Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPKP11DLK
  A tantárgy neve: Mentor az oktatási intézmény szervezetében
  Szak: Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 20 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 8
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Holik Ildikó Katalin
  Oktató(k) neve: Dr. Holik Ildikó Katalin

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A félév követelményeinek ismertetése. A pedagógusi pálya sajátosságai.EA
  2.Pedagógiai folyamattervezés, -szervezés. A pedagógus munkatevékenységei. Mentori feladatkörök, tevékenységi formák.EA
  3.A pedagógus tevékenységét segítő új eljárások, módszerek, technikák.EA
  4.Pedagógusszerepek, mentori szerepek, szerepmodellek. A mentorálás feltételrendszerének kiépítése. A mentortanár kapcsolatrendszere, együttműködése.EA
  5.A mentor szakmai- és pedagógiai felkészültsége, képességei, attitűdjei. A mentor felelőssége. A mentor által formált pedagógus értékrend.EA
  6.Szakmai önismeret és önreflexió a pedagógiai gyakorlatban, a mentortanárok munkájában. A félév értékelése.EA
 3. Kötelező irodalom

  1. Balázs Éva, Kocsis Mihály, Vágó Irén (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2010. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2011.
  2. Golnhofer Erzsébet (szerk.): Az iskolák belső világa. Bölcsész Konzorcium, Budapest, 2006.
  3. Suplicz Sándor-Fűzi Beatrix: Tanárok mentorálásának elmélete és gyakorlata. DSGI Ergonómiai Mérnöki Iroda, Székesfehérvár, 2013.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Golnhofer Erzsébet-Nahalka István (szerk.): A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.
  2. Kőpatakiné Mészáros Mária: Bevezetés a mentorálás módszertanába. OKI, Budapest, 2004
  3. M. Nádasi Mária (szerk.): A mentorképzés koncepciója. ELTE, Budapest, 2010
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon a részvétel kötelező. A megengedett hiányzás mértéke egy alkalom.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Az utolsó konzultáción zárthelyi dolgozat írása a konzultációkon elhangzott tananyagból, valamint az önállóan elsajátított szakirodalom anyagából.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Az előadásokon való aktív részvétel.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Írásbeli vizsga, amely a konzultációkon elhangzott tananyagra, valamint az önállóan elsajátított szakirodalomra épül.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Legalább közepesre értékelt zárthelyi dolgozat esetén adható megajánlott jegy.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2017-02-11