Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: AMXNY1IFNE
  A tantárgy neve: Szakmai idegennyelvi alapok
  Szak: villamosmérnök, műszaki menedzser, informatikus
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 2 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Machata Marianna
  Oktató(k) neve: Machata Marianna

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.1 Making contact. Tense revision I. .L
  2.Companies Tense Revision II.L
  3.Modern business communication. Presentation techniques. Presentation rubric.L
  4.International business. Student presentations. Modal verbs I.L
  5.Education and skills for a career.Student presentations.Modal verbs II.L
  6.Correspondence. Student presentations.The passive voice.Conditional.L
  7.Mid-term testL
  8.How to apply for a job.Student presentations.Conditionals. Role plays.L
  9.CV.Job interview.Student presentations. Reported speech.L
  10.Writing letters, e-mailing.Student presentations. Phrasal verbs I.L
  11.Understanding visual information.Student presentations. PrepositionsL
  12.Discussion techniques.Small talk.Student presentations.Linking words, relative clausesL
  13.Grammar and vocabulary review. End-of-term testL
  14.Marking, evaluation, resits.L
 3. Kötelező irodalom

  1. Business Result Intermediate, OUP, 2011
  2. Dóczi-Prievara: Test Fighter BME, 2002
  3. Debreceni Egyetem IK: DExam mintafeladatok, 2008
 4. Ajánlott irodalom

  1. Mark Powell: In company Macmillan, 2004
  2. How to pass. LCCI mintafeladatok, 2008
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatok látogatása kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A félév során írt két írásbeli dolgozat min. 50%-os teljesítése, továbbá, egy, a hallgató által kiválasztott témakörre épülő szóbeli beszámoló elkészítése.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyik, a kötelező fordítás és a prezentációk összesített értékelése 1…5 jegyekkel történik. A hallgató „letiltva” indexbejegyzést kap, ha hiányzása meghaladja a teljes óraszám 30%-át , ha kötelező fordítási feladatát nem adta be vagy nem írja meg a zárthelyiket. Más esetben a hallgató 1…5 osztályzatot kap.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elvileg lehetséges hiányzást meghaladó hiányzás nem pótolható.
   Elégtelen zárthelyi eredmény esetén egy alkalommal van javításra lehetőség a szorgalmi időszak utolsó két hetében.
   A szódolgozatok javítására félév közben folyamatosan van lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen félévközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján egy alkalommal vizsga jelleggel javítható.


Frissítve: 18-02-09