Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPDI22NLM
  A tantárgy neve: Didaktika és oktatásszervezés II.
  Szak: MA mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 5 óra előadás 4 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: v
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Hassan Elsayed
  Oktató(k) neve: Fűzi Beatrix

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1A foglalkozások tervezése, előkészítése. Az iskolán kívül szerzett ismeretek felhasználásának lehetőségei az iskolai tanulásban.EA + GY
  2A tanítási-tanulási folyamat szervezése. A tanulói sajátosságok figyelembevételének lehetőségei és módszerei.EA + GY
  3A tanítási-tanulási stratégiák és módszerek. Differenciált tanulásszervezés: egyéni és csoportmódszerek.EA + GY
  4Az ellenőrzés és értékelés helye és szerepe az oktatás folyamatában. Az ellenőrzés és értékelés módszerei.EA + GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Simon Béláné (1998): Didaktika. BDMF jegyzet
  2. Ballér Endre (1993): Tantervfejlesztés az iskolában. Veszprém
  3. M. Nádasi Mária (1986): Egységesség és differenciáltság a tanítási órán. Tankönyvkiadó, Budapest
 4. Ajánlott irodalom

  1. Dr. Spencer Kagan (2001): Kooperatív tanulás. Ökonet Kft., Budapest
  2. Feketéné Szakos Éva (2002): A felnőttek tanulása és oktatása - új felfogásban. Akadémiai Kiadó, Budapest
  3. Falus Iván (2007): A tanárrá válás folyamata. Gondolat Kiadó, Budapest
  4. Szabó László Tamás (szerk.) (2004): Didaktikai szöveggyűjtemény. Pallas Debrecina 2.
  5. Falus Iván (szerk.) (2003): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  6. Ollé János - Szivák Judit (2006): Mód-Szer-Tár. OKKER Kiadó, Budapest
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. Az elfogadható hiányzás mértéke legfeljebb 1 foglalkozás, azaz 3 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A feladatokat helyben a gyakorlaton kell elkészíteni és a foglalkozás végén beadni.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   A gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel és a gyakorlati foglalkozások feladatainak elégséges szintű elkészítése.
   (A gyakorlati foglalkozáson való részvétel elmulasztása automatikusan az aláírás megtagadását vonja maga után.)

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Amennyiben a hallgató a számára kijelölt időpontban a gyakorlati foglalkozáson nem tud megjelenni, úgy az oktatóval egyeztetve egy másik csoporthoz csatlakozva kell ezt pótolnia.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A vizsga feltétele az aláírás megszerzése. A vizsga jellege: írásbeli és szóbeli. Az írásbeli vizsga a foglalkozásokon közösen feldolgozott és a szakirodalom önállóan elsajátított anyagára épül. Az írásbeli vizsgán az elégségeshez legalább 55%-os teljesítmény szükséges. Aki az írásbelin legalább elégséges érdemjegyet szerzett, az szóban javíthatja (esetleg ronthatja) legfeljebb eggyel az érdemjegyét.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Nincs megajánlott jegy.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A gyakorlati foglalkozások feladatai beadhatók legkésőbb a viszgaidőszak 5. napján.


Frissítve: 10-10-13