Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPII11NLK
  A tantárgy neve: Ifjúságszociológia
  Szak: Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 10 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Kártyás Gyula
  Oktató(k) neve: Kártyás Gyula

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A szociológia klasszikusai, a magyar szociológia története, az ifjúság kutatás kezdetei. A szocializáció és ifjúság. Jfjúság és család, ifjúság és oktatási rendszer.E
  2.A szociológia módszertana. A szociológiai vizsgálat lépései, mintavétel, kérdőívszerkesztés, interjú, adatfeldolgozás. Ifjúságszociológiai vizsgálatok.E
  3.Ifjúság életmódja, értékei, orientációi. Az ifjúság jövedelmi- és lakáshelyzete. Ifjúság és deviancia.E
 3. Kötelező irodalom

  1. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába Osiris Kiadó 1997.
  2. Cseh-Szombathy László -Ferge Zsuzsa: A szociológiai felvétel módszerei.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Giddens,A.: Szociológia, Osiris Kiadó Bp, 1998.
  2. Gazsó Ferenc - Stumf István Vesztesek. Ifjúság az ezredfordulón. Ezredforduló alapítvány Bp. 1995.
  3. Szabo A.-Bauer B.-Laki L. Ifjúság 2000. Tanulmányok Nemz. Ifjúságkutató I. 2002.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A hallgató egy foglalkozásról hiányozhat.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Egy egyszerű szociológiai vizsgálat (abban az osztályban, ahol a hallgató oktat) elvégzése és beadása. Határidő a szorgalmi időszak végéig.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Az előadásokon való aktív részvétel, a legalább elégséges szinvonalú félévi feladat (egyszerű szociológiai vizsgálat) beadása.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A szociológiai vizsgálat feladat a vizsgaidőszak első 10 napján, különeljárási díj befizetése mellett beadható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Szóbeli vizsga a kiadott tételsor alapján.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Megajánlott jegy a legalább 4-es, vagy 5-ös félévi feladat és a foglalkozásokon az aktív részvétel alapján.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2011-02-11