Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPMG31NLM
  A tantárgy neve: Szakmódszertan III.
  Szak: mérnöktanár
  Szakirány: gépész
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 6 óra előadás 6 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Bagyinszki Gyula
  Oktató(k) neve: Dr. Bagyinszki Gyula

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Bevezetés. Az anyag- és gyártásismeret tantárgy módszertanának fogalma, tárgya, feladatai. A tantárgy fogalma, kialakulása, funkciója, kapcsolatai a tantárgyi rendszerben. A tantárgy sajátosságai, tanításának céljai és feladatai. Az anyag- és gyártásismeret tantárgy tartalma. Az anyag- és gyártásismeret tudomány kialakulása és fejlődése. A tananyag szerkezete, elrendezése, feldolgozása. A strukturális elemzés. Oktatási célok, tanulási eredmények. Az anyag- és gyártásismeret tanítás-tanulási folyamata. Tantárgyi követelmények ismertetése. Feladatkiadás.EA + GY
  2.A tantárgy tanításában alkalmazható módszerek és megválasztásuk. A fogalmi sokszínűséggel jellemezhető témák módszertani sajátosságai. - Számítógépi anyagadatbázisok alkalmazása. Az alkalmazás-centrikus témák módszertani sajátosságai. Anyagismereti számpéldák megoldása. A munkafolyamatok tanítás-tanulására orientált témák. A kombinált típusú témák. A témák módszertani feldolgozásának folyamata. Technológiai folyamatok multimédiás bemutatása. Az anyagvizsgálatok témakör módszertani feldolgozása. Anyagvizsgálatok végrehajtása.EA + GY
  3.Az új ismeretek feldolgozásának módszerei. Az elbeszélés. A leírás. A tanári magyarázat. A szemléltetés. Tanári bemutató kísérletek. Demonstráló eszközökkel való szemléltetés. Tanulók önálló munkái, kísérletei, megfigyelései. Az ismeretek alkalmazásának és megerősítésének módszerei. A tanulói teljesítmények ellenőrzése és értékelése. Tesztek, feladatlapok. Tesztek megoldása. A tanítási órán kívüli tanulás szervezeti keretei. Üzemlátogatások. Gondolkodási műveletek és feladatok. Megtanítási stratégiák a tantárgy tanítás-tanulási folyamatában. Mikrotanítás.EA + GY
  4.Feladatbeadás. Zárthelyi dolgozat megírása. Tesztfeladat kitöltése. FélévzárásEA + GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Simon Béláné: Mérnökpedagógiai eljárások az anyag- és gyártásismeret tanítás-tanulásához
   (BMF-BGK jegyzet, 2001)
 4. Ajánlott irodalom

  1. Bagyinszki Gyula - Kovács Mihály: Gépipari alapanyagok és félkész gyártmányok - Anyagismeret,
   Nemzeti Tankönyvkiadó - Tankönyvmester Kiadó, Budapest, 2001
  2. Bagyinszki Gyula - Kovács Mihály: Gépipari alapanyagok és félkész gyártmányok - Gyártásismeret,
   Nemzeti Tankönyvkiadó - Tankönyvmester Kiadó, Budapest, 2002
  3. A fenti jegyzet és tankönyvek végén felsorolt szakirodalmak
  4. Saját kézzel írott jegyzet az előadásokról és a gyakorlatokról
  5. Szakcsoport honlapról letölthető, tanulást segítő prezentációk, programok, segédletek
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatokon, ill. az előadásokon való megjelenés kötelező. A megengedett hiányzás mértéke egy alkalom.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   I. Választott témakörből felkészülés és 10-15 perces mikrotanítás, ügyelve:
    a tartalom szakszerűségére, korszerűségére, koncentrációjára;
    a módszerek megválasztására, szakszerű alkalmazására;
    a táblai ill. prezentációs munka struktúrájára, tartalmára, külalakjára;
    a kommunikációra, a stílusra, a nyelvhelyességre és az időbeosztásra;
   II. Választott témakörből írásbeli dolgozat összeállítása és beadása a következő három lehetőség egyike szerint:
    Mikroelemzés elvégzése az adott tananyagból (témakörből) választott 3 fogalommal kapcsolatban, majd az ismeretek ellenőrzésére 3 feladat megfogalmazása és az ezekhez tartozó megoldások ill. pontozás kidolgozása. Tanári bemutató kísérlet tervezése az adott témakörben.
    A megadott témakör tárgyalásának egységes logikai vázának / struktúrájának kidolgozása, majd egy választott témarészletre vonatkozóan kiegészítése részletes táblai vázlattá, valamint egy-egy példa ill. megoldásuk megadása az adott tananyagból a különböző tevékenység tudáselemekre: művelet, feladat, probléma.
    Javaslattétel az adott téma módszertani feldolgozására, az alábbi feladatok megoldásával: a téma anyagának tanulmányozása, a megfelelő téma típusba besorolása. A cél-, illetve az eszköz jellegű ismeretek meghatározása. A téma tanítás-tanulása legfontosabb jellemzőinek megállapítása. Az alkalmazható módszerek kiválasztása a konkrét ismeretanyaghoz rendelve. Azon taneszközök megadása, amelyekkel az egyes módszerek alkalmazása megoldható.
   III. 20 perces tesztfeladat kitöltése a 13. oktatási héten, a tantárgyi ismeretekből.
   60 perces zárthelyi dolgozat megírása a 13. oktatási héten, a tantárgy-módszertani ismeretekből.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   0 átlag szükséges.
   Elégtelen gyakorlati jegy pótlására ismétlővizsga jelleggel, a vizsgaidőszakban nyílik lehetőség.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Elégtelen teszt és/vagy zárthelyi eredmény esetén egy alkalommal van javításra lehetőség a szorgalmi időszak órarenden kívüli (előzetesen egyeztetett) időpontjában.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak első 10 munkanapján csak az elégtelen teszt és/vagy zárthelyi pótolható egy alkalommal.


Frissítve: 10-10-13