Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TNFAS11BND
  A tantárgy neve: Kritériumtárgyra felkészítő angol szaknyelv
  Szak: műszaki menedzser
  Szakirány:
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 3. óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2.
  Tantárgyfelelős neve: Solymosiné Molnár Margit
  Oktató(k) neve: Bólya András

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A félév követelményeinek ismertetése, Unit 1. CareersL
  2.Unit 1. CareersL
  3.Unit 2. CompaniesL
  4.Unit 2. CompaniesL
  5.Unit 3. SellingL
  6.Unit 3. SellingL
  7.Az első zárthelyi dolgozat írása,Unit 4. Great ideasL
  8.Unit 4. Great ideasL
  9.Unit 5. StressL
  10.Unit 5. StressL
  11.Unit 6. EntertainingL
  12.Unit 7. New businessL
  13.A második zárthelyi dolgozat írása, szóbeli prezentációkL
  14.Szóbeli prezentációk, a félév értékelése, zárásaL
 3. Kötelező irodalom

  1. David Cotton – David Falvey – Simon Kent: Market Leader Pre-Intermediate / 3rd edition, Pearson/Longman - Financial Times
 4. Ajánlott irodalom

  1. http://www.businessdictionary.com/
  2. https://www.thefreedictionary.com/
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatok látogatása kötelező. Maximum 4 alkalom, maximum 12 óra hiányzás megengedett.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A zárthelyi dolgozatok a 3. és a 7. lecke után kerülnek megírásra. A szóbeli prezentációk megtartására a félév utolsó előtti óráján kerül sor.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Óralátogatás, az órákon történő aktív részvétel, az írásbeli házi feladatok megírása.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyi dolgozatok és a prezentáció értékelése 1…5 érdemjegyekkel történik. Az évközi jegy a két zárthelyi dolgozat és a szóbeli prezentáció érdemjegyeinek átlagából kerül megállapításra, amennyiben ezek egyike elégtelen, az az érdemjegy javítható. A követelmény elemek nem teljesítése elégtelen eredménnyel jár.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elvileg lehetséges hiányzást meghaladó hiányzás nem pótolható. A hallgató „letiltva” indexbejegyzést kap, ha hiányzása meghaladja a teljes óraszám 30%-át. Elégtelen zárthelyi dolgozat vagy elégtelen prezentáció esetén egy alkalommal van lehetőség javításra a szorgalmi időszak utolsó hetében. Ezen elégtelen zárthelyi dolgozatok javításának formája írásbeli teszt, a prezentáció pótlása szóbeli előadás.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen félévközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján egy alkalommal javítható. Ennek formája írásbeli teszt.


Frissítve: 18-01-31