Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPDI21NNM
  A tantárgy neve: Didaktika és oktatásszervezés
  Szak:
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 1 óra előadás 1 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: aláírás és vizsga
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Hassan Elsayed
  Oktató(k) neve: Fűzi Beatrix

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A foglalkozások tervezése, előkészítése. A tanügyi dokumentumok felhasználása a tanítás tervezésében.Ea+Gy
  2.Az iskolán kívül szerzett ismeretek feltárásának és felhasználásának lehetőségei az iskolai tanulásban.Ea+Gy
  3.A tanítási-tanulási folyamat szervezése. A tanítási-tanulási stratégiák és módszerek.Ea+Gy
  4.A tanári aktivitáson alapuló módszerek.Ea+Gy
  5.Differenciált tanulásszervezés: egyéni és csoportmódszerek.Ea+Gy
  6.Differenciált tanulásszervezés: a tanár és diákok együttműködésén alapuló módszerek.Ea+Gy
  7.A tanulói sajátosságok figyelembevételének lehetőségei és módszerei. (Motiváció, szocializáltság.)Ea+Gy
  8.A tanulói sajátosságok figyelembevételének lehetőségei és módszerei. (Tanulási stílus, csoportban elfoglalt hely és csoportjellemzők.)Ea+Gy
  9.A tanulást-tanítást segítő eszközök. Oktatástechnikai eszközök, tankönyvek, feladatlapok, stb..Ea+Gy
  10.Az ellenőrzés és értékelés az oktatás folyamatában.Ea+Gy
  11.Az ellenőrzés és értékelés módszerei.Ea+Gy
  12.Az ellenőrzés és értékelés során elkövethető hibák és megelőzésük lehetőségei.Ea+Gy
  13.A fejlesztő értékelés.Ea+Gy
  14.Szöveges értékelés. Tanulói csoportmunka értékelése.Ea+Gy
 3. Kötelező irodalom

  1. 1. Ollé János - Szivák Judit (2006): Mód-Szer-Tár. OKKER Kiadó, Budapest
  2. 2. Simon Béláné (1998): Didaktika. BDMF jegyzet
  3. 3. Ballér Endre (1993): Tantervfejlesztés az iskolában. Veszprém
  4. 4. M. Nádasi Mária (1986): Egységesség és differenciáltság a tanítási órán. Tankönyvkiadó, Budapest
  5. 5. Falus I. és mtsi. (2001): A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
 4. Ajánlott irodalom

  1. 1. Dr. Spencer Kagan (2001): Kooperatív tanulás. Ökonet Kft., Budapest
  2. 2. Feketéné Szakos Éva (2002): A felnőttek tanulása és oktatása - új felfogásban. Akadémiai Kiadó, Budapest
  3. 3. Falus Iván (2007): A tanárrá válás folyamata. Gondolat Kiadó, Budapest
  4. 4. Szabó László Tamás (szerk.) (2004): Didaktikai szöveggyűjtemény. Pallas Debrecina 2.
  5. 5. Falus Iván (szerk.) (2003): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  6. 6. Szabó László Tamás (2010): Bevezetés a tanári mesterségbe. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való megjelenés kötelező. Legfeljebb négy hiányzás engedhető meg.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A feladatokat helyben a gyakorlaton kell elkészíteni és a foglalkozás végén beadni.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   A gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel és a gyakorlati foglalkozások feladatainak elégséges szintű elkészítése.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A vizsga feltétele az aláírás megszerzése. A vizsga jellege: írásbeli és szóbeli. Az írásbeli vizsga a foglalkozásokon közösen feldolgozott és a szakirodalom önállóan elsajátított anyagára épül. Az írásbeli vizsgán az elégségeshez legalább 55%-os teljesítmény szükséges. Aki az írásbelin legalább elégséges érdemjegyet szerzett, az szóban javíthatja (esetleg ronthatja) legfeljebb eggyel az érdemjegyét.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak 5. munkanapjáig késedelmesen pótolhatók a hiányzás miatt el nem készített feladatok.


Frissítve: 12-01-09