Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPKO11NLB
  A tantárgy neve: Kommunikáció
  Szak: Bsc. Műszaki szakoktató
  Szakirány: KOZOS
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 10 óra labor
  Követelmény: félévközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Makó Ferenc
  Oktató(k) neve:

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Bevezető foglalkozás.A kommunikáció alapfogalmainak és a tantárgyi követelményeknek a megbeszélése.
  L
  2.A kommunikáció csatornái. A nem verbális kommunikáció értelmezése, felosztása. Gyakorlatok a mimika, gesztus, testtartás, térközszabályozás körében.L
  3.A verbális kommunikáció értelmezése, funkciója. A vokális(szupraszegmentális) jelek a beszédben és írásban a szakoktatók munkájában:szóbeli és írásbeli gyakorlatok.L
  4.A szakoktató szerepe az anyanyalvi kultúra fejlesztésében. A pedagógiai kommunikáció sajátosságai.L
  5.A kulturális szignálok szerepe, a jó megjelenés, mint kommunikációs üzenet.L
 3. Kötelező irodalom

  1. Gombocz Jánosné: Kommunikáció (elektronikus tananyag)
 4. Ajánlott irodalom

  1. Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei Animula Budapest, 1994
  2. Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon Kossuth Kiadó Budapest, 1997
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A félévközi ellenőrzés folyamatos.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   A félévi követelmény nem aláírás.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A foglalkozásokon való aktív részvétel, az 1-5 érdemjegyekkel értékelt feladatok, az eredményesen megírt zárthelyi dolgozat.A zh. időpontja a hallgatókkal egyeztettve
   kerül kiírásra.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzásokról az igazolást a főiskolai gyakorlatvezető oktatónak kell leadni. Pótlásra csak nagyon indokolt esetben van lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A zárthelyi anyaga: a gyakorlatokon feldolgozott témakörök az irodalomban lévő anyaggal kiegészítve.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Megajánlott jegy megszerzésére nincs lehetőség.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak 8. napjáig csak az otthoni feladatok beadása pótolható. A félévközi jegy kialakításának többi komponensét csak a szorgalmi időszakban lehet teljesíteni.


Frissítve: