Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPKTS1NLM
  A tantárgy neve: Kultúrtörténet
  Szak: MA mérnöktanár
  Szakirány:
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 4 óra előadás 4 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Szekér Nóra
  Oktató(k) neve: Pócza Kálmán

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1A kultúra fogalma I. / Francia, német és angol elméletek a kultúra és a civilizáció fogalmárólea+gy
  2Civilizációk összecsapása I./ Samuel P. Huntingtonea+gy
  3Civilizációk összecsapása II./ Samuel P. Huntingtonea+gy
  4Az olvasás kultúrtörténete / Roger Chartierea+gy
  5Zárthelyi
 3. Kötelező irodalom

  1. Elektronikus formátumban elérhető órai jegyzet. (http://mpi.banki.hu/moodle/login/index.php)
 4. Ajánlott irodalom

 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatokon, ill. az előadásokon való megjelenés kötelező. A hiányzások számát és igazolásának módját a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmazza.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Félévközi tanulmányi ellenőrzés két zárthelyi dolgozat révén.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   A foglalkozásokon való rendszeres részvétel a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szeirnt illetve ua. mint a b) pontban.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Félévközi jegyet zárthelyi dolgozat sikeres megírása révén lehet szerezni. A zárthelyi dolgozat eredményének el kell érnie az elégséges (2) osztályzati szintet ahhoz, hogy a félév végén legalább elégséges (2) érdemjegyet lehessen adni.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzásokról az igazolást a gyakorlatvezetőnek kell leadni. A zárthelyi elmulasztását szemináriumi dolgozat leadása révén lehet pótolni. A szemináriumi dolgozat terjedelme min. 20 ezer leütés. A dolgozat témáját az oktató szabja meg. Leadási határideje: az elmulasztott zárthelyi időpontjától számított 10 nap. A szemináriumi dolgozat leadása nem mentesít az órákon való részvétel kötelezettsége alól.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint.


Frissítve: 11-01-05