Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPDTS1NLM
  A tantárgy neve: Digitális taneszközök
  Szak: MA mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 4 óra előadás 4 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Makó Ferenc
  Oktató(k) neve: Dr. Makó Frenc

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Digitális taneszköztípusok: információ átadó-, feldolgozó-, alkalmazó eszközök.
  Digitális képzéstámogató környezet. Digitális tananyagtípusok. Interaktív tábla típusok- és kiegészítőik. Interaktív tábla szoftverek csoportmunkához.
  EA + GY
  2.Interaktív tábla hardver és szoftver eszközeinek használata. Prezentáció készítés a netebook szoftver használatával. Interaktív tábla bemutatók tervezése. Interaktív tábla szerepfüggő használata. Interaktív tábla módszertani használata. Interaktív tábla hardver- és szoftver eszközeinek használata. Prezentáció készítés a netebook szoftver használatával. Interaktív tábla bemutatók tervezése. Interaktív tábla szerepfüggő használata. Interaktív tábla módszertani használata.EA + GY
  3.Oktatási keretrendszerek és didaktikai modellek. Elektronikus kommunikáció hardver- és szoftver eszközei. A kollaboratív hálózati tanulás szoftvereszközei és alkalmazott tanulási módszereik. Elektronikus osztálynaplók, iskolai beléptető rendszerek. Digitális tananyagok minősítési módszerei, minőségértékelése. A SODIS oktatási értékelő rendszere. Nemzeti szoftver értékelő adatbázisok.EA + GY
  4.Digitális taneszközök alkalmazása a szakmai képzésben, az SDT használata. A CALIBRATE európai digitális tananyagportál kipróbálása. Online kérdőív szerkesztő szoftverek használata.EA + GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Makó Ferenc: Interaktív tábla módszertani használata (1-6. oktató modulok) BMF-TMPK – UKF-SK, Budapest-Nitra, 2008.
  2. Kulcsár Zsolt: Az integratív eLearning felé. http://www.crescendo.hu
  3. Marton Mátyás (szerk.): Hallgatói kézikönyv Moodle e-oktatási keretrendszer használatához ELTE GyFK.
  4. Marton Mátyás (szerk.): Oktatói kézikönyv Moodle e-oktatási keretrendszer használatához ELTE GyFK.
  5. SMART Board Software User's Guide SMART Technologies Inc. , 2009.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Kárpáti Andrea és mtsai: A 21. század iskolája. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. Budapest, 2008.
  2. Graham Atvall: Personal Learning Environments - the future of elearning. eLearning Papers vol 2, N0-1, 2007. ISSN 1887-1542
  3. Ingo Blees - Marc Rittberger: WEB 2.0 Learning Environment: Concept, Implementation, Evaluation. eLearning Papers N015., 2009., ISSN: 1887-1542
  4. Salmon, G. : E-Moderating: The key to teaching and learning online. Kogan-Page, London. 2000.
  5. Technology Strategy for further education , skills and regeneration (Implementation plan for 2008-2011) BECTA, 2008.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A konzultációs foglalkozásokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzás mértéke egy alkalom (2 óra).

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Tesztlap kitöltése a második konzultáción. Digitális tananyag értékelés a 3. konzultáción. Digitális taneszköz alkalmazások elemzésének benyújtása a 4. konzultációs alkalommal. Interaktív tábla bemutató kidolgozása és benyújtása a szorgalmi időszak végéig.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az 2-4. konzultációs alkalmak feladatainak megoldása 50%-os, az interaktív tábla bemutató anyag kidolgozása ugyancsak 50%-os súlyozású az értékelésben.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A tesztlap megoldása- és az előírt feladatkidolgozások a szorgalmi időszakban pótolhatók.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az évközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapjáig pótolható, az egyéni feladatok kidolgozásával -és értékelésre történő beadásával , illetve a tesztlap ereményes megírásával.


Frissítve: 10-10-14