Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPMA2GNLB
  A tantárgy neve: Matematika II
  Szak: műszaki szakoktató
  Szakirány:
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 16 óra előadás 10 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 7
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Kárász Péter
  Oktató(k) neve:

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Komplex számok
  Műveletek komplex számokkal.
  Komplex számok kanonikus, trigonometrikus és exponenciális alakja.
  EA+GY
  2.1. zárthelyi (az 1. konzultáció anyagából).
  Lineáris algebra
  Műveletek mátrixokkal. Determináns.
  Lineáris egyenletrendszerek (homogén és inhomogén) megoldási módszerei.
  Gauss elimináció.
  EA+GY
  3.2. zárthelyi (az 2. konzultáció anyagából).
  Kétváltozós valós függvények differenciálszámítása
  Parciális deriváltak.
  Alkalmazások. Kétváltozós hibabecslés.
  Abszolút, relatív és százalékos hiba.
  Közönséges differenciálegyenletek
  Szétválasztható változójú diff.egyenletek.
  Elsőrendű lineáris (homogén és inhomogén) differenciálegyenletek megoldása.
  A konstans variálás módszere.
  Próbafüggvényes eljárás. Rezonancia.
  Állandó együtthatós másodrendű lineáris differenciálegyenletek megoldása.
  EA+GY
  4.3. zárthelyi (a 3. konzultáció anyagából).
  A valószínűségszámítás és matematikai statisztika alapjai
  Kombinatorika
  Permutáció, variáció, kombináció.
  Eseményalgebra. Valószínűségszámítás.
  Kolmogorov axiómái.
  Feltételes valószínűség.
  Teljes valószínűség tétel. Bayes tétel.
  Diszkrét és folytonos eloszlások.
  Várható érték és szórás.
  A statisztikai minta fogalma, a minta átlaga, szórása, korrigált szórása.
  Konfidencia intervallum.
  EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Csernyák - Szarka - Szelezsán: Matematika I
   LSI Oktatóközpont
  2. Szelezsán J.: Matematika példatár
   LSI Oktatóközpont
  3. Szelezsán J.:
   Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
   LSI Informatikai Oktatóközpont,
   Budapest 2002
 4. Ajánlott irodalom

  1. Rudas I. - Hosszú F.: Matematika I.
   BMF BDGFK L-544
   Budapest 2000
  2. Rudas - Lukács - Bércesné - Hosszú:
   Matematika II.
   BMF BDGFK L-543
   Budapest 2000
  3. Scharnitzky V.: Matematikai feladatok
   NTK 1996
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon és gyakorlatokon való megjelenés kötelező. A hiányzások számát és igazolásának módját a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmazza.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Félévközi tanulmányi ellenőrzés a 2., 3. és 4. konzultáción, rendre a megelőző konzultáció anyagából.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Az a hallgató, aki egyik zárthelyit sem írja meg a megadott időben, "letiltást" kap, amely nem pótolható.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyiken megszerezhető összpontszámot 100%-nak tekintve

   0 - 39%: elégtelen
   40 - 54%: elégséges
   55 - 69%: közepes
   70 - 84%: jó
   85 -100%: jeles

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Indokolt esetben (orvosi igazolás birtokában) a három évközi zárthelyi közül egy, a szorgalmi időszak utolsó hetében, később meghatározott helyen és időpontban pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Elégtelen félévközi jegy egyszer, a vizsgaidőszak első két hetében, a későbbiekben kiírt időpontban pótolható.


Frissítve: