Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TNAN1KEBNE
  A tantárgy neve: Német (kezdő) nyelv
  Szak: Bsc mérnök
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 4 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Solymosiné Molnár Margit
  Oktató(k) neve: Solymosiné Molnár Margit, Krepler Erzsébet

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Köszönési, üdvözlési formák, bemutatkozás, a létige ragozásaL
  2.A szállodában (Im Hotel) űrlapkitöltés,
  személyi adatok, határozott és határozatlan névelők
  L
  3.Nyelvtani gyakorlatok: igeragozás, egyenes szórend, kiegészítendő kérdésL
  4.Az ingatlanközvetítő irodában (Im Immobilienbüro) Felvilágosítás adása, útbaigazításL
  5.Nyelvtani gyakorlatok: Umlautos igék, felszólítás Önözésben, összetett főnevekL
  6.A lakás (Die Wohnung) A lakóhely és környéke, A lakás beosztásaL
  7.Nyelvtani gyakorlatok: A”möchte”ige ragozása, fordított szórend, eldöntendő kérdésL
  8.Ismétlés, összefoglalás I. zárthelyi dolgozatL
  9.Séta Berlinben (Spaziergang in Berlin) A kávézóban, rendelésL
  10.Nyelvtani gyakorlatok: Tőhangváltós igék, viel/viele, a főnevek helyettesítése személyes névmássalL
  11.Napirend (Tagesablauf) A hét napjai (Die Tage der Woche) Szakmák (Berufe)L
  12.Napok, napszakok, időpont kifejezése. Nyelvtani gyakorlatok: Tagadás, elváló és nem elváló igekötős igékL
  13.Ismétlés, összefoglalás II. zárthelyi dolgozatL
  14.Javítás, értékelés,(évközi jegy)L
 3. Kötelező irodalom

  1. Horváthné Lovas Márta: Magnet Deutsch I. Kursbuch und Arbeitsbuch
 4. Ajánlott irodalom

  1. Ein Lese-und Übungsbuch für Deutsch als Fremdsprache, Hueber Verlag
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatok látogatása kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyik, a kötelező fordítás és a szódolgozatok összesített értékelése 1…5 jegyekkel történik. A hallgató „letiltva” indexbejegyzést kap, ha hiányzása meghaladja a teljes óraszám 30%-át , ha kötelező fordítási feladatát nem adta be vagy nem írja meg a zárthelyiket. Más esetben a hallgató 1…5 osztályzatot kap.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elvileg lehetséges hiányzást meghaladó hiányzás nem pótolható.
   Elégtelen zárthelyi eredmény esetén egy alkalommal van javításra lehetőség a szorgalmi időszak utolsó két hetében.
   A szódolgozatok javítására félév közben folyamatosan van lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen félévközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján egy alkalommal vizsga jelleggel javítható.


Frissítve: 19-09-17