Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPKUK2NLM
  A tantárgy neve: Szakképzés-pedagógiai kutatás-módszertan
  Szak: MA mérnöktanár
  Szakirány: gépész, villamos, informatikus
  Tagozat: levelező kiegészítő
  Óraszám: 4 óra előadás 4 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: v
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Pentelényi Pál
  Oktató(k) neve: Dr. Pentelényi Pál

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Adatfeltáró módszerek I.
  A didaktikai célú megfigyelés, kérdőíves és feladatlapos fölmérés
  EA
  2.Tantárgyi feladatlap, teszt szerkesztéseGY
  3.Adatfeltáró módszerek II.
  A szociometriai felmérés, a didaktikai kísérlet
  EA
  4.Szociometriai kérdőív szerkesztése, példa-adatok ábrázolása, kvantitatív értékeléseGY
  5.Adatfeldolgozó módszerek I.
  Tanulási teljesítmény-adatok leíró statisztikai földolgozása
  EA
  6.A helyzeti és a szórásmutatók didaktikai értelmezése feladatlapos fölméréssel kapott teljesítmény-eloszlásban.GY
  7.Adatfeldolgozó módszerek II.
  Didaktikai jellegű hipotézisek ellenőrzése
  EA
  8.Két tanulócsoport teljesítmény szerinti összetételének összehasonlítása F-próbávalGY
 3. Kötelező irodalom

  1. Varga Lajos (2002): Kvantitatív módszerek a pedagógiai kutatásban. BMF BGK kari jegyzet.
  2. Varga Lajos (szerk., 2006): Kutatás-módszertan I. Bevezetés a pedagógiai induktív kutatás módszereibe és útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. BME, Bp.
  3. Schmercz István - Varga Lajos (2008): Kutatás-módszertan II. Bevezetés a pedagógiai deduktív és szociálpszichológiai kutatás módszereibe. BME, Bp.
  4. Falus Iván - Ollé János (2000): Statisztikai módszerek pedagógusok számára. Okker K., Bp.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Clauß, G. - Ebner, K. (1982): Grundlagen der Statistik für Psychologen, Pädagogen und Soziologen. 1. Aufl. VuW, Berlin
  2. Falus Iván (szerk., 2002): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki K., Bp.
  3. Fercsik János (1982): Pedagometria. OOK, Veszprém
  4. Hajtman Béla (1968): Bevezetés a matematikai statisztikába pszichológusok számára. Akadémiai K., Bp.
  5. Horváth György (2004): A kérdőíves módszer. Műszaki K. Bp.
  6. Babbie, Earl (2003; 6. átd. kiad.): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi K., Bp.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon és a gyakorlatokon való részvétel kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Önálló feladatmegoldás a 4., a 6. és a 8. foglalkozáson.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Az előadások látogatása és legalább két feladat-megoldás benyújtása.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Szóbeli vizsga az előadások anyagából.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A tárgy előadójával való megállapodás szerint.


Frissítve: 10-10-14