Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPMI12NNM
  A tantárgy neve: Mérés és minőség
  Szak: MA mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 2 óra előadás 1 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Pentelényi Pál
  Oktató(k) neve: Dr. Makó Ferenc

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A minőségügyi alapfogalmak értelmezése a nevelés-, az oktatás és a szakképzés területén. A minőség kritériumai-, minőségfejlesztési irányzatok. Az EFQM, a teljes körű minőségirányítás (TQM) értékelési területei. ISO szabvány szerinti minőségirányítás, statisztikai folyamatirányítás.E
  2.Jelentősebb hazai és nemzetközi közoktatási- és szakképzési diagnosztikus mérések (OECD, COMENIUS-, SZMBK felmérések) szerepe az oktatás-minőségfejlesztésében.E
  3.Az EFQM modell szakképzési változatának alkalmazása.E + GY
  4.A COMENIUS 2000 I-II-III. intézményi- és fenntartói minőségbiztosítási modell elemzése.E+GY
  5.Az intézményi minőségirányítási program (IMIP) elemzése.GY
  6.A nevelés-, oktatás, képzés minőségértékelés indikátorai, azok mérési módszerei az európai szakképzési rendszerekben.E
  7.Önértékelés-, külső értékelés az egyes minőségirányítási rendszerekben. Az akkreditációs minőségértékelés. Zárthelyi dolgozat.GY
  8.A mérnökpedagógia munka minden területére kiterjedő folyamatos minőségfejlesztés kialakítása és a különböző pedagógiai mérések gyakorlati alkalmazása.E
  9.Az oktatási folyamat szereplőinek bevonása a mérési és minőségfejlesztési feladatokba, együttműködésük megszervezése. Problémamegoldó folyamatok és modellek.E
  10.Minőségügyi indikátorok mérő eszközei-, mérési módszerei. A diagnosztikus és fejlesztő értékelés eljárásainak rutinszerű alkalmazása.GY
  11.A tanulók részvételének elősegítése saját teljesítményük értékelésében.GY
  12Az EQARF és a CQAF bemutatása, indikátorai.E+GY
  13.Oktatás-minőségfejlesztési modellek (SZÖM, KMD,) alkalmazása, megvalósítási folyamata, értékelési technikái. Minőség Díjak.E
  14.Az iskola minőségfejlesztési munkájában történő eredményes részvétel tanári kompetenciái. Zárthelyi dolgozat.E+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Fazekas Károly- Köllő János- Varga Júlia: Zöld Könyv a magyar közoktatás megújításáért. ECOSTAT, Budapest, 2008.
  2. Kadocsa László: TQM I-II.Fontsy PTH - DUF, Dunaújváros 2003.
  3. Michael Barber- Mona Moursed: Mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményének hátterében. McKensey & Company, 2007.
  4. Molnárné Stadler Katalin-Králik Tibor: Az egységes minőségirányitási rendszer bevezetése. NSZFI, Budapest, 2009.
  5. Selmeczy Iván: Az európai országokban alkalmazott szakképzési indikátorok. MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet, Budapest, 2007.
  6. Falus, I. – Ollé, J.: Statisztikai módszerek pedagógusok számára. OKKER Kiadó, Budapest, 2000.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Csermely Péter és mtsai.: Szárny és teher. Bölcsek Tanácsa Alapítvány. Budapest, 2009.
  2. Fehérvári Anikó (szerk.): Szakképzés és lemorzsolódás. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Budapest, 2008. ISBN: 978-963-682-627-7
  3. Koczor Zoltán: Minőségirányítási rendszerek fejlesztése. Budapest : TÜV RheinlandInterCert, 2004. ISBN: 963-214-024-9
  4. Kristály Mátyás: Minőségirányítási alapismeretek. Budapest : OKKER, 2001. ISBN: 963- 9228-45-1
  5. Nagy Imre: Minőségbiztosítás. Műszaki Könyvkiadó, 2001.
  6. Nádráné Tóth Borbála (szer.): KMD Önértékelési segédlet.NSZFI, Budapest, 2002.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke négy alkalom, összesen 12 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   - Zárthelyi dolgozat a 7. és 14. héten;
   - Előírt pedagógiai méréses feladat kidolgozása;
   - Képzés minőségfejlesztési terv kidolgozása;

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyi dolgozatok minimum elégséges nívószintű megírása. A gyakorlatok feladatainak teljesítése. A követelmények értékelése alapján, a félévközi jegy kialakítása a feladatok súlyozásával történik (ZH-k:40%, Méréses feladat kidolgozása:30%, Minőségfejlesztési
   terv:30%).

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A zárthelyi dolgozatok a szorgalmi időszakban az oktatóval egyeztett időpontban pótolhatók.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak 10. napjáig csak az évközi írásbeli feladatok kidolgozása pótolható. A félévközi jegy kialakításának többi komponensét csak a szorgalmi időszakban lehet teljesíteni.


Frissítve: 10-10-14