Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPFE11DLK
  A tantárgy neve: Fejlesztő értékelés
  Szak: Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány:
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 6 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Sanda István Dániel
  Oktató(k) neve: Dr. Sanda István Dániel

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A félév követelményeinek ismertetése. Bevezetés a differenciálás elméletébe és gyakorlatába.GY
  2.A diagnosztikus értékeléstől a fejlesztő értékelésig. Személyes élmények és tapasztalatok.
  A fejlesztő értékelés hazai és nemzetközi szakmai megítélése a vonatkozó irodalom tükrében.
  GY
  3.A fejlesztő értékelés OECD definíciója. A fejlesztő értékelés mint szemlélet. Metakognició, Önszabályozó tanulás. A fejlesztő értékelésről írt, saját tapasztalatokat és jövőbeni terveket is magában foglaló esszé vagy esettanulmány beadása.GY
 3. Kötelező irodalom

  1. 1. Sanda István Dániel: Fejlesztő értékelés. Typotop Kft., Budapest, 2016.
  2. 2. Lénárd Sándor - Rapos Nóra: Fejlesztő értékelés. Gondolat Kiadói Kör, Budapest, 2009. pp. 1-124 .
   19-26. p.
 4. Ajánlott irodalom

  1. 1. A fejlesztő értékelés, 2009. 01. 17.
   http://www.veveeqe.eoldal.hu/cikkek/pedagogiai-meres-es-ertekeles/a-fejleszto-ertekeles.html [2011. november 26.]
  2. 2. Fejlesztő értékelés, Tematikus bibliográfia
   http://pedtamop412b.pte.hu/files/tiny_mce/File/fejleszto_ertekeles.pdf
   [2011. november 26.]
  3. 3. Réthy Endréné: Teljesítményértékelés és tanulási motiváció.
  4. Budapest, Nemz. Tankvk., 1989. 183 p.
  5. 4. Bognár Mária: A fejlesztő értékelés osztálytermi gyakorlata,
  6. Új Pedagógiai Szemle 2006. 3. sz.
  7. 5. Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák, különbségek. Okker Kiadó, Budapest. 1997. 73-117. p.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Minden alkalommal kötelező a megjelenés.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A gyakorlatokon megadott feladatok elvégzése és házi dolgozat megírása (a félév első előadásán megadott tartalmi és formai követelmények alapján), és e-mailben csatolva Word dokumentumként elküldve november 30-ig.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy a házi dolgozatra kapott érdemjegy.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások és a gyakorlati feladatok nem pótolhatók. A sikertelen vagy meg nem írt házi dolgozat a szorgalmi időszakban pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen évközi jegy a vizsgaidőszak 10. napjáig javítható házi dolgozat megírásával. A gyakorlatok feladatainak pótlására nincs lehetőség.


Frissítve: 2016-09-08