Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPKU12NNM
  A tantárgy neve: Szakképzés-pedagógiai kutatás-módszertan
  Szak: MA mérnöktanár
  Szakirány: gépészmérnök, had- és biztonságtechnikai mérnök, villamosmérnök, könnyűipari mérnök, mérnök informatikus, műszaki menedzser
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 1 óra előadás 1 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Pentelényi Pál
  Oktató(k) neve: Dr. Pentelényi Pál

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Adatfeltáró módszerek I.EA+GY
  2.A didaktikai célú megfigyelés, kérdőíves és feladatlapos fölmérésEA+GY
  3.Tantárgyi feladatlap, teszt szerkesztéseEA+GY
  4.Hallgatói prezentációEA+Gy
  5.Adatfeltáró módszerek II.EA+GY
  6.A szociometriai felmérés, a didaktikai kísérletEA+GY
  7.Szociometriai kérdőív szerkesztése, példa-adatok ábrázolása, kvantitatív értékeléseEA+GY
  8.Hallgatói prezentációEA+GY
  9.Adatfeldolgozó módszerek I.EA+GY
  10.Tanulási teljesítmény-adatok leíró statisztikai földolgozásaEA+GY
  11.A helyzeti és a szórásmutatók didaktikai értelmezése feladatlapos fölméréssel kapott teljesítmény-eloszlásban.EA+GY
  12.Adatfeldolgozó módszerek II.EA+GY
  13.Didaktikai jellegű hipotézisek ellenőrzéseEA+GY
  14.Két tanulócsoport teljesítmény szerinti összetételének összehasonlítása F-próbávalEA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Varga Lajos (2002): Kvantitatív módszerek a pedagógiai kutatásban. BMF BGK kari jegyzet.
  2. Varga Lajos (szerk., 2006): Kutatás-módszertan I. Bevezetés a pedagógiai induktív kutatás módszereibe és útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. BME, Bp.
  3. Schmercz István - Varga Lajos (2008): Kutatás-módszertan II. Bevezetés a pedagógiai deduktív és szociálpszichológiai kutatás módszereibe. BME, Bp.
  4. Falus Iván - Ollé János (2000): Statisztikai módszerek pedagógusok számára. Okker K., Bp.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Clauß, G. - Ebner, K. (1982): Grundlagen der Statistik für Psychologen, Pädagogen und Soziologen. 1. Aufl. VuW, Berlin
  2. Falus Iván (szerk., 2002): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki K., Bp.
  3. Fercsik János (1982): Pedagometria. OOK, Veszprém
  4. Hajtman Béla (1968): Bevezetés a matematikai statisztikába pszichológusok számára. Akadémiai K., Bp.
  5. Horváth György (2004): A kérdőíves módszer. Műszaki K. Bp.
  6. Babbie, Earl (2003; 6. átd. kiad.): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi K., Bp.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való megjelenés kötelező.
   A hiányzások száma max. két foglalkozás, 4 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A 9. hétig a feladat beadása.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   A foglalkozásokon való aktív részvétel, a feladat beadása és választott témából prezentáció elkészítése és bemutatása

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Határidőre be nem adott, ill. elégtelenre értékelt feladatok pótlására csak a szorgalmi időszak végéig van lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Szóbeli vizsga kiadott vizsgakérdések szerint.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   A félév során nyújtott teljesítmény bemutatásával megajánlott vizsgajegyre lehet pályázni.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 12-06-01