Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPETS1NLM
  A tantárgy neve: Etika
  Szak: mérnöktanár, kiegészítő mérnöktanár
  Szakirány: mind
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 8 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Szekér Nóra
  Oktató(k) neve:

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Az emberi magatartás megítélésének társadalmi és történeti feltételei. A vallás és az erkölcs . A jogi és az erkölcsi norma különbségei. Értékek és érdekek.EA
  2.Az egyéni és az általános érdek konfliktusa. Az egyén szuverenitása, szabadsága és felelőssége. Az ösztönök feletti uralom kérdései. Az igazmondás és a hazugság, a lelkiismeret.EA
  3.Az előítélet. Önzés, irigység, fanatizmus és empátia, önzés, irigység, fanatizmus és empátia. a család, a munkatársi viszonyok, az üzleti élet, a piac. Az erkölcs és a politika. Az erőszak és a tolerancia.EA
  4.Összefoglalás, dolgozat.EA
 3. Kötelező irodalom

  1. Hajdu Péter: A pedagógiai etika alapkérdései Bp. Tankönyvk. 1989.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Allport,W: Az előitélet. Bp. Gondolat 1977. (Előadáson megbeszélt részek)
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatokon, ill. az előadásokon való megjelenés kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   a felmérő dolgozat a 4. alkalommal

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Az aláírás megadásának feltétele az előadásokon való jelenlét. A megtagadott aláírás pótlására nincs mód.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Feltétel a felmérő dolgozat 2-es értékelése. A felmérő dolgozatok anyaga: az előadások során feldolgozott témakörök.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A sikertelen felmérő dolgozat pótlása a vizsgaidőszak első tíz munkanapján történő szóbeli beszámolón lehetséges.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Levelező tagozaton a félév során elkészített beszámoló az első alkalommal megbeszélt témakörben. Konzultálás e-mail segítségével.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 10-10-14