Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPMA12NNM
  A tantárgy neve: Matematika I
  Szak: MA mérnöktanár
  Szakirány: gépészmérnök, had- és biztonságtechnikai mérnök, villamosmérnök, könnyűipari mérnök, mérnök informatikus, műszaki menedzser
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 1 óra előadás 1 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Kárász Péter
  Oktató(k) neve:

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A valószínűségszámítás és a matematikai statisztika kapcsolata.EA+GY
  2.A statisztikai minta fogalma, feldolgozása.
  A statisztikai függvény fogalma.
  Tapasztalati jellemzők.
  A rendezett minták elmélete.
  EA+GY
  3.Gyakorló feladatok. Tudásellenőrzés tervezése.EA+GY
  4.Becsléselmélet. A becslés fogalma, tulajdonságai, módszerei, megbízhatósága.
  Konfidenciaintervallumok.
  EA+Gy
  5.Statisztikai hipotézisek vizsgálata. Gyakorló feladatok. Feladat tervezés.EA+GY
  6.A statisztikai próba fogalma.
  Paraméteres próbák I. (u-próba, t-próba, F-próba)
  Gyakorló feladatok. Feladat tervezés.
  EA+GY
  7.Gyakorló feladatok. Tudásellenőrzés tervezése.EA+GY
  8.Félévközi tudásellenőrzés I.EA+GY
  9.Félévközi tudásértékelés II.EA+GY
  10.Paraméteres próbák II. (Welch-próba, Bartlett-próba)
  Önálló témafeldolgozás.
  EA+GY
  11.Az önállóan feldolgozott anyag beadása.EA+GY
  12.A minőség-ellenőrzés statisztikai módszerei.EA+GY
  13.Nemparaméteres próbák (illeszkedésvizsgálat, homogenitásvizsgálat, függetlenségvizsgálat). Önálló témafeldolgozás.EA+GY
  14.Az önállóan feldolgozott anyag beadása.EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Szelezsán J.:
   Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
   LSI Informatikai Oktatóközpont,
   Budapest 2002
  2. Szelezsán J.: Matematika példatár
   LSI Informatikai Oktatóközpont,
   Budapest 2002
 4. Ajánlott irodalom

  1. Lukács O.: Matematikai statisztika (Példatár)
   Műszaki Könyvkiadó, Budapest 2002
  2. Reimann J. - Tóth J.: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
   Tankönyvkiadó, Budapest 1992
  3. Obádovics J. Gy.: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
   Scolar K., Budapest 1995
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való megjelenés kötelező.
   A hiányzások száma max. két foglalkozás, 4 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Félévközi tanulmányi ellenőrzés a 8. és 9. héten.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Az a hallgató, aki egyik tanulmányi ellenőrzésen sem vesz részt,a félévi követelményeket nem teljesíti, amely nem pótolható.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Az írásbeli vizsga értékelése:
   0 - 39%: elégtelen
   40 - 54%: elégséges
   55 - 69%: közepes
   70 - 84%: jó
   85 -100%: jeles

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   A félév során nyújtott teljesítmény alapján megajánlott vizsgajegy a tényleges vizsgát kiválthatja.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 13-01-27