Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPET11NNM
  A tantárgy neve: Elektronikus tanulás
  Szak: MA mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 2 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Tóth Péter
  Oktató(k) neve: Dr. Tóth Péter, Duchon Jenő

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1Történeti áttekintés: A távoktatás és a számítógéppel támogatott tanulás története. Az eLearning fogalma.L
  2Az online környezet tanuláselméletei. A tanulás szervezése, tanulási stratégiák.L
  3Kurzusok és elektronikus tananyag fejlesztésének szempontjai, módszereiL
  4Az eLearning területén előforduló szabványok. Oktatóanyagok és tesztrendszerek nemzetközi szabványai.L
  5Képzési keretrendszerek, azok csoportosítása, funkciói, elemei.L
  6Gyakorlatban is alkalmazott képzési keretrendszerek. Moodle, Ilias.L
  7Tanulási formák online környezetben. A kevert képzési modell.L
  8Hálózat alapú tanulás. Mobile-learning (mLearning).L
  9Kurzusépítés a Moodle rendszerben: szerepkörök, csoportok, pontozási rendszer felépítése, tananyagok kialakítása.L
  10Kurzusépítés a Moodle rendszerben: tevékenységek létrehozása (fórum, chat, feladatok, wiki, teszt)L
  11Online eszközök használata a képzésben. Online dokumentumszerkesztés lehetőségei. A kooperatív és kollaboratív munka közösségi szintű használata.L
  12Oktatói blogok szerepe és használata a képzések során. A blog legfőbb funkciói, és az arra épülő módszerek ismertetése. A Wiki rendszerek használata, az információmegosztás közösségi szintje.L
  13Zárthelyi dolgozat. Féléves feladatok bemutatása.L
  14A közösségi portálok megjelenése a képzésben. A hálózati tudás feltérképezése, az online viselkedéskultúra kialakítása. A Facebook, mint képzéstámogató felület.L
 3. Kötelező irodalom

  1. Komenczi Bertalan: Elektronikus tanulási környezetek. Gondolat Kiadó, 2009
  2. A tárgy Moodle kurzusában elhelyezett források.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Barabási Albert-László - Behálózva (ISBN:9789632271415)
  2. ELTE TTT MOK: Konstruktív pedagógiai
   kísérletek és számítógéppel segített tanulás [http://tmpk.uni-obuda.hu/targykov/tantargy_kov--tmpet12nlm.html]
  3. Szűcs András - Zarka Dénes: A
   távoktatás módszertanának fejlesztése [https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Felnottkepzesi_kutatasok/DL.php?f=06_szucs.pdf]
  4. Kovács Ilma : Az elektronikus tanulásról. Holnap Kiadó Kft., 2007.
  5. Bessenyei István: Tanulás és tanítás az információs társadalomban. Az e - learning 2.0 és a konnektivizmus [http://www.ittk.hu/netis/doc/ISCB_hun/12_Bessenyei_eOktatas.pdf]
  6. Kőfalvi Tamás : E-tanítás : Információs és kommunikációs technológiák a közoktatásban.Bp. : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A hiányzások maximális száma két foglalkozás összesen 4 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A félévközi feladatok három csoportba sorolhatóak:
   1. Elektronikus kurzus összeállítása egy szabadon választott, a hallgató szakjához kapcsolódó témában a biztosított gyakorló környezetben. A kurzus féléves időtartamú, célcsoportja: szakközépiskolás diákok.
   2. Zárthelyi dolgozat
   3. Félévközi feladatok teljesítése:
   - 3 esettanulmány elkészítése az online környezetben felvázolt témakörökben. Az esettanulmányok minimum 1 oldal terjedelműek.
   - Havi 1 blogbejegyzés a kurzusblogban a tárgy témaköréhez kapcsolódóan. A bejegyzés minimum 200 karakter hosszú kell, hogy legyen.
   - Közösségi tartalomszerkesztés. Megadott fogalomrendszerre épülően kollaboratív munka.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   -

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegyben az egyes feladatok az alábbiak szerint számítanak bele:
   - Moodle kurzusfejlesztés: 30 %
   - Zárthelyi dolgozatok: 30%
   - Félévközi munka: 40%

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi dolgozat a vizsgaidőszak 10. napjáig pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   -

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak 10. munkanapjáig csak a zárthelyi pótólható.


Frissítve: 12-01-09