Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPKH11ELK
  A tantárgy neve: Tanulói kultúrák megismerése, tanulói kompetenciák fejlesztése
  Szak: Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 10 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Gyarmathy Éva
  Oktató(k) neve: Dr. Suplicz Sándor, Dr. Tordai Zita, Dr. Tomory Ibolya

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A különböző kultúrájú diákok, mentoráltak megismerése. Kompetenciák fejeszthetősége. Prezentációs gyakorlatok elemzése.GY
  2.A szerepértelmezés és a viselkedés, mint a megismerés forrása. Prezentációs gyakorlatok elemzése.GY
  3.Prezentációs gyakorlatok elemzése. A tapasztalatok megvitatása, a félévi munka értékelése.GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Tomory Ibolya: „Kulturális önismeret” Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák
   Utazás, mások megismerése és az önismeret (Moodle)
  2. A TANULÓK MEGISMERÉSÉNEK MÓDSZEREI: ELTE TTK Multimédiapedagógia és
   Oktatástechnológia Központ (TMPK Moodle tanulási keretrendszer)
  3. Gergely Gyula: Kulcskompetenciák pedig nincsenek. Új Pedagógiai Szemle 2004 november
  4. Suplicz S: Tanári kompetenciák diák szemmel (TMPK Moodle tanulási keretrendszer)
  5. Suplicz Sándor (2011): A szerepszemélyiség fejlesztése - Szenzitív (mikro)tanítás-elemzés. Elérhető: tmpkvtk.uni-obuda.hu
 4. Ajánlott irodalom

  1. OM közlemény a külföldi állampolgár gyermekek, tanulók interkulturális pedagógiai rendszer szerinti óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása irányelvének kiadásáról (Moodle tanulási keretrendszer)
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatokon való megjelenés kötelező.
   Legfeljebb három óra hiányzás megengedett.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   1. Aktív részvétel a fogalkozásokon.
   2. A gyakorlatok tapasztalatainak, élményeinek, tanulságainak írásos összegzése 3-5 oldalon. Leadási határidő: az utolsó gyakorlat utáni hét konzultációs napja. A beadandó dolgozat elemei a következők:
   2.1. A félév során történt prezentációk elemzése, mentori szemszögből fejlesztési javaslatok a prezentálók részére.
   2.2. A saját (mentori) szerepet elemző SWOT analízis. A mentorálásban átvehető, illetve kerülendő mentorálási interakciók, szemléleti elemek feljegyzése és saját célra történő felhasználása. Az önfejlesztés lehetőségeinek elemzéséhez használja fel a Pedagógiai-pszichológiai ismeretek c. tárgyban tanult elméleteket illetve a kötelező szakirodalmat (legalább kettőre hivatkozzon is).
   Az érdemjegy az aktivitás és az írásbeli feladat 1:1 arányú átlaga, de mindkettőnek el kell érnie az elégséges szintet.
   Azok a hallgatók, akik a félév során prezentációt tartanak, mentesülnek az írásbeli feladat 2.1. pontjának teljesítése alól.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elfogadható hiányzás maximum a három óra! Ez három órás kiosztás esetén egy alkalmat jelent.
   Pótolni a szorgalmi időszakban, hasonló tematikájú párhuzamos csoportban lehet, a gyakorlatvezetővel történt egyeztetés után.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak hetedik napjáig (késedelmesen) csak az írásbeli feladat pótolható.


Frissítve: 2016-09-08