Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMDSD11BNE
  A tantárgy neve: Szakdolgozat – portfolió
  Szak: Műszaki szakoktató
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 4 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 15
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Krepler Erzsébet
  Oktató(k) neve: Dr. Holik Ildikó

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A félév követelményeinek ismertetése.L
  2.A szakdolgozattal és a portfólióval kapcsolatos kérdések, feladatok megbeszélése, konzultáció.L
  3.A szakdolgozattal és a portfólióval kapcsolatos kérdések, feladatok megbeszélése, konzultáció.L
  4.A szakdolgozattal és a portfólióval kapcsolatos kérdések, feladatok megbeszélése, konzultáció.L
  5.A szakdolgozattal és a portfólióval kapcsolatos kérdések, feladatok megbeszélése, konzultáció.L
  6.A szakdolgozattal és a portfólióval kapcsolatos kérdések, feladatok megbeszélése, konzultáció.L
  7.A szakdolgozattal és a portfólióval kapcsolatos kérdések, feladatok megbeszélése, konzultáció.L
  8.A szakdolgozattal és a portfólióval kapcsolatos kérdések, feladatok megbeszélése, konzultáció.L
  9.A szakdolgozattal és a portfólióval kapcsolatos kérdések, feladatok megbeszélése, konzultáció.L
  10.A szakdolgozattal és a portfólióval kapcsolatos kérdések, feladatok megbeszélése, konzultáció.L
  11.A szakdolgozattal és a portfólióval kapcsolatos kérdések, feladatok megbeszélése, konzultáció.L
  12.A szakdolgozattal és a portfólióval kapcsolatos kérdések, feladatok megbeszélése, konzultáció.L
  13.A szakdolgozat elkészítése, a portfólió leadása.L
  14.A félév tapasztalatainak értékelése.L
 3. Kötelező irodalom

  1. Eco, U. (1991): Hogyan írjunk szakdolgozatot. Gondolat Kiadó, Budapest.
  2. Falus Iván (2004): A szakirodalom tanulmányozása. In: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Szerk.: Falus Iván. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 37-67. o.
  3. Falus Iván (2004): A kutatási eredmények értelmezése, közlése. Uo. 515-539. o.
  4. Holik Ildikó - Ősz Rita (2016): Bevezetés a pedagógiai kutatásmódszertanba. Typotop Kiadó, Budapest, ISSN 2498-7123
  5. Holik Ildikó - Ősz Rita (2015): Pedagógiai kutatásmódszertan. Elektronikus elérhetőség: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_pedagogiai_kutatasmodszertan/adatok.html
  6. Falus Iván – Kimmel Magdolna: A portfolió. Gondolat Kiadói Kör, Budapest, 2009. 168 p. ISBN: 9789636931209
 4. Ajánlott irodalom

  1. Falus Iván - Ollé János (2000): Statisztikai módszerek pedagógusok számára. Okker Kiadó, Budapest, ISBN 963-9558-16-8
  2. Kósáné Ormai Vera: A mi iskolánk. Neveléspszichológiai módszerek az iskola belső értékelésében. Iskolafejlesztési Alapítvány, Budapest, 1998. 247 p. ISBN 963 832 324 8
  3. Tóthné Környei Márta (2004): Korszerű információkereső rendszerek a kutatás szolgálatában. Uo. 68-86. o.
  4. Tóth Péter: Óralátogatás, óraelemzés a mindennapok gyakorlatában. Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, 2006, 27 p.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A szakdolgozati téma elfogadása és a konzulens választása után a hallgató kötelessége felvenni a kapcsolatot az egyetemi belső konzulenssel. A szakdolgozat készítésében történő előrehaladást és a konzultációkon való részvételt, a konzulens aláírásával igazolja a konzultációs naplóban, amelyet a hallgató készít el. Ehhez szükséges, hogy a hallgató írásban vagy elektronikusan a konzulens rendelkezésére bocsássa a téma vázlatát, a pontos célkitűzést, a megfogalmazott hipotézis(eke)t, a vizsgálati módszereket és a szakdolgozat tervezett tartalomjegyzékét. Ezeket az egyetemi belső konzulens értékeli. A konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint a hallgatónak számot kell adnia előrehaladásáról, melynek minőségéről az egyetemi belső konzulens győződik meg. Tapasztalatait szóban, írásban, vagy elektronikus úton közli a hallgatóval.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A szakdolgozat készítésének általános szabályait az Óbudai Egyetem Tanulmányi
   és Vizsgaszabályzata http://uni-obuda.hu/szabalyzatok/13545 és Tanulmányi
   Ügyrendje http://uni-obuda.hu/utasitas/32016-rektori-utasitas-az-obudai-egyetemtanulmanyi-ugyrendjenek-kiadasarol,
   valamint a TMPK által kiadott tájékoztató szabályozza. A szakdolgozatot és a portfóliót a TMPK által megadott határidőig kell leadni.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Érdemi részvétel a konzultációkon, valamint a szakdolgozat és a portfólió megfelelő színvonalú előkészítése. A szakdolgozatnál a témához kapcsolódó irodalom feldolgozása a hallgató önálló munkáján alapuló szintézis kell, hogy legyen. A szakdolgozat értékelése a formai és tartalmi elemek elemzésén alapul, az egyetemi konzulens összeveti a témalapon vállalt feladatokat a valós teljesítménnyel.
   A portfólió a Pedagógiai gyakorlathoz és a Szakmódszertani gyakorlathoz kapcsolódó dokumentumok válogatását, a dokumentumokhoz kapcsolódó reflexiókat és a tanárjelölt összegző önreflexióját tartalmazza. Megjelennek benne az iskolai gyakorlatok során szerzett tapasztalatai, a fejlődési útja, valamint a szakmai fejlődés lehetőségei.
   A portfólió elemei:
   - Bevezető: a tanárjelölt bemutatkozása, pedagógiai hitvallása, a portfólió célja és felépítése.
   - A Pedagógiai gyakorlat tapasztalatainak összefoglalása 1-2 oldalban az alábbi szempontok alapján: - hogyan járult hozzá a gyakorlat a szakmai fejlődéséhez, mi az, ami erősítette a munkájában, - mi az, amin a szerzett tapasztalatok alapján változtatna a pedagógiai munkájában.
   - 2 hospitálási napló: a hallgató válasszon ki 2 pozitív vagy negatív szempontból emlékezetes tanórát, amelyeket megtekintett a Pedagógiai gyakorlat és/vagy Szakmódszertani gyakorlat során, és elemezze, értékelje azokat – különösen abból a szempontból, hogy a megtekintett tanórák milyen hatást gyakoroltak a saját tanári szemléletére, módszereire.
   - 5 óravázlat: a hallgató az iskolai gyakorlatok első, középső és utolsó szakaszából is válasszon ki óravázlatokat, s az óravázlatokhoz kapcsolódóan értékelje, hogy milyen fejlődést tapasztalt az iskolai gyakorlatok során a tanórák tervezése, az alkalmazott módszerek, valamint a tanulók motiválása tekintetében.
   - Az önállóan készített taneszközök, tananyagok, szemléltető anyagok közül válasszon ki kettőt a hallgató, és mutassa be azok céljait, felépítését és alkalmazásuk tapasztalatait.
   - A tanárjelölt ellenőrzési-értékelési tevékenységének tapasztalatai (a diagnosztikus, a formatív és a szummatív értékelés bemutatása), min. 4 oldal terjedelemben, példákkal alátámasztva. A tanárjelölt mellékletként csatolhat dolgozat kérdéssorokat, feladatlapokat, tanulói dolgozatokat, órai feladatokat, házi feladatokat.
   - A tanárjelöltről készített dokumentumok (pl. az egyetemi és a gyakorlóiskolai mentortanárok szöveges értékelése, a diákok visszajelzései).
   - Összegző önreflexió a gyakorlati képzés során elért eredményekről és fejlesztendő területekről, legalább 4 oldal terjedelemben. A tanárjelölt mutassa be az iskolai gyakorlatok során megélt fejlődési folyamatot, annak állomásait. Jelenjen meg az önreflexióban, hogy az iskolai gyakorlatokon végzett tevékenységek során milyen (pozitív és negatív) tapasztalatok hatottak fejlesztően a tanárjelöltre, hogyan építette be ezeket a tanári szemléletébe, tevékenységébe, honnan hová jutott el (pl. az önreflexió, a módszerek alkalmazása, a foglalkozások tervezése, a diákokkal és kollégákkal való együttműködés terén), milyen területen és módon tervezi tevékenysége fejlesztését a jövőben.
   A portfólió elkészítését a kötelező, ill. az ajánlott irodalmak segítik.
   A portfólió lehetséges formai követelményei:
   1) Keményfedelű gyűrűs dossziéban összefűzve és CD/DVD változatban is beadva.
   2) A TMPK elektronikus portfólió rendszerébe és CD/DVD változatban is beadva.
   A szakdolgozat és a portfólió bemutatása és védése a záróvizsga részét képezi.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A szakmai előrehaladás és az önálló munka ütemezése az egyetemi belső konzulenssel való megállapodás szerint történik. Ha a hallgató ettől eltér, orvosi igazolás bemutatása szükséges.
   Az évközi jegy feltételeinek teljesítése csak a szorgalmi időszakban valósítható meg.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2018-07-10