Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPKH11DLK
  A tantárgy neve: Tanulói kultúrák megismerése, tanulói kompetenciák fejlesztése
  Szak: Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 12 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Tomory Ibolya
  Oktató(k) neve: Dr. Tomory Ibolya

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A tantárgyi követelmények megbeszélése.
  Kultúra és tanulás: különböző kultúrájú diákok és felnőttek szocikulturális környezetének és tanulási lehetőségeinek megismerése. A megismerés módjai: önismeret és mások megismerése, kulturális relativizmus, nézőpontok és megértés.
  Teljesítményt befolyásoló okok – háttértényezők ismerete
  Gy
  2.Az oktató szerepe a különböző kultúrájú tanulók, felnőttek képzésében. A hozott hátrányok és a tanulási folyamat során szerzett kudarcok feldolgozása, csökkentése.
  A szerepértelmezés és a viselkedés, mint a megismerés forrása, a felnőttkori tanulás motivációi és motiválása.
  Gy
  3.A képzésben résztvevők kompetenciáinak fejlesztési lehetőségei. Értékelés,önértékelés, kommunikáció és motiváció: értő figyelem és szenzitív értékelés.
  Szituációk elemzése, helyzetgyakorlatok.
  Gy
  4.Kiegészítő elektronikus feladat: prezentáció készítése a tantárgyhoz kapcsolódó témában (a félév során hallott vagy más forrás alapján).Gy
 3. Kötelező irodalom

  1. Tomory Ibolya: „Kulturális önismeret”
   Utazás, mások megismerése és az önismeret
   Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák
   www.kooperativ.hu/szockomp/3.../5_kulturalis_onismeret/tanari_utmutato.pdf
  2. A TANULÓK MEGISMERÉSÉNEK MÓDSZEREI: ELTE TTK Multimédiapedagógia és
   Oktatástechnológia Központ (TMPK Moodle tanulási keretrendszer)
  3. Gergely Gyula: Kulcskompetenciák pedig nincsenek. Új Pedagógiai Szemle 2004 november
  4. Kraiciné Szokoly Mária (2004): Felnőttképzési Módszertár Bp. Új Mandátum
  5. Suplicz Sándor (2011): A szerepszemélyiség fejlesztése - Szenzitív (mikro)tanítás-elemzés. Elérhető: tmpkvtk.uni-obuda.hu
  6. Réthy Endréné-Vámos Ágnes: Árnyalt tanulóértékelés
   www.kih.gov.hu/documents/10179/
   1313714/02_arnyalt_tanuloertekeles_oktatoi.pdf
  7. Bajusz Klára (2009): A felnőttkori tanulás motivációi
   http:://ofi.hu/tudastar/esely-2000-konferencia/felnottkori-tanulas
 4. Ajánlott irodalom

  1. OM közlemény a külföldi állampolgár gyermekek, tanulók interkulturális pedagógiai rendszer szerinti óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása irányelvének kiadásáról (Moodle tanulási keretrendszer)
  2. Suplicz S: Tanári kompetenciák diák szemmel (TMPK Moodle tanulási keretrendszer)
  3. Tomory Ibolya: Mit jelent a műveltség nekünk és másoknak?
   Szociális, életviteli és környzeti kompetenciák
   www.kooperativ.hu/szockomp/3...jelent_a_muveltseg.../tanari_utmutato.pdf
   www.kooperativ.hu/szockomp/3...jelent_a_muveltseg.../diakmelleklet.pdf
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatokon való megjelenés kötelező.
   Legfeljebb egy alkalommal, a hiányzás megengedett.
   Pótolni a szorgalmi időszakban, hasonló tematikájú párhuzamos csoportban lehet, a gyakorlatvezetővel történt egyeztetés után.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   1. Aktív részvétel a konzultációkon
   1.1 Legalább egy vizsgához, esetleg vizsgaelnöki szerephez kapcsolódó tapasztalat, eset felidézése, megosztása a csoporttársakkal az első órán, ill. az órák során (saját tapasztalat, másoktól hallott vagy olvasott eset)
   1.2 SWOT analízishez saját tulajdonságok összegyűjtése a 2. konzultációra (csak lista vagy táblázat értékelés stb. nélkül - jó/rossz tulajdonságaim)
   1.3 Szenzitív módon megfogalmazott értékelés, összegző visszajelzés adása a csoporttársaknak szóban a kurzus végén

   Az 1. pont teljesítése önmagában az elégségeshez elegendő, ami a 2. pontban szereplő feladattal együtt értékelhető tovább az ott leírtak szerint.

   2. Dolgozat: a saját szerepet elemző SWOT analízis 3-5 oldalon. "Leadási határidő: 12. oktatási hét szerda".
   2.1 A korábbi SWOT felidézése, saját tulajdonságok összegyűjtése (táblázat), értékelése, és az önfejlesztés kontextusaiba helyezése, saját fejlesztési feladatok megfogalmazása (fejlesztési terv, esszé)
   2.2 Reflexió a félév témáira, tapasztalataira, megítéli annak személyes hozadékát, saját szereppel összefüggésben megfogalmazza saját feladait a jövőre nézve hivatkozással az órákon tanultakra és felhasználva a szakirodalmat.

   A SWOT értékelésének szempontjai:
   - Erősségek/gyenge pontok összegyűjtése, minimum 4-5 jellemző táblázatba foglalása
   - Ezek hasznosíthatóságának, alkalmazási lehetőségeinek megfogalmazása - miben, mire tudja használni, hogyan tudja erősíteni, tovább fejleszteni ezeket (közepes)
   - Gyenge pontok felismerése, felesztési elképzelés/terv megfogalmazása - hogyan javítana ezeken, miért fontos, hogy erősítse ezeket (jó)
   - Előzőek kapcsolódása a vizsgaelnöki szerephez, abban hasznosíthatóság megfogalmazása (jeles)

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A szorgalmi időszak utolsó hetében (késedelmesen) az írásbeli feladat pótolható.


Frissítve: 2016-08-31