Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TNAO1KEBNE
  A tantárgy neve: Orosz nyelvi alapszintű ismeretek (kezdő)
  Szak: Bsc mérnök
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 4 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Solymosiné Molnár Margit
  Oktató(k) neve: Solymosiné Molnár Margit, Krepler Erzsébet

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Ki ez? Mi ez? Ez…? Igen/nem
  Az orosz ABC, hangsúly, kiejtés
  Nemzetközi szavak az oroszban. Kérdőszók: Ki? Mi?
  L
  2.Az orosz betűk írása és összekapcsolása.
  A főnevek neme és többesszáma. Számok 1-20-ig.
  L
  3.A család I. A családtagok bemutatása, üdvözlés/búcsúzás
  A személyes névmások alanyesete.
  L
  4.A család tagjai, foglalkozások.
  A birtokos névmások (1. és 2. személyben).
  L
  5.A család II. Érdeklődés a hogylét felől. Magázás/ tegezés
  A személyes névmások tárgyesete.
  L
  6.Az életkor kifejezése. Az orosz nevek. Kérdőív kitöltése.
  Számok 20-100-ig, Összefoglalás
  L
  7.I. ZHL
  8.A lakás A lakás részei, bútorok
  Megszólítások, információkérés.
  L
  9.Helymeghatározás. Az idő kifejezése. A „kié“ kérdőszó.
  A birtokos névmások 3. személyben. Az orosz nevek kicsinyítő alakjai.
  L
  10.Ismerkedés, bemutatás, bemutatkozás, kínálás. Van/nincs kifejezése.
  A főnevek birtokos esete. A főnevek esete számok után.
  L
  11.Háztartás Háztartási gépek. Városi intézmények.
  Levélírás 1.
  L
  12.Ismétlés, összefoglalásL
  13.II. ZHL
  14.Javítás, a félév értékeléseL
 3. Kötelező irodalom

  1. Székely András - Székely Nyina: Sag za sagom 1. Orosz nyelvkönyv és munkafüzet
 4. Ajánlott irodalom

  1. Irina Oszipova: Kljucs Orosz nyelvkönyv és munkafüzet kezdők számára
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatok látogatása kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyik, a kötelező fordítás és a szódolgozatok összesített értékelése 1…5 jegyekkel történik. A hallgató „letiltva” indexbejegyzést kap, ha hiányzása meghaladja a teljes óraszám 30%-át , ha kötelező fordítási feladatát nem adta be vagy nem írja meg a zárthelyiket. Más esetben a hallgató 1…5 osztályzatot kap.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elvileg lehetséges hiányzást meghaladó hiányzás nem pótolható.
   Elégtelen zárthelyi eredmény esetén egy alkalommal van javításra lehetőség a szorgalmi időszak utolsó két hetében.
   A szódolgozatok javítására félév közben folyamatosan van lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen félévközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján egy alkalommal vizsga jelleggel javítható.


Frissítve: 19-09-17