Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPKF11DLK
  A tantárgy neve: Szakterületi szakmódszertani fejlődési irányok
  Szak: Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány:
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 12 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Makó Ferenc
  Oktató(k) neve: Dr. Makó Ferenc

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Oktatási kihívások a 2010-es években, sikeres iskolák jó gyakorlata. Egyes szakterületek fejlődési irányai, szakmódszertanuk sajátossága. A tanításmódszertan és tanulásmódszertan megújítása iránti igény.GY
  2.A kompetencia alapú oktatás sajátosságai. Oktatási alapmódszerek. Csoportdinamikai módszerek. Oktatási stratégiák.GY
  3.Az érdeklődés felkeltés, a motiválás módszerei. Probléma alapú tanítás-tanulás módszerei. Kutatás alapú tanítás - és tanulás módszertani kérdései. A projektoktatás módszertana.GY
  4.Elektronikus tanulás. E-learning, mLearning, micro-learning módszertan.GY
 3. Kötelező irodalom

  1. M. Nádasi Mária (2010): A projektoktatás elmélet és gyakorlata. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest.
  2. Nagy Lászlóné (2010): A kutatásalapú tanulás/tanítás
   (’inquiry-based learning/teaching’,
   IBL) és a természettudományok
   tanítása. Iskolakultúra online, I., SZTE, Szeged. http://www.iskolakultura.hu/iol/nagy.pdf
  3. Simonics István-Makó Ferenc: Az elektrotechnika tanításának módszertana. Typotex Kiadó, Budapest, ISBN: 978-615-80493-8-2, ISSN 2498-7123
  4. Tóth Péter (2015): A gyakorlati oktatás módszertani alapjai. A vállalati mentorképzés elméleti alapjai. Budapest: Óbudai Egyetem, 2015. pp. 74-150. (ISBN:978-615-5460-61-6)
 4. Ajánlott irodalom

  1. Dr. Abonyi-Tóth Andor, Dr. Turcsányi-Szabó Márta (2015): A mobiltechnológiával támogatott tanulás és tanítás módszerei. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest. https://www.educatio.hu/pub_bin/download/tamop311_II/eredmenyek/m_learning/mlearning_kotet.pdf
  2. E-LEARNING - concepts, trends, applications. Epignosis LLC, San Francisco, California, CA 94104., 2014. https://www.talentlms.com/elearning/elearning-101-jan2014-v1.1.pdf
  3. Molnár Gyöngyvér (2005): A probléma-alapú tanítás. Iskolakultúra 2005/10. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00097/pdf/iskolakultura_EPA00011_2005_10_031-043.pdf
  4. SZAKMA módszertár (2006): NSZFI. Budapest. http://szakma.nive.hu/szakmamodszertar/index.php
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Kötelező a levelező munkarendű hallgatók részvétele az órarendi foglalkozásokon. Amennyiben a hallgató hiányzása a tárgyból meghaladja a tárgy félévi összóraszámának 30%-át (egy 3 órás kontakt foglalkozást), akkor évközi jegyet nem kaphat.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Évfolyam-dolgozat készítése a szakképzettségnek megfelelő szakterületi-szakmódszertani fejlődésről és annak elektronikus benyújtása; legkésőbb a félév 14. oktatási hetében.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az érdemjegy kialakítása a kontakt foglalkozásokon nyújtott szakmai aktivitás (50%) és az évfolyamdolgozat (50%) eredményének egyszerű matematikai átlaga alapján történik.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A gyakorlati foglalkozások nem pótolhatók.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Megajánlott osztályzat nem szerezhető.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak első tíz munkanapján belül az évfolyam-dolgozat benyújtása pótolható.


Frissítve: 2018-03-19