Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPMB11DLK
  A tantárgy neve: Minőségbiztosítás
  Szak: Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány:
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 12 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Makó Ferenc
  Oktató(k) neve: Dr. Makó Ferenc

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Minőségügyi alapfogalmak. Minőségmenedzsment rendszerek a közoktatásban és a szakképzésben. Minőségügyi rendszerek hatásvizsgálata, különös tekintettel a vizsgarendszerekre.EA
  2.Vizsgarendszerek - minőségügyi indikátorai. Országos és nemzetközi kompetencia-mérések, vizsgarendszerek minőség-értékelése. Minőségfejlesztés gyakran alkalmazott módszerei. Minőségügyi módszerek alkalmazása a szakképzési főfolyamatokban, az érettségi és a szakmai záróvizsgák rendszerében.EA
  3.A belső és a külső minőségértékelés gyakorlata. A szakképzés európai közös minőségbiztosítási keretrendszerének alapjai. Kulcsindikátorok elemzése és értékelése.EA
  4.Az érettségi és a szakmai vizsgarendszer minőségfejlesztése. Vizsgatípusok, vizsgafelkészítés, vizsgák feladatrendszerének minősége, vizsgafolyamatok minősége és értékelése. Beavatkozó intézkedések.EA
 3. Kötelező irodalom

  1. Erdei János - Tóth Zsuzsanna Eszter - Kövesi János - Topár József (2006): A minőségmenedzsment alapjai. Typotex Kiadó, Budapest.
  2. Csullog Krisztina, D. Molnár Éva, Herczeg Bálint, Lannert Judit, Nahalka István, Zempléni András (2014): Hatások és különbségek. Másodelemzések a hazai és nemzetközi
   tanulói képességmérések eredményei alapján. Oktatási Hivatal, Budapest. ISBN: ISBN 978-615-80018-0-9
  3. Molnárné Stadler Katalin-Králik Tibor (2009): Az egységes minőségirányitási rendszer bevezetése. NSZFI, Budapest.
  4. Tanfelügyeleti kézikönyvek (2018). Oktatási Hivatal, Budapest. https://www.oktatas.hu/kiadvanyok/tanfelugyeleti_kezikonyvek
 4. Ajánlott irodalom

  1. Joachim James Calleja-Micheline Scheys (2015): Ensuring the quality of certification in vocational education and training. Cedefop, Luxembourg.
  2. Kadocsa László - Bánhidyné Szlovák Éva (1998): TQM – A teljes körű minőségirányítás I-II. ME-DFK, Dunaújváros.
  3. Selmeczy Iván-Semjén András (2008): Az európai országokban alkalmazott szakképzési indikátorok. MKIK Gazdaság – és Vállalkozáselemző Intézet, Budapest.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Kötelező a levelező munkarendű hallgatók részvétele az órarendi foglalkozásokon. Amennyiben a hallgató hiányzása a tárgyból meghaladja a tárgy félévi összóraszámának 30%-át (egy 3 órás kontakt foglalkozást), akkor évközi jegyet nem kaphat.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Egy zárthelyi dolgozat megírása a 4. konzultációs alkalommal, továbbá három félévközi, előírt feladat egyéni kidolgozása és elektronikus benyújtása; legkésőbb a félév 14. oktatási hetében.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyi dolgozat és a feladatmegoldások egyenkénti, legalább elégséges szintű teljesítése szükséges. Az érdemjegy kialakítása a 4 tanulmányi teljesítmény egyszerű matematikai átlaga alapján történik.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Ha a hallgató, az évközi jegy megszerzésének zárthelyi követelményét nem teljesítette, akkor a szorgalmi időszakban (a 14. oktatási héten) egy alkalommal lehetőséget kap annak pótlására.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Megajánlott osztályzat nem szerezhető.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak első tíz munkanapjának egyikén, egy alkalommal lehetséges a zárthelyi dolgozat pótlása. Az évközi, előírt feladat-kidolgozások ez időszakban már nem pótolhatók.


Frissítve: 2018-03-19