Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPDI12NNM
  A tantárgy neve: Didaktika és oktatásszervezés I.
  Szak: MA mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 1 óra előadás 1 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: v
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Hassan Elsayed
  Oktató(k) neve: Fűzi Beatrix

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1A hallgatók tanítással és tanulással kapcsolatos tapasztalatainak, tudásának, nézeteinek feltárása, elemzése.GY
  2A didaktika fogalma, tárgya, irányzatai, kapcsolata más tudományokkal. Gyakorlati problémák, melyek a didaktikai tudás birtokában oldhatók meg. (Tanulási célok megfogalmazása a hallgatókkal közösen.)EA és GY
  3Oktatáselméleti alapfogalmak és összefüggéseik. Fogalmi térképek készítése.EA és GY
  4A tanulás folyamata a hagyományos és a konstruktivista megközelítés szerint./1.EA
  5A tanulás folyamata a hagyományos és a konstruktivista megközelítés szerint./2.GY
  6A tudás értelmezése és az oktatási cél- és követlményrendszerek.EA és GY
  7Egy szabadon választott tantárgy cél- és követelményrendszerének kidolgozása csoportmunkában.GY
  8Az oktatás tervezésének főbb szempontjai és elvei.EA és GY
  9A diákok, a tanárok és a tananyag szerepe a tanulási-tanítási folyamat tervezésében.EA
  10A tantárgyak feldolgozásának folyamata, szakképzési sajátosságok. Didaktikai feladatok és kapcsolatuk a tudás építésének szakaszaival.EA és GY
  11Az oktatási-képzési tartalom meghatározása, a tananyag elrendezése. Tananyag fejlesztési eljárások.EA
  12Egy szabadon választott tantárgy tartalmi változásainak elemzése, fejlesztési ötletek gyűjtése és kidolgozása.GY
  13A tanügyi dokumentáció használata és készítése. Tanügyi dokumentumok elemzése.EA és GY
  14Tematikus tervek készítése csoportmunkában.GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Simon Béláné (1998): Didaktika. BDMF jegyzet
  2. Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária (2000): Pedagógiai tervezés. Comenius Bt., Pécs
  3. Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
 4. Ajánlott irodalom

  1. Dr. Spencer Kagan (2001): Kooperatív tanulás. Ökonet Kft., Budapest
  2. Feketéné Szakos Éva (2002): A felnőttek tanulása és oktatása - új felfogásban. Akadémiai Kiadó, Budapest
  3. Falus Iván (2007): A tanárrá válás folyamata. Gondolat Kiadó, Budapest
  4. Szabó László Tamás (szerk.) (2004): Didaktikai szöveggyűjtemény. Pallas Debrecina 2.
  5. Falus Iván (szerk.) (2003): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  6. Ollé János - Szivák Judit (2006): Mód-Szer-Tár. OKKER Kiadó, Budapest
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. Az elfogadható hiányzás mértéke legfeljebb 4 foglalkozás, azaz 8 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   A foglalkozásokon való aktív részvétel és az órai feladatok elkészítése.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások pótlására nincs mód.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A vizsga feltétele az aláírás megszerzése. A vizsga jellege: írásbeli és szóbeli. Az írásbeli vizsga a foglalkozásokon közösen feldolgozott és a szakirodalom önállóan elsajátított anyagára épül. Az írásbeli vizsgán az elégségeshez legalább 55%-os teljesítmény szükséges. Aki az írásbelin legalább elégséges érdemjegyet szerzett, az szóban javíthatja (esetleg ronthatja) legfeljebb eggyel az érdemjegyét.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Nincs megajánlott jegy.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A hiányzások pótlására a vizsgaidőszakban nincs mód.


Frissítve: 10-10-14