménye alapján az oklevelet a következők szerint kell minősíteni:

Magyar Angol ZV
kiváló outstanding 5,00
jeles excellent 4,51 - 4,99
good 3,51 - 4,50
közepes satisfactory 2,51 - 3,50
elégséges pass 2,00 - 2,50
Főigazgató:
Prof. Dr. Tóth Péter
egyetemi tanár
Általános és oktatási főigazgató-helyettes:
Dr. Makó Ferenc
főiskolai docens
Hivatalvezető:
Dr. Tomory Ibolya
adjunktus
Ügyvivők:
Fónagy-Bicskei Ildikó
Varga Anikó
Központi félfogadás:
H-P: 11.00-13.00
Általános oktatói fogadóóra:
Cs: 12.00-13.00
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

A TMPK hírei a

is olvashatók.

© 2007-2016 VA