Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPFM11DLK
  A tantárgy neve: Felnőttképzés módszertana
  Szak: Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 6 óra előadás 6 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 5
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Simonics István
  Oktató(k) neve: Dr. Simonics István

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A felnőttképzés fő területei. A képzési formák osztályozása. A felnőttoktatói szerepek és feladatok. Felnőttek tanulása, motiváció elméletek megismerése. Felkészítés az egész életen át tartó tanulásra.EA+GY
  2.Felnőttképzés módszertani alapjai, képzési ciklus. A célcsoportok elemzése. A tananyagok kiválasztása és a rendszerezése. Az oktatási módszerek tervezése és kiválasztása.EA+GY
  3.A képzés kivitelezése és értékelése, megfelelés az értékelési szempontoknak.EA+GY
  4.Képzésszervezés a gyakorlatban.
  A félévi munka értékelése.
  Zárthelyi dolgozat írása.
  EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Simonics István (2016): Felnőttek szakképzése, Sorozatszerkesztő: Tóth Péter Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, 10. kötet, Kiadó: Typotop Kft., Budapest, ISBN 978-615-80494-4-3, ISSN 2498-7123, 103. o.
  2. Simonics István (2015): Felnőttek szakképzése. Elektronikus elérhetőség: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_felnottek_szakkepzese/adatok.html
  3. Feketéné Szakos Éva (2002): A felnőttek tanulása és oktatása – új felfogásban. Akadémiai Kiadó, Budapest.
  4. Kapcsolódó jogszabályok, letölthető a Nemzeti Jogszabálytárból. Elektronikus elérhetőség: http://www.njt.hu/
 4. Ajánlott irodalom

  1. Benedek András, Koltai Dénes, Szekeres Tamás, Vass László (Szerk.) (2008): Andragógiai ismeretek III., HEFOP 3.5.1. „Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása”, Tanár-továbbképzési füzetek, NSZFI, Budapest
  2. Farkas Éva, Henczi lajos (2014): A felnőttképzés új szabályozása Felnőttképzési kézikönyv Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest, (Elektronikus elérhetőség: http://www.mkik.hu/upload/mkik/felnottkepzes/vegleges_felnottkepzesi_kezikonyv.pdf
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való megjelenés kötelező.
   A hiányzások száma max. 1 foglalkozás.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A 4. foglalkozásig házi feladat beadása elektronikusan az oktatónak.
   Az utolsó foglalkozáson zárthelyi dolgozat írása.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Az előadásokon és a gyakorlatokon való aktív részvétel, a megfelelő szinvonalú házi feladat beadása és legalább elégséges teljesítése.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzásokról az igazolást az előadónak kell leadni.
   Házi feladatot és dolgozatot pótolni csak a szorgalmi idöszakban lehet.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Írásbeli vizsga. A vizsgajegy kialakításának módja: a beadott házi feladat és a dolgozat számtani átlaga, kerekítéskor az írásbeli dolgozat érdemjegye a döntő. Egyik komponens sem lehet elégtelen.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   A vizsgajegy megállapítása a zárthelyi és a házi feladat számtani átlaga alapján történik, kerekítéskor a zárthelyi dolgozat érdemjegye a döntő. Mindkét részjegynek el kell érnie az elégségesszintet ahhoz, hogy a hallgató a félév végén érdemjegyet kaphasson. Az oktató a hallgatónak az így megállapított érdemjegye alapján ajánlhat meg vizsgajegyet, amit a hallgató nem köteles elfogadni.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2017-02-13