Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPJE11DLK
  A tantárgy neve: Pedagógiai kutatásmódszertan
  Szak: Gyakorlatvezető mentortanár - Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 10 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Ősz Rita
  Oktató(k) neve: Dr. Ősz Rita

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Adatfeltáró módszerek I.
  A kutatási stratégiák. A didaktikai célú megfigyelés stratégiái. A kutatás felépítése. A hipotézisek fajtái, helyes megfogalmazása.
  A kutatási terv.
  GY
  2.Adatfeltáró módszerek II.
  A szociometriai felmérés, a didaktikai kísérlet. A kérdőív szerkezete, kritériumai. A feladatlapos felmérés.
  Tantárgyi feladatlap, teszt szerkesztése.
  GY
  3.Adatfeltáró módszerek III.
  Interjúk módszere. Interjúk értékelése. Megfigyelés. Interakciók.
  GY
  4.Adatfeldolgozó módszerek IV.
  Didaktikai jellegű hipotézisek ellenőrzése.
  A hipotézisek számszerű adatainak értékelése.
  A tézisek megfogalmazása.
  A kutatási adatok számítógépes feldolgozása.
  GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Varga Lajos (2002): Kvantitatív módszerek a pedagógiai kutatásban. BMF BGK kari jegyzet.
  2. Varga Lajos (szerk., 2006): Kutatás-módszertan I. Bevezetés a pedagógiai induktív kutatás módszereibe és útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. BME, Bp.
  3. Falus Iván - Ollé János (2008): Az empirikus kutatások gyakorlata, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.
  4. Falus Iván - Ollé János (2000): Statisztikai módszerek pedagógusok számára. Okker K., Bp.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Sajtos László- Mitev Ariel (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, Bp.
  2. Falus Iván (szerk., 2002): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki K., Bp.
  3. Fercsik János (1982): Pedagometria. OOK, Veszprém
  4. Hajtman Béla (1968): Bevezetés a matematikai statisztikába pszichológusok számára. Akadémiai K., Bp.
  5. Horváth György (2004): A kérdőíves módszer. Műszaki K. Bp.
  6. Babbie, Earl (2003; 6. átd. kiad.): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi K., Bp.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatokon a részvétel kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A félév végéig a feladat beadása.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A gyakorlatokon való aktív részvétel és megfelelő szinvonalú feladat beadása.
   Az évközi jegy kialakításának alapját a beadott feladat színvonala adja; ezt a gyakorlatokon tanúsított aktivitás és prezentáció módosíthatja.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Határidőre be nem adott, ill. elégtelenre értékelt feladatok pótlására csak a szorgalmi időszakban van lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2016-02-16