Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMDSD11MLE
  A tantárgy neve: Diplomamunka
  Szak: MEd mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 8
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Simonics István
  Oktató(k) neve: Prof. Dr. Tóth Péter, Dr. Simonics István, Dr. Makó ferenc, Dr. Holik Ildikó

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
 3. Kötelező irodalom

  1. TÁJÉKOZTATÓ a mérnöktanári, a gyakorlatvezető mentortanári és a vizsgaelnöki záróvizsga előkészítéséről, lebonyolításának, valamint a diplomamunka elkészítésének rendjéről, végzős hallgatók részére
   http://tmpk.uni-obuda.hu/ugyintezes-szakdolgozat.php
  2. Eco, U. (1991): Hogyan írjunk szakdolgozatot. Gondolat Kiadó, Budapest.
  3. Falus Iván (2004): A szakirodalom tanulmányozása. In: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Szerk.: Falus Iván. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 37-67. o.
  4. Falus Iván (2004): A kutatási eredmények értelmezése, közlése. Uo. 515-539. o.
  5. Tóthné Környei Márta (2004): Korszerű információkereső rendszerek a kutatás szolgálatában. Uo. 68-86. o.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Holik Ildikó - Ősz Rita (2016): Bevezetés a pedagógiai kutatásmódszertanba. Typotop Kiadó, Budapest, ISSN 2498-7123
  2. Holik Ildikó - Ősz Rita (2015): Pedagógiai kutatásmódszertan. Elektronikus elérhetőség: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_pedagogiai_kutatasmodszertan/adatok.html
  3. Varga Lajos (szerk., 2006): Kutatás-módszertan I. Bevezetés a pedagógiai induktív kutatás módszereibe és útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. BME, Budapest.
  4. Schmercz István – Varga Lajos (2008): Kutatás-módszertan II. Bevezetés a pedagógiai deduktív és szociálpszichológiai kutatás módszereibe. BME, Budapest.
  5. Falus Iván - Ollé János (2000): Statisztikai módszerek pedagógusok számára. Okker Kiadó, Budapest, ISBN 963-9558-16-8
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A diplomamunka téma elfogadása és a konzulens választása után a hallgató kötelessége felvenni a kapcsolatot az egyetemi belső konzulenssel. A diplomamunka készítésében történő előrehaladást és a konzultációkon való részvételt, a konzulens aláírásával igazolja a konzultációs naplóban, amelyet a hallgató készít el. Ehhez szükséges, hogy a hallgató írásban vagy elektronikusan a konzulens rendelkezésére bocsássa a téma vázlatát, a pontos célkitűzést, a megfogalmazott hipotézis(eke)t, a vizsgálati módszereket és a diplomamunka tervezett tartalomjegyzékét. Ezeket az egyetemi belső konzulens értékeli. A konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint a hallgatónak számot kell adnia előrehaladásáról, melynek minőségéről az egyetemi belső konzulens győződik meg. Tapasztalatait szóban, írásban, vagy elektronikus úton közli a hallgatóval.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Érdemi részvétel a konzultációkon, valamint a diplomamunka megfelelő színvonalú előkészítése. A témához kapcsolódó irodalom feldolgozása a hallgató önálló munkáján alapuló szintézis kell, hogy legyen.
   A diplomamunka értékelése a formai és tartalmi elemek elemzésén alapul, az egyetemi konzulens összeveti a témalapon vállalt feladatokat a valós teljesítménnyel.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A szakmai előrehaladás és az önálló munka ütemezése az egyetemi belső konzulenssel való megállapodás szerint történik. Ha a hallgató ettől eltér, orvosi igazolás bemutatása szükséges.
   Az évközi jegy feltételeinek teljesítése csak a szorgalmi időszakban valósítható meg.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2017-08-27