Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TNSAB1BBNE
  A tantárgy neve: Angol szaknyelv B
  Szak: Villamosmérnök
  Szakirány: Minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 3 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Solymosiné Molnár Margit
  Oktató(k) neve: Salamon Márta Anna

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Jobs; Present Simple vs.Present ContinuousL1. What's up?
  2.Specifications; Question formsL2. Tell me about it…
  3.Giving instructions, machine parts; Sequencers, Relative clausesL. What's next?
  4.Describing fixes, repair; Present and Past passive formsL. How's it done?
  5.Greetings and farewells; Requests, offers, apologies, and thanksL. Where are you?
  6.Planning; First Conditional, making comparisons, IntensifiersL. Looking ahead
  7. Test 1L. 1. számonkérés
  8.Rules and regulations, equipment documentation; Modal auxiliariesL. 7. Can you explain?
  9.Causes and results, Reporting accidents;Past Simple vs. Past ContinuousL. 8. Take care…
  10.Materials, Inventions; Mixed ConditionalsL. 9. Let's imagine…
  11.Materials, Inventions; Mixed ConditionalsL. 9. Let's imagine…
  12.Making predictions, Weighing alternatives; Expressing certainty , gradable and ungradable adjectivesL. 11. What do you think?
  13.Handling complaints, Damage vocabulary; Mitigating language, go/get/become+ adjectiveL. 12. What's the problem?
  14.2. számonkérés, hallgatók prezentációiL. Test 2, presentations
 3. Kötelező irodalom

  1. TECHTALK, Intermediate Student's Book, Oxford University press
 4. Ajánlott irodalom

  1. TECHTALK, Intermediate Workbook, Oxford University press
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatok látogatása kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Két zárthelyi dolgozat a félév során, hallgatók szakspecifikus fordításai, illetve rövid prezentációi a félév végén .

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyik, a kötelező fordítás és a szódolgozatok összesített értékelése 1…5 jegyekkel történik. A hallgató „letiltva” indexbejegyzést kap, ha hiányzása meghaladja a teljes óraszám 30%-át , ha kötelező fordítási feladatát nem adta be vagy nem írja meg a zárthelyiket. Más esetben a hallgató 1…5 osztályzatot kap.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elvileg lehetséges hiányzást meghaladó hiányzás nem pótolható.
   Elégtelen zárthelyi eredmény esetén egy alkalommal van javításra lehetőség a szorgalmi időszak utolsó két hetében.
   A szódolgozatok javítására félév közben folyamatosan van lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Írásbeli zárthelyi dolgozatok, szóbeli prezentáció a félév során

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Nincs ilyen.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen félévközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján egy alkalommal vizsga jelleggel javítható.


Frissítve: 18-02-09