Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPMA1GNLB
  A tantárgy neve: Matematika I
  Szak: műszaki szakoktató
  Szakirány:
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 16 óra előadás 10 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 6
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Kárász Péter
  Oktató(k) neve:

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Számsorozatok:
  Korlátosság, monotonitás, határérték, konvergencia, divergencia.
  Egyváltozós valós függvények:
  A függvény fofalma.
  Határérték, folytonosság, szakadás.
  Nevezetes határértékek.
  Gyakorló feladatok.
  EA+GY
  2.1. zárthelyi (az 1. konzultáció anyagából).
  Differenciálszámítás I.:
  Differenciálhatóság. A derivált függvény.
  Differenciálási szabályok. Alkalmazások.
  Érintő és normális egyenlete.
  Implicit alakú függvény deriválása.
  Logaritmikus deriválás.
  Magasabbrendű deriváltak.
  Taylor sor és polinom, MacLaurin sor és polinom.
  Gyakorló feladatok.
  EA+GY
  3.2. zárthelyi (az 2. konzultáció anyagából).
  Differenciálszámítás II.:
  A differenciálszámítás középértéktételei.
  Bernoulli-L'Hospital szabály.
  Függvényvizsgálat differenciálszámítás segítségével.
  Szélsőérték feladatok, gyakorlati alkalmazások.
  Egyváltozós hibabecslés.
  Abszolút, relatív és százalékos hiba.
  Gyakorló feladatok.
  EA+GY
  4.3. zárthelyi (a 3. konzultáció anyagából).
  Integrálszámítás:
  Határozatlan integrál. Alapintegrálok.
  Integrálási szabályok.
  A primitív függvény keresésének technikái.
  Határozott integrál (Riemann integrál).
  Newton-Leibniz szabály.
  A határozott integrál alkalmazásai.
  Improprius integrálok.
  Gyakorló feladatok.
  EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Csernyák - Szarka - Szelezsán: Matematika I
   LSI Oktatóközpont
  2. Szelezsán J.: Matematika példatár
   LSI Oktatóközpont
 4. Ajánlott irodalom

  1. Rudas I. - Hosszú F.: Matematika I.
   BMF BDGFK L-544
   Budapest 2000
  2. Rudas - Lukács - Bércesné - Hosszú:
   Matematika II.
   BMF BDGFK L-543
   Budapest 2000
  3. Scharnitzky V.: Matematikai feladatok
   NTK 1996
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon és gyakorlatokon való megjelenés kötelező. A hiányzások számát és igazolásának módját a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmazza.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Félévközi tanulmányi ellenőrzés a 2., 3. és 4. konzultáción, rendre a megelőző konzultáció anyagából.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Az a hallgató, aki egyik zárthelyit sem írja meg a megadott időben, "letiltást" kap, amely nem pótolható.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Indokolt esetben (orvosi igazolás birtokában) a három évközi zárthelyi közül egy, a szorgalmi időszak utolsó hetében, később meghatározott helyen és időpontban pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A vizsgajegy kialakításának módja:
   A zárthelyiken megszerezhető pontszám adja a vizsga 50%-át. A másik 50% az első kötelező vizsgazárthelyin szerezhető meg.

   A vizsga értékelése:

   0 - 39%: elégtelen
   40 - 54%: elégséges
   55 - 69%: közepes
   70 - 84%: jó
   85 -100%: jeles

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: