Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPMA21NLM
  A tantárgy neve: Matematika II
  Szak: mérnöktanár MA
  Szakirány:
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 6 óra előadás 6 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: v
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Kárász Péter
  Oktató(k) neve:

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Statisztikai vizsgálatok alkalmazásai.
  Valószínűségi változók közötti sztochasztikus kapcsolatok jellemzése, a kapcsolatok erősségének mérése.
  EA+GY
  2.Korreláció- és regresszióelmélet.
  A regressziós görbe közelítő meghatározása statisztikai adatokból.
  Kétváltozós lineáris korreláció.
  Regressziós egyenes.
  A legkisebb négyzetek módszere.
  EA+GY
  3.Gauss-Markov tétel.
  Korrelációs együttható.
  Regressziós parabolák.
  Korreláció és regresszió kétdimenziós normális eloszlás esetében.
  EA+GY
  4.Korreláció és regresszió több változó esetén.
  Parciális korreláció.
  EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Szelezsán J.:
   Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
   LSI Informatikai Oktatóközpont,
   Budapest 2002
  2. Szelezsán J.: Matematika példatár
   LSI Oktatóközpont
 4. Ajánlott irodalom

  1. Lukács O.: Matematikai statisztika (Példatár)
   Műszaki Könyvkiadó, Budapest 2002
  2. Vincze I.: Matematikai statisztika ipari alkalmazásokkal
   Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1974
  3. Obádovics J. Gy.: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
   Scolar K., Budapest 1995
  4. Reimann J. - Tóth J.: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
   Tankönyvkiadó, Budapest 1992
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon és gyakorlatokon való megjelenés kötelező. A hiányzások számát és igazolásának módját a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmazza.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Feladat (Co-operative Learning)
   Adott téma feldolgozása önálló irodalomkutatás alapján:
   1) A téma kifejtése
   2) Illusztráló feladat kitűzése + megoldása
   3) Ellenőrző kérdések + válaszok
   4) Irodalom
   A feldolgozott anyag bemutatása mikrotanítás keretében.
   (Ütemezés közös megegyezés szerint).
   A mikrotanítások értékelése.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Az a hallgató, aki a kitűzött feladatot nem teljesíti, "letiltást" kap, amely nem pótolható.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Az írásbeli vizsgán megszerezhető összpontszámot 100%-nak tekintve

   0 - 39%: elégtelen
   40 - 54%: elégséges
   55 - 69%: közepes
   70 - 84%: jó
   85 -100%: jeles

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   A félév során nyújtott teljesítmény (co-operative learning) alapján megajánlott vizsgajegy a tényleges vizsgát kiválthatja.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: