Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPEB11DLK
  A tantárgy neve: Esélyegyenlőség biztosítása
  Szak: Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 6 óra előadás 4 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve:
  Oktató(k) neve: Ladnai Attiláné

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Célok meghatátozása. A félév követelmények ismertetése.
  Témakörök:
  - Nevelésszociológiai problémakörök és nézőpontok
  - Hatékonyság, eredményesség, méltányosság
  - Esélyegyenlőség és inklúzió
  - Integráció és szegregáció
  Tapasztalatok összegyűjtése, rendszerezése, reflektálás, továbbfejlesztési javaslatok, irányok megfogalmazása.
  EA + GY
  2.Hatékonyság, eredményesség, méltányosság jelenléte a közoktatásban, az ezeket befolyásoló tényezők. Az esélyegyenlőség és inklúzió megvalósulása az oktatási rendszer egyes szereplőinek nézőpontjából. A tanegység feldolgozásának célja: horizonttágítás, reflektív-, kritikai-, kritikai-elemző-, értelmező- és feltáró-attitűd fejlesztése, saját tapasztalatok felhasználásával.EA + GY
  3.Integráció és szegregáció alapfogalmai, modellek, rendszerek, értelmezési nehézségek és különbségek. A tanegység célja ismeretbővítés, objektív véleményformálás, reflektálás elősegítése a saját gyakorlatban.EA + GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Varga Aranka (2015, szerk.) A nevelésszociológia alapjai. PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium Pécs
   Elektronikus elérhetőség: http://mek.oszk.hu/14500/14566/14566.pdf (lt.18.01.26.)
  2. Varga Aranka (2015) Az inklúzió szemlélete és gyakorlata. PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium Pécs
   Elektronikus elérhetőség: http://wlislocki.pte.hu/sites/wlislocki.pte.hu/files/oldal_mo/inklu_02_beliv_nyomda.pdf (lt.18.01.26.)
  3. Réthy Endréné, Vámos Ágnes (2006) A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése. ELTE PPK NTI Budapest
   Elektronikus elérhetőség: http://mek.oszk.hu/05400/05467/05467.pdf (lt.18.01.26.)
  4. Carol Black (directed by): A világ iskoláztatása - A fehér ember utolsó terhe
   Elektronikus elérhetőség: https://www.youtube.com/watch?v=9oHOhpfRJJs (lt.18.01.26.)
 4. Ajánlott irodalom

  1. Arató Ferenc, Varga Aranka (szerk, 2012) Együttnevelés a gyakorlatban (Lapozgatás az óvodai és iskolai IPR intézményi adaptációjában). Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Budapest
   Elektronikus elérhetőség: http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/koop_tan_fo/1_varga_aranka_kooperativits_s_inklzi.html (lt.18.01.26.)
  2. Bárdossy Ildikó (2006) A befogadó iskola és környezete. Új Pedagógiai Szemle, 2006/56, 3. sz. 35–45. Elektronikus elérhetőség: http://epa.oszk.hu/00000/00035/00101/2006-03-ta-Bardossy-Befogado.html (lt.18.01.26.)
  3. Ceglédi Tímea (2012) Reziliens életutak, avagy a hátrányok ellenére sikeresen kibontakozó iskolai karrier. Szociológiai Szemle,
   2012/22, 2. sz. 85–110.
   Elektronikus elérhetőség: http://www.szociologia.hu/dynamic/szocszemle_2012_2_cegledi.PDF (lt.18.01.26.)
  4. Keller Judit (2006) Oktatási egyenlőtlenségek és speciális igények. In: Halász Gábor, Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról. Oktatáskutató Intézet, Budapest
   Elektronikus elérhetőség: http://mek.oszk.hu/08400/08429/08429.pdf (lt.18.01.26.)
  5. Falus Iván (2012) Mit várunk a tanártól? Új készségek, kompetenciák? In: B. Tier Noémi (szerk.) Alma a fán. Fókuszban a tanulás támogatása. Interjúkötet. Tempus közalapítvány, Budapest, 56–63.
  6. Forray R. Katalin (2011) Társadalmi egyenlőség és a jövő feladatai. Educatio, 2011/20, 1. sz. 62–73.
   Elektronikus elérhetőség: http://folyoiratok.ofi.hu/educatio/tarsadalmi-egyenloseg-es-a-jovo-feladatai (lt.18.01.26.)
  7. Forray R. Katalin (2014) A diploma felé. Iskolakultúra, 2014/24, 9. sz. 72–85.
   Elektronikus elérhetőség: http://epa.oszk.hu/00000/00011/00188/pdf/EPA00011_iskolakultura_2014_09_072-085.pdf (lt.18.01.26.)
  8. Meleg Csilla (2003, szerk) Iskola és társadalom. Dialóg Campus,Budapest–Pécs
   Elektronikus elérhetőség: http://mek.niif.hu/01900/01944/01944.htm (lt.18.01.26.)
  9. Szabó László Tamás (1988/2003): A „rejtett tanterv”. In: Meleg Csilla (szerk.) Iskola és társadalom. Dialóg Campus, Budapest–Pécs,337–347.
   Elektronikus elérhetőség: http://mek.oszk.hu/14500/14566/14566.pdf (lt.18.01.26.)
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke egy alkalom.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Az oktatóval előre egyeztetett témakör alapján házi feladat készítése, és beadása a 2. foglalkozásig. Az utolsó foglalkozáson dolgozat írása.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Elfogadott házi feladat, valamint aktív órai részvétel.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások nem pótolhatók. Az el nem fogadott házi feladatot a szorgalmi időszak végéig lehet pótolni.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Írásbeli vizsga.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   A házi feladat és a dolgozat számtani átlaga alapján, legalább közepes eredmény esetén kapható megajánlott jegy, ha mindegyik részjegy legalább elégséges.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2018-01-31