Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Műszaki szakoktató (BSc) / Tájékoztató

2017. szeptember 1-től felmenőrendszerben

Képzési cél

A képzés célja műszaki szakoktatók képzése, akik a specializációjukhoz tartozó Országos Képzési Jegyzék szerinti műszaki szakmacsoportok területén felkészültek az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben elsősorban a gyakorlati tárgyak oktatásának megtervezésére, szervezésére, vezetésére, valamint oktatási tevékenység végzésére, a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások és a vállalati képzőhelyeken folytatott szakmai (üzemi, duális, tanműhelyi) gyakorlatok lebonyolítására, gyakorlati foglalkozások vezetésére, figyelembe véve az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés szakterületre vonatkozó elméleti és gyakorlati alapjait. A képzés része továbbá a felsőfokú szakképzés, a felnőttképzés, az át- és továbbképzésképzés, valamint a közoktatás gyakorlati képzési feladataira történő felkészítés is. A műszaki szakoktató alapképzési szakon végzettek felkészültek a pedagógus kompetenciaelvárások teljesítésére.

A műszaki szakoktató szak a fejlesztendő kompetencia területei részben lefedik a szak specializációja szerinti szakmacsoportnak, szakmacsoportoknak megfelelő alapképzési szak kompetenciáit. Szakmai jellemzőiben sajátosan, ugyanakkor hangsúlyosan jelenik meg a gyakorlati (iskolai, vállalati) szakképzésre való felkészítés, mindez megnyilvánul a természettudományos ismereteknek, a gazdasági és humán ismereteknek, a szakoktatói szakmai ismereteknek a műszaki alapképzési szakoktól eltérő tartalmában és követelményeiben. A műszaki szakoktató szak valamely specializációjának tartalma és követelménye részben megegyezik a szak egy specializációja szerinti szakmacsoportnak megfelelő alapképzési szak, szakok képzési tartalmával, követelményeivel.

A felvétel során elvárt végzettségek

a felvételi tájékoztatóban megadott tárgyakból és szinten tett érettségi vizsga, továbbá a specialitásnak megfelelő OKJ vagy azzal egyenértékű szakképzettség (Lásd felvi.hu)

A képzés formája

nappali, levelező tagozat

Képzési idő:

7 félév

A megszerzendő kreditek száma

210 kredit

A műszaki szakoktató szak választható specializációi a szakképzés szakmacsoportja szerint

 • gépészet
 • biztonságtechnikai
 • elektrotechnika-elektronikai
 • informatikai
 • könnyű- és nyomdaipari
 • nyomdaipari
 • környezetvédelem-vízgazdálkodási

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

műszaki szakoktató (Vocational Technical Instructor)

A képzés főbb területei

Képesítési követelmény Kredit pont Kredit pont %
Természettudományi alapismeretek* 30-40 14,29-19,05
Gazdasági és humán ismeretek* 10-20 4,76-9,52
Szakmai specializációnak megfelelő műszaki ismeretek* 30-45 14,29-21,43
Speciális szakmai ismeretek* 35-45 16,67-21,43
A specializációtól függő szabadon választható ismeretek* 10 4,76
Pedagógiai és pszichológiai ismeretek, pedagógiai gyakorlat 39 18,57
Szakmódszertanok, gyakorlatok 16 7,62
Szakdolgozat – portfólió 15 7,14
Összesen: 210 100

Megjegyzés: * Specializációtól függően

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat legalább 6 hét időtartamot elérő, szakmai gyakorlóhelyen (iskolai, vállalati) szervezett gyakorlat. A gyakorlat a szakmai és a műszaki szakoktatói kompetenciák fejlesztését is biztosítja. A hallgatók a szakmai gyakorlat során szerzett tapasztalataikat portfólióban rögzítik, a gyakorlathoz kísérő szeminárium kapcsolódik. A szakmai gyakorlat kritérium követelmény.

Az ismeretek ellenőrzése

A tantervben előírt követelmények teljesítéséből, a szakdolgozat és a portfólió elkészítéséből és a záróvizsga letételéből tevődik össze.

A tanári záróvizsgára bocsátás feltételei

 • végbizonyítvány (abszolutórium), ami az előírt kreditek teljesítésével tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeknek mindenben eleget tett,
 • a bíráló(k) által védésre javasolt szakdolgozat és portfólió.

A tanári záróvizsga részei

 • a szakdolgozat és a portfólió bemutatása és védése,
 •  a komplex szóbeli vizsga a specializációnak megfelelő szakmai ismeretekből és a pedagógiai-pszichológiai ismeretekből, amelyek legalább 20, legfeljebb 30 kredit értékű ismeretekből áll.

Megjegyzések:
Szakiránynak megfelelő BSc műszaki szakoktató végzettség esetén nem kell szakdolgozatot készíteni.
Nem szakiránynak megfelelő mérnöktanári / műszaki tanári végzettség (szakirányváltás) esetén nem kell szakdolgozatot készíteni.

A tanári záróvizsga eredménye

SZOZV=(P+PV+SZD+SZDV+SSZV +KPPV)/6

Jelölések:
SZOZV: szakoktatói záróvizsga átlagolt érdemjegye
P: portfólió – értékeli az egyetemi oktató
PV: portfólió bemutatása és védése – értékeli a záróvizsga bizottság
SZD: szakdolgozat – értékeli a bíráló
SZDV: szakdolgozat bemutatása és védése – értékeli a záróvizsga bizottság
SSZV: specializációnak megfelelő szakmai ismeretekből szóbeli – értékeli a záróvizsga bizottság
KPPV: komplex pedagógia-pszichológia szóbeli vizsga – értékeli a záróvizsga bizottság

Megjegyzés: A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése

A záróvizsga eredménye szerint kiszámított átlageredmény (SZOZV) alapján az oklevelet a következők szerint kell minősíteni:

Magyar Angol ZV
kiváló outstanding 5,00
jeles excellent 4,51 - 4,99
good 3,51 - 4,50
közepes satisfactory 2,51 - 3,50
elégséges pass 2,00 - 2,50

Idegen nyelvi követelmények

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.


Tanulmányaikat 2017 előtt megkezdett műszaki szakoktató hallgatók vonatkozásában:

Képzési cél

A képzés célja olyan műszaki szakoktatók képzése, akik a szakirányukhoz tartozó szakmacsoport területén felkészültek az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben gyakorlati tárgyak oktatásának megtervezésére, szervezésére, vezetésére, valamint oktatási tevékenység végzésére, a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások és a vállalati képzőhelyeken folytatott üzemi (tanműhelyi) gyakorlatok lebonyolítására. A képzés része továbbá a felsőfokú szakképzés, a felnőttképzés és átképzés, valamint a közoktatás gyakorlati képzési feladataira történő felkészítés is.

A képzés formája

nappali tagozat, levelező tagozat

Képzési idő:

7 félév

A megszerzendő kreditek száma

210 kredit

A műszaki szakoktató szak választható szakirányai a szakképzés szakmacsoportja szerint

 • gépészeti
 • elektronikai
 • könnyűipari

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

műszaki szakoktató

A képzés főbb területei

Képesítési követelmény Kredit pont
Szakirány gépész,
könnyűipari
elektronikai
Természettudományi alapismeretek (40-50 kredit) 41
Gazdasági és humán ismeretek (16-30 kredit) 16
Szakmai törzsanyag – műszaki (55-67 kredit) 59 57
Szakmai törzsanyag – pedagógiai (25-36 kredit) 29
Differenciált szakmai ism. – műszaki 26 28
Differenciált szakmai ism. – pedagógiai 14
Szabadon választható tárgy 10
Szakdolgozat 15
Összesen: 210

Szakmai gyakorlat

12 hét szakirányú műszaki gyakorlat

Az ismeretek ellenőrzése

félévközi jegy, vizsga, szigorlat, záróvizsga

A záróvizsgára (tanári képesítő vizsgára) bocsátás feltételei

 • az előírt kreditérték, a kritériumkövetelmények és az előírt szakmai gyakorlat teljesítése,
 • a bíráló(k) által védésre javasolt szakdolgozat beadása.

A műszaki szakoktatói képesítővizsga részei

 • a szakdolgozat megvédése,
 • a komplex szóbeli vizsga.

A tanári képesítővizsga eredménye

 • a pedagógiai gyakorlatot záró érdemjegynek,
 • a szakdolgozat és védése átlageredményének,
 • a komplex szóbeli vizsga érdemjegyének

egész számra kerekített átlaga.

Mb. tanszékvezető:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2017.01.05 © 2007-2018 VA