Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPAS11NLB
  A tantárgy neve: Alkalmazott szociológia
  Szak: műszaki szakoktató
  Szakirány: mind
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 6 óra előadás 3 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Szekér Nóra
  Oktató(k) neve: Kártyás Gyula

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A szociológia klasszikusai, a magyar szociológia története. A hatalom kérdései. A deviáns viselkedés. Félévi feladatkiadás.EA
  2.A szociológia módszertana. A szociológiai vizsgálat lépései, mintavétel, kérdőívkészítés, interjú, adatfeldolgozás, táblázatok készítése és elemzése.EA + Gy
  3.Módszertani kérdések a félévi feladathoz kapcsolódóan. Házasság és család szociológiája. A település-szociológia alapkérdései. Hátrányos helyzetűek, kisebbségek.EA + Gy
 3. Kötelező irodalom

  1. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába Osiris Kiadó 1997.
  2. Cseh-Szombathy László – Ferge Zsuzsa: A szociológiai felvétel módszerei.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Giddens, A.: Szociológia, Osiris Kiadó Bp, 1998.
  2. Andorka Rudolf – Buda Béla – Cseh Szombathy László: A deviáns viselkedés szociológiája. Gondolat Könyvkiadó
  3. Szelényi Iván: Városi társadalmi egyenlőtlenségek. Akadémiai Kiadó Bp. 1990.
  4. Cseh-Szombathy László: Családszociológiai problémák és módszerek. Gondolat Kiadó Bp. 1979.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. Az elfogadható hiányzás mértéke legfeljebb 1 foglalkozás, azaz 3 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Egy egyszerű, kérdőíves szociológiai vizsgálat megtervezése, lebonyolítása és kiértékelése. Feladatkiadás az első konzultáció időpontjában. Beadási határidő: a szorgalmi időszak vége.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   - Legalább két konzultáción történő részvétel.
   - A szociológiai feladat Legalább elégséges szintű elkészítése.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások nem pótolhatók.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak első 10 munkanapján a szociológiai feladat beadható.


Frissítve: 10-10-13