Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TNAAS11BND
  A tantárgy neve: Angol nyelvi alapszintű ismeretek (kezdő)
  Szak: Bsc mérnök
  Szakirány: Gépészet, mechatronika, had- és biztonságtechnika
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 4 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Bertalan Zsuzsanna, Durkóné Varga Nóra
  Oktató(k) neve: Bertalan Zsuzsanna, Durkóné Varga Nóra

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Megszólítás, üdvözlés.
  Szófajok. (ige főnév, személyes és birtokos névmás)
  Az angol ABC.
  ’to be’ ige formái, használata.
  Kérdő mondatok sorrendje.
  Névelők.
  Családdal kapcsolatos szavak.
  DVD.
  L
  2.Országok és nemzetiségek.
  Tőszámnevek.
  Mutató névmások.
  Gyakorlás.
  DVD.
  L
  3.Szódolgozat.
  Foglalkozások.
  Birtoklást kifejező szerkezetek. (1) (have got)
  Főnevek többes száma.
  Külső és belső tulajdonságokat kifejező melléknevek.
  L
  4.Óra. Az idő kifejezése.
  Birtoklást kifejező szerkezetek (2) ’s’; ’of’
  Ismétlés, gyakorlás.
  L
  5.I. zárthelyi dolgozat megírása.L
  6.’there is/there are’ szerkezet használata
  Helységek a lakásban.
  Az ’egyszerű jelen idő’ képzése.
  L
  7.Kérdés, tagadás.
  Eldöntendő kérdés.
  Szódolgozat.
  L
  8.Az ’egyszerű jelen idő’ használata.
  Napirend.
  Képesség kifejezése (’can’)
  L
  9.A személyes névmások tárgyesete.
  Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek.
  Szódolgozat.
  L
  10.Vásárlás.
  Mennyiségek kifejezése.
  II. zárthelyi dolgozat megírása.
  L
  11.A ’folyamatos jelen igeidő’képzése és használata.
  Gyakorlás.
  L
  12.A ’folyamatos jelen igeidő’ jövő idejű jelentései.
  A ’jövő idő’ további kifejezési formái.
  Szódolgozat.
  L
  13.A jövő idő gyakorlása.
  Étteremben.
  Az ’egyszerű múlt igeidő’ képzése és használata
  L
  14.Gyakorlás.
  DVD.
  Szóbeli számonkérés a félév témaköreivel kapcsolatban.
  L
 3. Kötelező irodalom

  1. Némethné Hock Ildikó: Kezdő angol 1.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Dohár Péter: Kis angol nyelvtan
  2. Némethné Hock Ildikó: Társalgási szituációk
  3. Szalay Nóra: 5 perc angol magazin + nyelvtani összegző
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatok látogatása kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyik, a kötelező fordítás és a szódolgozatok összesített értékelése 1…5 jegyekkel történik. A hallgató „letiltva” indexbejegyzést kap, ha hiányzása meghaladja a teljes óraszám 30%-át , ha kötelező fordítási feladatát nem adta be vagy nem írja meg a zárthelyiket. Más esetben a hallgató 1…5 osztályzatot kap.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elvileg lehetséges hiányzást meghaladó hiányzás nem pótolható.
   Elégtelen zárthelyi eredmény esetén egy alkalommal van javításra lehetőség a szorgalmi időszak utolsó két hetében.
   A szódolgozatok javítására félév közben folyamatosan van lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen félévközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján egy alkalommal vizsga jelleggel javítható.


Frissítve: 18-01-22