Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPMI22NLM
  A tantárgy neve: Szakmódszertan II.
  Szak: mérnöktanár
  Szakirány: mérnök informatikus
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 6 óra előadás 6 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Tóth Péter
  Oktató(k) neve: Dr. Tóth Péter

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Az informatika módszertan fogalma, tárgya, feladata. Az informatika tantárgy tanításának céljai, feladatai. A fejleszthető képességek köre, a fejlesztés módszerei.
  Az informatika tananyag tartalma és tantárgyi követelményei az általános képzésben, a szakmai orientációban és a szakképzésben.
  Az informatika tantárgyi sajátosságai és a tananyag kapcsolatrendszere. A meglévő tudás szerepének konstruktív értelmezése. A tudástranszfer szerepe a különböző felhasználói programok tanítása során.
  EA
  2.Az informatika tudás szerkezete, a tananyag mikroszerkezete és de Block taxonómiája alapján az informatika tudás értelmezése.
  A didaktikai alapelvek érvényesülése az informatikaoktatásban. Az informatika tanítási-tanulási folyamatának sajátosságai.
  A számítástechnikai alapismeretek és alapfogalmak oktatásának módszertani sajátosságai. A számítástechnika és a matematika kapcsolatrendszere.
  GY
  3.A számítógép felépítése, a hardver oktatásának módszertani sajátosságai. Az informatikai ismeretek főbb típusai. A számítástechnika és a fizika kapcsolatrendszere.
  Az operációs rendszerek és a programalkalmazások oktatásának módszertani sajátosságai. A készség- és jártasságfejlesztés témaspecifikus módszerei.
  Az informatikaoktatás specifikus szervezeti- és munkaformái, taneszközei. Az informatika laboratórium kialakításának és működtetésének szempontjai.
  Az algoritmusok szerepe az operációs rendszerek és programalkalmazások tanításában és tanulásában. Az algoritmusok elsajátítása, algoritmizálás és produktív alkalmazás.
  EA
  4.A produktív és reproduktív programalkalmazás értelmezése és módszerei. Feladat- és problémamegoldás. Tipikus feladatok és a gyakoroltatás eszközei.
  A problémamegoldás komplex értelmezése. A problémafelvető és -megoldó oktatás. Az algoritmikus és heurisztikus módszerek alkalmazása az informatika oktatása során.
  A gondolkodásbeli rugalmasság és az analógiás gondolkodás fejlesztésének módszerei az informatikaoktatásban. A gondolkodási műveletek szerepe. Induktív és deduktív tananyag-feldolgozás.
  A tanulói tudás ellenőrzésének és értékelésének sajátosságai az egyes informatikai témakörökben. A formatív és szummatív értékelés sajátosságai.
  GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Tóth Péter: Gondolkodásfejlesztés az informatika oktatásában Ligatura Kiadó, Budapest, 2004
  2. Tóth Péter: Fejezetek az informatika tanításának módszertanából (hardver, operációs rendszer, alkalmazói segédprogramok, számítógépi hálózatok, Internet) rendszer, alkalmazói segédprogramok, számítógépi hálózatok, Internet)
  3. Tóth Péter: A komplex gondolkodásfejlesztési stratégia szerepe az informatika módszertanban (publikáció)
  4. Tóth Péter: A tanulói problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének stratégiái (publikáció)
  5. Pólya György: A gondolkodás iskolája. Akkord Kiadó, Budapest, 2000
  6. A tantárgyi kurzus forrásanyagai.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest, 1998
  2. Nagy Sándor: Az oktatás folyamata és módszerei. Volos Kiadó, Mogyoród, 1997
  3. Tóth Péter: Komplex gondolkodásfejlesztési stratégia (publikáció)
  4. Radnóti Katalin - Nahalka István - Poór István - Wagner Éva: A fizikatanítás pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatokon, ill. az előadásokon való megjelenés kötelező. A hiányzások maximális száma egy foglalkozás.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Az évközi tanulmányi ellenőrzés a d) pontban leírt ütemezés szerint.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   I. A félév során a hallgatóknak a kurzusban megadott öt feladat közül hármat kell megoldaniuk és beadniuk, az alábbi ütemezés szerint:
   1. feladat: 5. oktatási hét
   2. feladat: 8. oktatási hét
   3. feladat: 12. oktatási hét
   Választható feladatok:
   - Informatika tantervek elemzése. Tanmenet és tematikus terv készítése.
   - Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő informatikai szakmák
   vizsgakövetelményeinek elemzése. Képzési program összeállítása.
   - Az informatikai tudáselemek feltárása egy megadott témakör
   vonatkozásában. A tananyag tartalmi és strukturális elemzése.
   - Elméleti és gyakorlati foglalkozás tervezése egy megadott témakörben. Óravázlat készítése. Munkalap, feladatlap készítése.
   - A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének lehetőségei az informatika oktatásban.
   II. A 6-7., 9-11. és a 13-14. oktatási héten a beadott feladatok online vitája zajlik.
   III. SCORM, vagy Wiki alapú projektmunka feladat (a félév folyamán folyamatos).
   Az évközi jegy a három feladatmegoldás, a kurzusbeli aktivitás és a projektmunka alapján kerül kialakításra (számtani átlag). Valamelyik feladat be nem adása elégtelen évközi jegyet von maga után.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A I. és III. feladat a 14. hétig pótolható. A II. feladat teljesítése folyamatos, ezért pótolni nem lehet.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen évközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapjában javítható a megfelelő feladatok min. elégséges szintű megoldásával (kivéve II.).


Frissítve: