Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPKV11DLK
  A tantárgy neve: Közigazgatási ismeretek
  Szak: Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 30 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 7
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Simonics István
  Oktató(k) neve: Dr. Simonics István

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Magyarország Alaptörvényének bemutatása
  A jogforrások rendszere, a jogalkotó szervek Magyarországon
  EA
  2.A választójog fogalma és a választási alapelvek
  Az országgyűlés funkciói és hatáskörei
  A képviselők jogállása
  EA
  3.A köztársasági elnök és az Alkotmánybíróság feladatai és hatásköreEA
  4.Az országgyűlési biztosok
  Az Állami Számvevőszék
  EA
  5.Egyéni felkészülés a házi fealadat elkészítéséhez.EA
  6.Egyéni felkészülés a házi fealadat elkészítéséhez.EA
  7.Az igazságszolgáltatás alkotmányos alapelve
  A bírósági szervezet felépítése
  Az ügyészség feladatai és szervezete
  EA
  8.A kormány
  Az önkormányzatok
  EA
  9.Tanárok és törvényekEA
  10.Közigazgatási hatósági eljárás
  Dolgozat írása
  A félév értékelése és zárása
  EA
 3. Kötelező irodalom

  1. Közigazgatási szakvizsga Közigazgatási vizsga tananyagok Általános közigazgatási ismeretek I. modul: A központi állami szervek rendszere, 2016, Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, Elektronikus elérhetőség: http://vtki.uni-nke.hu/uploads/media_items/01-modul-kozponti-allami-2016-vegleges.original.pdf
  2. Közigazgatási szakvizsga Közigazgatási vizsga tananyagok Általános közigazgatási ismeretek II. modul: Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek, 2016, Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, Elektronikus elérhetőség: http://vtki.uni-nke.hu/uploads/media_items/02-modul-jogalkotas-2016-vegleges.original.pdf
  3. Közigazgatási szakvizsga Közigazgatási vizsga tananyagok Általános közigazgatási ismeretek III. modul: Általános államháztartási ismeretek, 2016, Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, Elektronikus elérhetőség: http://vtki.uni-nke.hu/uploads/media_items/03-modul-altalanos-allamhaztartasi-2016-vegleges.original.pdf
  4. Az oktató előadásanyagai
 4. Ajánlott irodalom

  1. Közigazgatási szakvizsga Közigazgatási vizsga tananyagok Általános közigazgatási ismeretek IV. modul: Közigazgatás-szervezési
   és vezetési ismeretek, 2016, Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, Elektronikus elérhetőség: http://vtki.uni-nke.hu/uploads/media_items/04-modul-kozigazgatas-szervezesi-2016-vegleges.original.pdf
  2. Közigazgatási szakvizsga Közigazgatási vizsga tananyagok Általános közigazgatási ismeretek V. modul: az Európai Unió szervezete,
   működése és jogrendszere, 2016, Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, Elektronikus elérhetőség: http://vtki.uni-nke.hu/uploads/media_items/05-modul-az-eu-szervezete-2016-vegleges.original.pdf
  3. Kapcsolódó jogszabályok, letölthető a Nemzeti Jogszabálytárból. Elektronikus elérhetőség: http://www.njt.hu/
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke összesen 2 alkalom.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A 7. konzultációig esszé házi feladat beadása elektronikusan az oktatónak, az utolsó konzultáción zárthelyi dolgozat írása.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Az előadásokon való aktív részvétel, és az elfogadott házi feladat.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzásokról az igazolást az előadónak kell leadni.
   A házi feladatot és zárthelyit pótolni a szorgalmi időszakban lehet.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Írásbeli vizsga. A vizsgajegy megállapítása az írásbeli dolgozat és a házi feladat számtani átlaga alapján történik, kerekítéskor az írásbeli dolgozat érdemjegye a döntő. Mindkét részjegynek el kell érnie az elégséges szintet ahhoz, hogy a hallgató a félév végén érdemjegyet kaphasson.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   A vizsgajegy megállapítása a zárthelyi és a házi feladat számtani átlaga alapján történik, kerekítéskor a zárthelyi dolgozat érdemjegye a döntő. Mindkét részjegynek el kell érnie az elégséges szintet ahhoz, hogy a hallgató a félév végén érdemjegyet kaphasson. Az oktató a hallgatónak az így megállapított érdemjegye alapján ajánlhat meg vizsgajegyet, amit a hallgató nem köteles elfogadni.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2017-02-13