Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TNAAS11BND
  A tantárgy neve: Angol nyelvi alapszintű ismeretek (kezdő)
  Szak: Minden
  Szakirány: Minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 4 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Solymosiné Molnár Margit
  Oktató(k) neve: Salamon Márta Anna

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.1A Nice to meet you, 1B I'm not English, I'm Scottish
  L numbers 1-20, days of the week, verb BE+, pronouns:i, you, etc; countries and nationalities,
  verb BE+, pronouns:I, you, etc.; numbers 20-1,000, verb BE-, and ?
  L
  2.1C His name, her name;1D Turn off your mobiles!
  L: personal information, the classroom, common objects, classroom language
  possessive adjectives: my your, etc.; a/an, plurals, this/these/that/those
  L
  3.Test 1 ; 2A Capuccino and chips; 2BWhen Natasha meets darren
  L verb phrases, irregular plurals; common verb phrases
  present simple + and -; present simple ?
  L
  4.2C An artist and a musician; 2D Relatively famous
  L: jobs; family
  a/an + jobs; possessive 's
  L
  5.Test 2 ; 3A Pretty woman; 3B Wake, up,…
  L : adjectives, quite/very; daily routine
  telling the time, present simple; adverbs of frequency
  L
  6.3C The island with a secret; 3D On the last Wednesday in August
  L: time words and expressions; the date
  adverbs of frequency; prepositions of time
  L
  7.Test 3 ; 4A I Can't dance; 4B Shopping - men love it!
  L: verb phrases; verb phrases
  can/can't; ike + (verb+ - ing)
  L
  8.4C Fatal attraction?; 4D Are you still mine?
  L love story phrases; music
  bject pronouns: me you, him, etc.; possessive pronouns: mine, yours, etc.
  L
  9.Test 4 ; 5A Who were they?; 5B Sydney, here we come!
  L: word formation; past time expressions
  past simple of BE: was/were; past simple regular verbs
  L
  10.5C Girls' night out; 5D Murder in a country house
  L: go, have, get; irregular verbs
  past simple irregular verbs; past simple regular and irregular
  L
  11.Test 5; 6A A house with a history; 6B A night in a haunted hotel
  L: houses and furniture; prepositions of place
  there is/there are; there was/ there were
  L
  12.6C Neighbours from hell; 6D When a man is tired of London
  L: verb phrases; places in a city
  present continuous; present simple or present continouos?
  L
  13.Test 6; 7A What does your food say about you?; 7B How much water do we really need?
  L: food, countable, uncountable nouns; drinks
  a/an, some, any; How much/how many?, quantifiers: a lot, not much, etc.
  L
  14.7C Changing holidays; 7D It's written in the cards; Test 7
  L: holidays; verb phrases
  be going to (plans); be going to (predictions)
  L
 3. Kötelező irodalom

  1. Tankönyv: New English File Elementary Student's Book, Oxford University press
 4. Ajánlott irodalom

  1. Tankönyv: New English File Elementary Workbook, Oxford University press
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatok látogatása kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Minden nagyobb anyagrész (A,B,C,D) után rövid számonkérés.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Legalább elégséges átlag.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyik, a kötelező fordítás és a szódolgozatok összesített értékelése 1…5 jegyekkel történik. A hallgató „letiltva” indexbejegyzést kap, ha hiányzása meghaladja a teljes óraszám 30%-át , ha kötelező fordítási feladatát nem adta be vagy nem írja meg a zárthelyiket. Más esetben a hallgató 1…5 osztályzatot kap.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elvileg lehetséges hiányzást meghaladó hiányzás nem pótolható.
   Elégtelen zárthelyi eredmény esetén egy alkalommal van javításra lehetőség a szorgalmi időszak utolsó két hetében.
   A szódolgozatok javítására félév közben folyamatosan van lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Írásbeli dolgozatok a félév során.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Nincs ilyen.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen félévközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján egy alkalommal vizsga jelleggel javítható.


Frissítve: 18-01-22