Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPMIK1NLM
  A tantárgy neve: Mérés és minőség
  Szak: MA mérnöktanár
  Szakirány: minden szakirányon
  Tagozat: levelező, kiegészítő
  Óraszám: 0 óra előadás 6 óra tantermi gyakorlat 10 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Pentelényi Pál
  Oktató(k) neve: Dr. Makó Ferenc

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A minőség fogalom értelmezése a nevelés, az oktatás és a szakképzés területén. A minőség kritériumai, minőségfejlesztési irányzatok. A nevelés, oktatás, képzés minőségének indikátorai, azok mérési módszerei. A pedagógiai mérés, mint kvantitatív diagnosztikus eljárás, módszerek és eszközök. Jelentősebb hazai és nemzetközi közoktatási- és szakképzési diagnosztikus mérések (OECD, COMENIUS-, SZMBK felmérések) szerepe az oktatás-minőségfejlesztésében.GY
  2.A COMENIUS 2000 I-II-III. intézményi- és fenntartói minőségbiztosítási modell. Az intézményi minőségirányítási program (IMIP). Az EFQM modell szakképzési változatának alkalmazása. A mérnökpedagógiai munka minden területére kiterjedő folyamatos minőségfejlesztés kialakítása és a különböző pedagógiai mérések gyakorlati alkalmazása.GY-L
  3.Önértékelés, külső értékelés az egyes minőségirányítási rendszerekben. Az oktatási folyamat szereplőinek bevonása a mérési és minőségfejlesztési feladatokba, együttműködésük megszervezése. A diagnosztikus és fejlesztő értékelés eljárásainak rutinszerű alkalmazása. A tanulók részvételének elősegítése a saját teljesítményük értékelésében. Az iskola szervezetfejlesztési, innovációs és minőségfejlesztési munkájában történő eredményes részvétel kompetenciái.L
  4.Oktatás-minőségfejlesztési modellek (SZÖM, KMD) bevezetése, megvalósítási folyamata, értékelési technikái. Minőség Díjak. Az EFQM és a teljes körű minőségirányítás (TQM) értékelési folyamatai. ISO szabványok szerinti minőségirányítás. Az EQARF és a CQAF bemutatása. Problémamegoldó folyamatok és modellek. Minőségügyi összehasonlító vizsgálatok.L
 3. Kötelező irodalom

  1. Molnárné Stadler Katalin-Králik Tibor: Az egységes minőségirányitási rendszer bevezetése. NSZFI, Budapest, 2009.
  2. Kadocsa László: TQM I-II. Fontsy PTH - DUF, Dunaújváros 2003.
  3. Michael Barber- Mona Moursed: Mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményének hátterében.McKensey & Company, 2007.
  4. Selmeczy Iván: Az európai országokban alkalmazott szakképzési indikátorok. MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet, Budapest, 2007.
  5. Fazekas Károly- Köllő János- Varga Júlia: Zöld Könyv a magyar közoktatás megújításáért. ECOSTAT, Budapest, 2008.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Nádráné Tóth Borbála (szer.): KMD Önértékelési segédlet. NSZFI, Budapest, 2002.
  2. Fehérvári Anikó (szerk.):Szakképzés és lemorzsolódás. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Budapest, 2008. ISBN: 978-963-682-627-7
  3. Koczor Zoltán: Minőségirányítási rendszerek fejlesztése. Budapest : TÜV Rheinland InterCert, 2004. ISBN: 963-214-024-9
  4. Kristály Mátyás: Minőségirányítási alapismeretek. Budapest : OKKER, 2001. ISBN: 963- 9228-45-1
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A konzultációkon történő megjelenés kötelező. A hiányzások számát és igazolásának
   módját a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmazza.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   - Zárthelyi dolgozat a 2. konzultáción az első konzultáció ismeretanyagából
   - Pedagógiai mérési feladat kidolgozása a 2. konzultáción
   - Képzés minőségfejlesztési terv kidolgozása a 4. konzultáción

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A b) pont szerinti követelmények értékelése alapján, az évközi jegy kialakítása a
   feladatok súlyozásával (ZH:30%, Méréses feladat kidolgozása:30%, Minőségfejlesztési
   terv:40%) történik.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A zárthelyi dolgozat a szorgalmi időszakban az oktatóval egyeztett időontban pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   -

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak 10. munkanapjáig csak az évközi írásbeli feladatok kidolgozása pótolható. Az évközi jegy kialakításának többi komponensét csak a szorgalmi időszakban lehet teljesíteni.


Frissítve: 10-10-14