Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TNAN1KHBNE
  A tantárgy neve: Német (középhaladó) nyelv
  Szak: Bsc mérnök
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 4 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Solymosiné Molnár Margit
  Oktató(k) neve: Krepler Erzsébet, Solymosiné Molnár Margit

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Ismétlés, az alapszintű ismeretek felfrissítéseL
  2.Bevásárlás az élelmiszerboltban, gyógyszervásárlás, müssen és könnenL
  3.Elöljárószók tárgy esettel, dann+fordított szórend, wie viel, wie viele használataL
  4.Öltözködés, ruházkodás, részes eset, elöljárószók részes esettelL
  5.Welcher/e/es, dieser/e/es, jener/e/es, erst - nur használataL
  6.Ruhavásárlás, ruhadarabok, cipők, "es gibt" szerkezet, személyes névmás ragozásaL
  7."werden" ige, kötőszók egyenes és fordított szórenddel, 1. zárthelyi dolgozatL
  8.Moziba menni, mozifilmek, "mögen" igeL
  9.dass/weil+KATI szórend, man (általános alany), wissen ragozásaL
  10.Lakberendezés, bútorok, alle és alles használataL
  11.Elöljárószók tárgy és részes esettel, birtokos esetL
  12.Parti előkészítése, meghívás, wollen és sollenL
  13.Birtokos névmások, vonzatos igékL
  14.Ismétlés, 2. zárthelyi dolgozatL
 3. Kötelező irodalom

  1. Horváthné Lovas Márta: Magnetdeutsch 1., Kursbuch
  2. Horváthné Lovas Márta: Magnetdeutsch 1., Arbeitsbuch
 4. Ajánlott irodalom

  1. Karácsony Lajos-Dr. Tálasi Istvánné: Német nyelvtan a középiskolák számára
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatok látogatása kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   7. és 14. héten zárthelyi dolgozat

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   A teljes óraszám maximum 30%-át meg nem haladó hiányzás, aktív részvétel az órákon.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyik, a kötelező fordítás és a szódolgozatok összesített értékelése 1…5 jegyekkel történik. A hallgató „letiltva” indexbejegyzést kap, ha hiányzása meghaladja a teljes óraszám 30%-át , ha kötelező fordítási feladatát nem adta be vagy nem írja meg a zárthelyiket. Más esetben a hallgató 1…5 osztályzatot kap.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elvileg lehetséges hiányzást meghaladó hiányzás nem pótolható.
   Elégtelen zárthelyi eredmény esetén egy alkalommal van javításra lehetőség a szorgalmi időszak utolsó két hetében.
   A szódolgozatok javítására félév közben folyamatosan van lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A 2 zárthelyi írásbeli, minden órán szóbeli, leckénként röpdolgozat.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Nincsen megajánlott jegy vagy vizsga.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen félévközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján egy alkalommal vizsga jelleggel javítható.


Frissítve: 19-09-17