Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPKTV2NNB
  A tantárgy neve: Kultúrtörténet
  Szak: mérnökképzés
  Szakirány: valamennyi szak
  Tagozat: nappali, levelező
  Óraszám: 2 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: félévközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: dr. Sanda István Dániel
  Oktató(k) neve: dr. Sanda István Dániel

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Az Európa-fogalom és mitológiai eredete. Európa kultúrtörténetének alapjai: a görög-római és a zsidó-keresztény hagyomány.EA
  2.A hellén művelődéstörténet: Kréta, a mükénéi civilizáció, a görög vallás és sokistenhit jellegzetességei.EA
  3.A polisz fogalma, Athén és Spárta kulturális jelentősége.EA
  4.Az antik Róma művelődéstörténete. A római és a görög vallás isteneinek és szimbólumainak összehasonlítása.EA
  5.A koraközépkori Európa kulturális régiói: Róma – Nyugat-Európa, Bizánc és Kelet-Európa – politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális változások.EA
  6.A kereszténység – egyház – állam kulturális szerepe.EA
  7.Művelődés- és oktatásügy a középkor derekán (VIII-X. sz.)EA
  8.A kolostori, plébániai, székesegyházi és káptalani iskolák és az egyetemek kialakulása, hatásuk az európai kultúrára.EA
  9.A humanizmus megjelenése. Az angol, francia és a német felvilágosodás ( Issac Newton, John Locke, Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant)EA
  10.A magyar korona története és jelképrendszere. (Az ősmagyarság és a honfoglalás kora. Az államalapítás.)EA
  11.A protestantizmus térhódítása és következményei.EA
  12.Reformkori előzmények – a magyar kultúra a XIX. században.EA
  13.ZH megírása.EA
  14.A számítástechnika kultúraformáló hatása. Összefoglalás. Visszajelzések. A félév zárása.EA
 3. Kötelező irodalom

  1. Géczi János – Stirling János – Tüske László (2000): Bevezetés az európai gondolkodás kultúrtörténetébe. Egyetemi jegyzet. PTE, Pécs.
  2. Horváth Mihály (2000): Magyar kultúrtörténet. University of Maryland.
  3. Maróti Andor (2005): Sok szemszögből a kultúráról: Irányzatok a kultúra elméletében és filozófiájában. Trefort Kiadó, Budapest.
  4. Zimányi Vera (1994, szerk.): Óra, szablya, nyoszolya. Életmód és anyagi kultúra Magyarországon a 17-18. században, MTA Történettudományi Intézete, Budapest.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Assmann, Jan (1999): A kulturális emlékezet. Atlantisz Kiadó, Budapest.
  2. Benevolo, Leonardo (1994): A város Európa történetében. Atlantisz Kiadó, Budapest.
  3. Dénes Iván Zoltán (2001): Európai mintakövetés – nemzeti öncélúság. Értékvilág és identitáskeresés a 19-20. századi Magyarországon. Budapest, Új Mandátum Kiadó.
  4. Foucher, Michel (1999): Európa-köztársaság. Történelmek és geográfiák között. Napvilág Kiadó, Budapest.
  5. Gergely Jenő – Izsák Lajos (2001, szerk.): A magyar államiság ezer éve: Kultúra és tudomány a magyar államiság ezer évében, Budapest.
  6. Geertz, Clifford (1994): Az értelmezés hatalma. Osiris Könyvkiadó, Budapest.
  7. Kósa László (2003, szerk.): Magyar művelődéstörténet. Osiris Kiadó, Budapest.
  8. http://kulturtortenet.lap.hu/
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadások témája és intekatív jellege miatt a megjelenés kötelező. A hiányzások számát és igazolásának módját a TVSz tartalmazza.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A félév során egy szabadon választott téma kiselőadás keretében történő bemutatása, illetve a zárthelyi dolgozat megírása a 13. héten kötelező.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Az aláírás megadásának feltétele a zárthelyi elfogadása.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A félévközi jegyet a zárthelyi dolgozat és a kiselőadás összevont eredménye képezi.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elégtelen zárthelyi az utolsó konzultáción írandó pótzárthelyivel javítható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Sem megajánlott jegy, sem elővizsga nincs.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A TVSz szerint.


Frissítve: 2014-05-26