Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPKM11DLK
  A tantárgy neve: Kommunikáció
  Szak: Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 6 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Sanda István Dániel
  Oktató(k) neve: Dr. Sanda István Dániel

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A félév követelményeinek ismertetése. Bevezetés a kommunikáció elméletébe, alapfogalmak. A pedagógiai kommunikáció jellegzetességei.GY
  2.Kommunikációs szituációk a vizsgáztatás gyakorlatában. Kommunikációs gyakorlatok.GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Holik Ildikó – Sanda István Dániel: Tanári kommunikáció. Typotop Kft., Budapest, 2016.
  2. Holik Ildikó – Sanda István Dániel: Tanári kommunikáció. Óbudai Egyetem, Budapest, 2015. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_tanari_kommunikacio/adatok.html
 4. Ajánlott irodalom

  1. Bärnkopf Zsolt: A kommunikáció könyve. Flaccus Kiadó, Budapest, 2002.
  2. Béres István-Horányi Özséb (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Osiris Kiadó, Budapest, 2001.
  3. Em Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat Kiadó, Budapest, 2003.
  4. Hamp Gábor-Horányi Özséb: Társadalmi kommunikáció mérnököknek. Typotex Kiadó, Budapest, 2006.
  5. Karl Erik Rosengren: Kommunikáció. Typotex Kiadó, Budapest, 2008.
  6. Zrinszky László: Bevezetés a pedagógiai kommunikáció elméletébe. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993.
  7. Zrinszky László: Gyakorlati pedagógiai kommunikáció. ADU-FITT IMAGE, Budapest, 2002.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Minden alkalommal kötelező a megjelenés.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A házi dolgozat megírása (a félév első foglalkozásán megadott tartalmi és formai követelmények alapján), és elküldése e-mailben csatolt Word dokumentumként november 30-ig.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy a gyakorlati feladatokra és a házi dolgozatra kapott érdemjegyek átlaga. Mindkét eredménynek el kell érnie az elégséges (2) szintet ahhoz, hogy a hallgató a félév végén érdemjegyet kaphasson.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások és a gyakorlati feladatok nem pótolhatók. A sikertelen vagy meg nem írt házi dolgozat a szorgalmi időszakban pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen évközi jegy a vizsgaidőszak 10. napjáig javítható házi dolgozat megírásával. A gyakorlatok feladatainak pótlására nincs lehetőség.


Frissítve: 2016-09-08